Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 50

protokols Nr. 5, 34. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā

Ievērojot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” dalību 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (4. kārta)”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.414 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā”, tika ieguldīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā kā mantiskais ieguldījums Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – zemes gabals Jūrmalā, „Kauguri 0512” (kadastra Nr.13000200008, kadastra apz.13000200512) EUR 75 839,50 (Ls 53 300) vērtībā biokurināmās katlumājas būvniecībai Jūrmalas pilsētas teritorijā.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tika saņemti sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” priekšlikumi par tehniski un ekonomiski izdevīgāku biokurināmās katlumājas būvniecības vietu Jūrmalas pilsētas teritorijā. Lai tiktu apstiprinātas sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” projekta izmaiņas un mainītu projekta īstenošanas vietu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmumu Nr.25 „Par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 21 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”” tika noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” (par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 21 (iepriekšējā adrese Kauguri 1602), kadastra numurs 1300 020 1602, kopējā platība 474619 m2, daļu 25430 m2 platībā nomu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” 2014.gada 10.septembrī izbeidza vienošanās Nr.L-PCS-13-0064 par projekta īstenošanu 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (4. kārta), vienlaikus sagatavojot projekta iesniegumu 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6.kārta)”, kuras ietvaros 2015.gada 19.janvārī tika apstiprināts projekta „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve” iesniegums.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” 2014.gada 17.decembrī iesniedza Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ierosinājumu (vēstule Nr.01-3.1/153) ieguldīt pamatkapitāla zemesgabalu Jūrmalā, Nometņu ielā 21a un pārņemt pašvaldības īpašumā zemes gabalu Jūrmalā, „Kauguri 0512” sakarā ar to, ka kapitālsabiedrība šajā zemes gabalā neveiks saimniecisko darbību.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.824 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām” 12.punktu,

lai racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu nekustamo īpašumu, kurā paredzēts veikt ieguldījumus projekta ietvaros, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” (vienotais reģistrācijas numurs 42803008058) pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Jūrmalā, Nometņu ielā 21a (kadastra Nr.1300 020 0119, kadastra apz.1300 020 0114) EUR 139 000 vērtībā, kura noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROEKSPERTS”, kas iekļauta komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam, palielinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā par EUR 139 000 (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši euro).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītais nekustamais īpašums, pēc tā ieguldīšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā, izmantojams pastarpināti nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.

3. Piekrist pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” nekustamo īpašumu – zemes gabalu Jūrmalā, „Kauguri 0512” (kadastra Nr.13000200008, kadastra apz.13000200512).

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai un Pašvaldības īpašumu nodaļai pēc lēmuma 1.punktā noteiktā pamatkapitāla palielinājuma reģistrēšanas Latvijas Republikas Komercreģistrā, viena mēneša laikā sagatavot nepieciešamos dokumentus un iesniegt lēmumu izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” pamatkapitālā un šī lēmuma 3.punktā noteiktā īpašuma pārņemšanai un reģistrācijai Zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF