Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 12.02.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2014.gada 18.decembrīNr. 35

protokols Nr. 18, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 67.punktā vārdus „Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldei” ar vārdiem „Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei”.

1.2. Aizstāt 123.punktā vārdus „Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvalde” ar vārdiem „Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde”.

1.3. Saistošo noteikumu 2.pielikumu izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

2. Šo saistošo noteikumu grozījumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDFPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.35
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar grozījumiem tiek pārstrukturizēta pašvaldības izpildvaras struktūra un nolikuma pielikumā esošā struktūrshēma, Tūrisma nodaļu ar esošajām funkcijām un uzdevumiem iekļaujot Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldē. Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldei tiek mainīts nosaukums uz “Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde”.

Šobrīd Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļas uzdevumi 80% dublējas ar Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas uzdevumiem. Lai nodrošinātu lietderīgu pašvaldības funkciju izpildi, būvniecības procesa tiesiskumu, kontroli un 2014.gada 1.oktobrī spēkā stājušos Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējušo normatīvo aktu izpildi, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļas uzdevumi pilnībā tiek iekļauti Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas uzdevumos.

Tiek izveidota Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde ar divām nodaļām Informācijas sistēmu risinājumu un lietotāju atbalsta nodaļa un Tehniskā nodrošinājuma nodaļa. Līdz ar to patreizējās Administratīvi juridiskās pārvaldes Informātikas nodaļas funkcijas un uzdevumi tiek iekļauti Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes uzdevumos.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļas uzdevumus veiks Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis