Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr.13

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Iveta Blaua, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča, Boriss Doņņikovs, Gunta Liepiņa

Nepiedalās deputāti:

Arnis Ābelītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Izglītības pārvaldes vadītāj p.i.

Imants Vasmanis

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Mārtiņš Rikšis

Budžeta nodaļa vecākā finansiste

Daiga Paule

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

Elviss Venters

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Mārketinga nodaļas vadītāja

Eva Juhņēviča

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Signe Diure

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Vitālijs Kurpelis

Jūrmalas Mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, SIA „Ernst&Young Baltic” pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

4.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas izveidi

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas nolikums

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošo noteikumu Nr.20 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku” neprecizēšanu

10.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”

12.

Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu

13.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi

14.

Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

15.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

16.

Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

17.

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

19.

Par atļauju būves nojaukšanai Robežu ielā 10, Jūrmalā

20.

Par atļauju būvju nojaukšanai Raiņa ielā 68, Jūrmalā

21.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Grāvju ielā 54, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Sēravotu ielā 3, Emīla Dārziņa ielā 6, Emīla Dārziņa ielā 4, Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā un adreses maiņu

24.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

25.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā

27.

Par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrādes uzsākšanu

28.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Dzintari 8903, Jūrmalā

29.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 0165, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0165

30.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 0166, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0166

31.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 7816

32.

Par pašvaldībai piekrītošo būvju Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā nodošanu

33.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 62, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija lēmumā Nr.207 „Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas sporta servisa centram”

35.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā daļas iznomāšanu

36.

Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa”

37.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 51-1, Jūrmalā atsavināšanu

38.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/952

39.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/955

40.

Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS „Tiesu nama aģentūra”

41.

Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā atsavināšanu

42.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā atsavināšanu

43.

Par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā kadastra Nr.1300 006 0701, atsavināšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošo noteikumu Nr.20 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku” neprecizēšanu, jo jāprecizē sarakste ar VARAM

· Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā

· Par pašvaldībai piekrītošo būvju Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā nodošanu

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.619 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas nodošanu pašvaldības īpašumā”, izskatot to kā sēdes darba kārtības pēdējo jautājumu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

4.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas izveidi

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas nolikums

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

9.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”

11.

Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu

12.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi

13.

Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

14.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

15.

Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

16.

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

18.

Par atļauju būves nojaukšanai Robežu ielā 10, Jūrmalā

19.

Par atļauju būvju nojaukšanai Raiņa ielā 68, Jūrmalā

20.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Grāvju ielā 54, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Sēravotu ielā 3, Emīla Dārziņa ielā 6, Emīla Dārziņa ielā 4, Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā un adreses maiņu

23.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

24.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

25.

Par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrādes uzsākšanu

26.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Dzintari 8903, Jūrmalā

27.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 0165, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0165

28.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 0166, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0166

29.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 7816

30.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 62, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija lēmumā Nr.207 „Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas sporta servisa centram”

32.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā daļas iznomāšanu

33.

Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa”

34.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 51-1, Jūrmalā atsavināšanu

35.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/952

36.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/955

37.

Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS „Tiesu nama aģentūra”

38.

Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā atsavināšanu

39.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā atsavināšanu

40.

Par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā kadastra Nr.1300 006 0701, atsavināšanu

41.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.619 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas nodošanu pašvaldības īpašumā”

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.302)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (lēmums Nr.303)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

4. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

(lēmums Nr.304)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas).

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

(saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņotājs:

D.Paule ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”.

6. Par Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas izveidi (lēmums Nr.305)

7. Par Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas nolikums (nolikums Nr.33)

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņotājs:

E.Juhņēviča

Izsakās:

G.Truksnis - ņemot vērā to, ka ir izveidotas 2 priekšsēdētāja palīga amata vienības, bet šobrīd ir aizpildīta viena štata vieta, izsaka priekšlikumu lēmumprojekta „Par Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas izveidi” 2.3.7.apakšpunktu papildināt ar vārdiem: „saskaņā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu”.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu, nolikuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas izveidi.

2. Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas nolikumu.

3. Saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

9. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums” (nolikums Nr.34)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”

(saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”.

11. Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.306)

Ziņotājs:

M.Rikšis

SIA „Ernst &Young Baltic” pārstāvji

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu.

12. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi (lēmums Nr.307)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi.

13. Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (lēmums Nr.308)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.

14. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.309)

15. Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.310)

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.311)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

2. Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.

3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņotājs:

V.Kurpelis

Izsakās:

G.Truksnis lūdz Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļai turpmāk izdodot rakšanas darbu atļaujas, īpaši, kas skar ceļu infrastruktūru, pievērst uzmanību transporta satiksmes organizēšanai, maksimāli neapgrūtinot satiksmes plūsmu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”.

18. Par atļauju būves nojaukšanai Robežu ielā 10, Jūrmalā (lēmums Nr.312)

19. Par atļauju būvju nojaukšanai Raiņa ielā 68, Jūrmalā (lēmums Nr.313)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju būves nojaukšanai Robežu ielā 10, Jūrmalā.

2. Par atļauju būvju nojaukšanai Raiņa ielā 68, Jūrmalā.

20. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.314)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

21. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Grāvju ielā 54, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.315)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Grāvju ielā 54, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

22. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Sēravotu ielā 3, Emīla Dārziņa ielā 6, Emīla Dārziņa ielā 4, Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā un adreses maiņu (lēmums Nr.316)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Sēravotu ielā 3, Emīla Dārziņa ielā 6, Emīla Dārziņa ielā 4, Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā un adreses maiņu.

23. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.317)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

24. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.318)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

25. Par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrādes uzsākšanu (lēmums Nr.319)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrādes uzsākšanu.

26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Dzintari 8903, Jūrmalā (lēmums Nr.320)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Dzintari 8903, Jūrmalā.

27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 0165, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0165 (lēmums Nr.321)

28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 0166, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0166 (lēmums Nr.322)

29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 7816 (lēmums Nr.323)

Ziņotājs:

S.Diura

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 0165, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0165.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 0166, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0166.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 7816.

30. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 62, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.324)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 62, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu.

31. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija lēmumā Nr.207 „Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas sporta servisa centram” (lēmums Nr.325)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija lēmumā Nr.207 „Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas sporta servisa centram”.

32. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā daļas iznomāšanu (lēmums Nr.326)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā daļas iznomāšanu.

33. Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa” (lēmums Nr.327)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa”.

34. Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 51-1, Jūrmalā atsavināšanu

(lēmums Nr.328)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 51-1, Jūrmalā atsavināšanu.

35. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/952

(lēmums Nr.329)

36. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/955

(lēmums Nr.330)

Ziņotājs:

S.Diura

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/952.

2. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/955.

37. Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS „Tiesu nama aģentūra” (lēmums Nr.331)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS „Tiesu nama aģentūra”.

38. Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.332)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā atsavināšanu.

39. Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā atsavināšanu

(lēmums Nr.333)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā atsavināšanu.

40. Par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā kadastra Nr.1300 006 0701, atsavināšanu (lēmums Nr.334)

Ziņotājs:

S.Diura

Izsakās:

G.Truksnis – saskaņā ar 29.07. Attīstības un vides jautājumu komitejā lemto, ir sagatavota lēmuma projekta redakcija, kurā tiek paredzēts pārdot zemesgabalu izsolē ar tūlītēju samaksu. Savukārt, sagatavotā lēmumprojekta redakcija paredz pārdot zemesgabalu izsolē ar tūlītēju samaksu vai ar nomaksu uz 12 mēnešiem, t.i. samaksājot 10% no nosolītas summas un veicot atlikto maksājumu 12 mēnešu laikā, papildus maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās daļas. Uzskata, ka, atbalstāmāka būtu sagatavotā lēmumprojekta redakcija, jo, pirmkārt, jāņem vērā, ka uz atsavināmiem objektiem piesakās diezgan kūtri. Otrkārt, tas dod potenciālajiem pircējiem elastīgākas tiesības iegādāties īpašumu un, treškārt, pašvaldībai ir izdevīga atliktajam maksājumam papildu noteiktā maksa 6% gadā no vēl nesamaksātās daļas.

G.Liepiņa jautā Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājas L.Maziņas viedokli.

L.Maziņa – Attīstības un vides jautājumu komitejā tika atbalstīts lēmuma projekts, paredzot tūlītējo maksājumu, taču vēlreiz izvērtējot šo jautājumu un konsultējoties ar juristiem, ir viedoklis atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, kurā tiek paredzēts veikt maksājumu arī ar nomaksu ar jau minētajiem nosacījumiem.

J.Lediņš izsakās, ka ir jādomā par to, lai investoriem būtu lielāka interese un iespējas iegādāties īpašumu un tajā attīstīt kādu projektu. Izsaka priekšlikumu, pārdodot izsolē nekustamos īpašumus, kuru cena ir virs 100 000 eiro, paredzēt atlikto maksājumu.

G.Truksnis ievērojot balsošanas procedūru, aicina deputātus, vispirms balsot par alternatīvo lēmumprojekta redakciju, kas sagatavota saskaņā ar 29.07. Attīstības un vides jautājumu komitejā lemto.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par alternatīvo lēmuma projektu („par” – 1 (A.Adijāne), „pret” – 1 (J.Lediņš) „atturas” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs)), alternatīvais lēmumprojekts tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sagatavoto lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā kadastra Nr.1300 006 0701, atsavināšanu.

41. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.619 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas nodošanu pašvaldības īpašumā ” (lēmums Nr.335)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.619 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas nodošanu pašvaldības īpašumā”.

M.Stulpiņš jautā, kas šobrīd notiek ar Ķemeru sanatoriju?

G.Truksnis informē par jūnijā notikušo tikšanos ar Ķemeru sanatorijas īpašnieku pārstāvi. Lūdz domes izpilddirektoru A.Grantu noorganizēt tikšanos ar pašiem sanatorijas īpašniekiem.

Sēde slēgta plkst.1140

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2015.gada 13.augustā plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 3.augustā.


Lejupielāde: DOC un PDF