Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 5.maija 41.nolikumu

2015.gada 30.jūlijāNr. 34

protokols Nr. 13, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta
nolikumā Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 16.panta 2.daļas 28.pantu,
73.panta 1.daļas 1.punktu, Izglītības likuma
22.panta 1.daļu, Vispārējās izglītības likuma
9.pantu un Profesionālās izglītības likuma 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums” grozījumu un izteikt nolikuma 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Skolas pilns nosaukums – „Jūrmalas Mākslas skola”; Skolas juridiskā adrese: Strēlnieku prospekts 30, liters 1, Jūrmala, LV-2015, Latvija.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis