Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 04.02.2015. Stājas spēkā 05.02.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 38

protokols Nr. 18, 39. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu
personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām ” 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Jūrmalas pilsētas pašvaldības materiālais pabalsts personām ar izciliem valstiska mēroga sasniegumiem noteiktajā nozarē, kas devuši būtisku ieguldījumu attiecīgās nozares attīstībā un popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Jūrmalas pilsētas tēlu un cēluši Jūrmalas pilsētas prestižu (turpmāk – pabalsts), tā apmēru un saņēmēju mērķgrupas.

2. Pabalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu dzīves kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot pabalsta saņēmēja pamatvajadzības.

3. Pabalsts tiek piešķirts šo saistošo noteikumu 1.punktā noteiktajām personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu, ja tās negūst ienākumus no algota darba.

4. Pabalsta saņēmēju atlasi veic ievērojot šīm mērķim gadskārtējā pašvaldības budžetā piešķirtās pašvaldības budžeta apropriācijas.

5. Pabalsta apmērs vienai personai ir 100 euro mēnesī.

II. Pabalsta mērķgrupas, piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Pabalsta saņēmēju kandidatūras var izvirzīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības, nevalstiskās un profesionālās organizācijas (turpmāk – pieteicēji).

7. Pieteicēji līdz attiecīgā gada 4.martam un 18.septembrim Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē (turpmāk – Labklājības pārvalde) iesniedz:

7.1. aizpildītu pieteikuma veidlapu atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikumam;

7.2. pretendenta dzīves aprakstu (biogrāfiju).

8. Labklājības pārvalde apkopo saņemto informāciju un organizē šo saistošo noteikumu 9.punktā minētās komisijas sēžu darbu.

9. Ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu tiek izveidota komisija (turpmāk – komisija) 9 komisijas locekļu sastāvā. Komisija individuāli izvērtē katra pabalsta saņēmēja pretendenta (turpmāk - pretendents) jautājumu attiecībā uz šo saistošo noteikumu 1.punktā noteiktajiem kritērijiem un atklāti balsojot pieņem atzinumu par pabalsta piešķiršanas nepieciešamību vai nepiešķiršanu. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa protokolē komisijas sēdes gaitu. Komisija pieņem atzinumu par pabalsta nepiešķiršanu arī šo saistošo noteikumu 13.punktā noteiktajos gadījumos.

10. Ja komisija pieņem atzinumu par pabalsta piešķiršanas nepieciešamību, jautājums tiek virzīts izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē. Ja komisija pieņem atzinumu par pabalsta nepiešķiršanu, Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu un nosūta to pieteicējam.

11. Jūrmalas pilsētas dome, pamatojoties uz komisijas atzinumu, lemj par pabalsta piešķiršanu. Par pieņemto lēmumu pieteicēji un pretendents tiek informēti rakstiski.

12. Pirms pabalsta saņemšanas pretendents Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi līdz katra nākamā mēneša 20.datumam, to pārskaitot uz pabalsta saņēmēja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

13. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta ar to dienu, kad tiek konstatēts viens no šādiem apstākļiem:

13.1. pabalsta saņēmējs ir miris;

13.2. pabalsta saņēmējs ir deklarējis savu pamata dzīvesvietu citā pašvaldībā;

13.3. pabalsta saņēmējs rakstveidā atsakās saņemt pabalstu;

13.4. pabalsta saņēmējs sāk gūt ienākumus no algota darba;

13.5. Labklājības pārvalde ir saņēmusi informāciju par konstatēto pabalsta saņēmēja prettiesisku rīcību, publiski paustu necieņu pret valsti vai pašvaldības tēlu.

14. Labklājības pārvalde pirms pabalsta izmaksas veikšanas pārbauda pabalsta saņēmēju tiesības saņemt pabalstu. Ja Labklājības pārvalde konstatē šo saistošo noteikumu 13.1., 13.2., 13.4, vai 13.5.apakšpunktā noteikto apstākli vai pabalsta saņēmējs rakstveidā atsakās saņemt pabalstu, tā pieņem lēmumu par pabalsta izmaksas pārtraukšanu un paziņo par to komisijas priekšsēdētājam. Šo saistošo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5.apakšpunktā noteiktajos gadījumos pieņemto lēmumu rakstiski paziņo pabalsta saņēmējam.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

15. Labklājības pārvaldes lēmumu par pabalsta nepiešķiršanu vai par pabalsta izmaksas pārtraukšanu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

16. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

17. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.38
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Jūrmalas pilsētā dzīvo atzinību pelnījušās personas, kuras mūža garumā sniedza izcilu ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā. Lai uzlabotu šo personu dzīves kvalitāti, Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošinās ikmēneša pabalsta izmaksu, ar to novērtējot personas sasniegtos darba rezultātus Jūrmalas pilsētas attīstībā. Šie saistošie noteikumi nosaka pabalsta piešķiršanas kārtību, tā apmēru un saņēmēju mērķgrupas.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Šobrīd nepastāv pašvaldības materiāla atbalsta sistēmas personām, kuras ir sniegušas izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā. Šīs personas bieži ir nepietiekami sociāli atbalstītas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešamais finansējums tiek prognozēts atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām. Precīzi nav iespējams norādīt plānoto ietekmi uz pašvaldības budžeta, jo nav iespējams prognozēt, kāds būs šī pabalsta pieprasītāju skaits, kuriem pabalsts tiks piešķirts.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Komisija, kura izvērtē kandidātus pabalsta saņemšanai par izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā , Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes Labklājības pārvalde.

Lai ekonomētu Jūrmalas pilsētas domes kā lēmējvaras administratīvos resursus, adresātam nelabvēlīgos administratīvos aktus izdos Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošā iestāde Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ir notikušas ar kultūras un sporta nozares darbiniekiem un speciālistiem.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.38

(protokols Nr.18, 39.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes pabalsta

personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

piešķiršanas pieteikuma veidlapa

1.Ziņas par pieteicēju:

Organizācijas nosaukums:

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.

Organizācijas vadītājs (amats, vārds, uzvārds)

Juridiskā adrese

LV-

Faktiskā adrese

LV-

Tālrunis

Fakss

E-pasts

2.Ziņas par kandidātu:

Vārds:

Uzvārds:

Dzimšanas dati

__________. gada ________. ____________________________

Dzīvesvietas adrese

LV-

Tālrunis

E-pasts

Nozare, kurā tiek pieteikts pretendents:

Kandidāta paraksts un paraksta atšifrējums:

Pieteikuma pamatojums un atsauces uz avotiem:

Datums

Mēnesis

Gads

Pretendenta pieteicēja organizācijas vadītāja paraksts un atšifrējums


Lejupielāde: DOC un PDF