Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr.5

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1400

Sēde atklāta plkst.1400

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Arnis Ābelītis, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča

Sēdē nepiedalās deputāti:

Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i.

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja p.i.

Elviss Venters

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Elita Grante

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Indra Dreika

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Aile

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.

Iveta Strazdiņa

Sporta pārvaldes vadītāja p.i

Indra Brinkmane

Vides nodaļas vadītāja p.i.

Jānis Artemjevs

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Izglītības attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Aīda Paipare

PA Sociālās aprūpes centrs direktore

Agita Bērzupe

Bērnu un jauniešu interešu centra vadītāja

Evija Majore

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, V.Lasmane (Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja)

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas sporta centrs nolikums”

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas Sporta servisa centrs” izveidošanu

5.

Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums”

8.

Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem

9.

Par līguma noslēgšanu

10.

Par noteikumiem, kādā kārtībā Jūrmalas pilsētas domē izskata vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

12.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

13.

Par naudas balvas piešķiršanu senioriem – airētājiem J.G. un J. L.

14.

Par Jūrmalas pilsētas domes iestāšanos biedrībā „Partnerība laukiem un jūrai”

15.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

16.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas 2015.gadam 1.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums”

18.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu konkursā ar projektu „Make a step forward”

19.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu konkursā ar projektu „All for one”

20.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā

21.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” darbības izbeigšanu

22.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību”

23.

Par dzīvojamās mājas telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

24.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

25.

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu

26.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

27.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”

29.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.24 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

33.

Par Eduarda Pāvula ielas nosaukuma piešķiršanu Jūrmalā izvērtēšanu

34.

Par vidi degradējošu ēku- sanatoriju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1202 002 Ērgļu ielā 2, Jūrmalā

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.745 „Par vidi degradējošām būvēm Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 2703 001, 1300 004 2704 001” atcelšanu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Upes ielā 13, Jūrmalā un Upes ielā 15A, Jūrmalā

37.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā

38.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā

39.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā

40.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Iecavas ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

44.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

45.

Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai

46.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

47.

Par zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

48.

Par zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, daļas 26 m2 platībā zemes nomas līguma noslēgšanu

49.

Par pilnvarojumu noslēgt/pārjaunot zemes nomas līgumus par apbūvētas zemes nomu ar garāžu īpašniekiem

50.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938

51.

Par grozījumu 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942

52.

Par 2014.gada 9.aprīlī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/559 pagarināšanu

53.

Par sociālās dzīvojamās mājas Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, iekšējās kārtības noteikumiem

54.

Par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā, iekšējās kārtības noteikumiem

55.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

56.

Par zemes vienības Dzirksteles ielā 2A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2308, izslēgšanu no rezerves zemes fonda

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Sākumskolas „Taurenītis” nolikums

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 „Ķemeru vidusskolas nolikums”

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums”

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.16 „Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums”

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikumā Nr.19 „Vaivaru pamatskolas nolikums”

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 „Pumpuru vidusskolas nolikums”

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 „Majoru vidusskolas nolikums”

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 20.novembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”

· Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums

· Par izglītības tīkla sakārtošanas jautājumiem un iespējamo jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas sporta centrs nolikums”

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas Sporta servisa centrs” izveidošanu

5.

Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums”

8.

Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem

9.

Par līguma noslēgšanu

10.

Par noteikumiem, kādā kārtībā Jūrmalas pilsētas domē izskata vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

12.

Par izglītības tīkla sakārtošanas jautājumiem un iespējamo jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu

13.

Sākumskolas „Taurenītis” nolikums

14.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 "Ķemeru vidusskolas nolikums"

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums"

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums"

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 "Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums"

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.16 "Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums"

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikumā Nr.19 "Vaivaru pamatskolas nolikums"

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 "Pumpuru vidusskolas nolikums"

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 "Majoru vidusskolas nolikums"

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 Jūrmalas sākumskolas "Atvase” nolikums

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums"

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 20.novembra nolikumā Nr.25 "Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums"

26.

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums

27.

Par naudas balvas piešķiršanu senioriem – airētājiem J.G.un J.L.

28.

Par Jūrmalas pilsētas domes iestāšanos biedrībā „Partnerība laukiem un jūrai”

29.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

30.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas 2015.gadam 1.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums”

32.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu konkursā ar projektu „Make a step forward”

33.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu konkursā ar projektu „All for one”

34.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā

35.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” darbības izbeigšanu

36.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību”

37.

Par dzīvojamās mājas telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

38.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

39.

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu

40.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

41.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

42.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.24 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem

44.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

45.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

46.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

47.

Par Eduarda Pāvula ielas nosaukuma piešķiršanu Jūrmalā izvērtēšanu

48.

Par vidi degradējošu ēku- sanatoriju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1202 002 Ērgļu ielā 2, Jūrmalā

49.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.745 „Par vidi degradējošām būvēm Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 2703 001, 1300 004 2704 001” atcelšanu

50.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Upes ielā 13, Jūrmalā un Upes ielā 15A, Jūrmalā

51.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā

52.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā

53.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā

54.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

55.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

56.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu

57.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Iecavas ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

58.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

59.

Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai

60.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

61.

Par zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

62.

Par zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, daļas 26 m2 platībā zemes nomas līguma noslēgšanu

63.

Par pilnvarojumu noslēgt/pārjaunot zemes nomas līgumus par apbūvētas zemes nomu ar garāžu īpašniekiem

64.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938

65.

Par grozījumu 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942

66.

Par 2014.gada 9.aprīlī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/559 pagarināšanu

67.

Par sociālās dzīvojamās mājas Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, iekšējās kārtības noteikumiem

68.

Par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā, iekšējās kārtības noteikumiem

69.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

70.

Par zemes vienības Dzirksteles ielā 2A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2308, izslēgšanu no rezerves zemes fonda

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas sporta centrs nolikums” (nolikums Nr.3)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas sporta centrs nolikums”.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas Sporta servisa centrs” izveidošanu (lēmums Nr.38)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas Sporta servisa centrs” izveidošanu.

5. Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums (nolikums Nr.4)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1(A.Ābelītis)), nolēma pieņemt Jūrmalas Sporta servisa centra nolikumu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.39)

Ziņotājs:

I.Dzene ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti precizējumi un papildinājumi lēmuma projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem un papildinājumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.5)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums”.

8. Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem (lēmums Nr.40)

Ziņotājs:

A.Paegle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem.

9. Par līguma noslēgšanu (lēmums Nr.41)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par līguma noslēgšanu.

10. Par noteikumiem, kādā kārtībā Jūrmalas pilsētas domē izskata vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu (lēmums Nr.42)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par noteikumiem, kādā kārtībā Jūrmalas pilsētas domē izskata vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka saistošo noteikumu projektā ir nepieciešams precizēt:

· aktivitāti „iekšpagalmu kopšana” uz aktivitāti „pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana), kā rezultātā, saistošo noteikumu projekts ir papildināms ar 77.punktu šādā redakcijā:

„ Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.-2017.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.05.1.2. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 85. un 86.pielikumu”.

· 10.3.10. tāmi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem un precizējumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”.

12. Par izglītības tīkla sakārtošanas jautājumiem un iespējamo jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu (lēmums Nr.43)

Ziņotājs:

A.Paipare ziņo, ka saskaņā ar 19.02. Izglītības jautājumu komitejas ārkārtas sēdē lemto, ir priekšlikums lēmuma projekta 1.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„ Jautājums: „Vai jauno pedagogu darba samaksas modeli jūsu novads/ pilsēta ir gatava ieviest? - Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbilde – „Jauno pedagogu darba samaksas modeli ieviesīsim, atbilstoši normatīvajam regulējumam”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izglītības tīkla sakārtošanas jautājumiem un iespējamo jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu.

13. Sākumskolas „Taurenītis” nolikums (nolikums Nr.6)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt sākumskolas „Taurenītis” nolikumu.

14. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikums” (nolikums Nr.7)

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 "Ķemeru vidusskolas nolikums" (nolikums Nr.8)

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums" (nolikums Nr.9)

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums" (nolikums Nr.10)

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 "Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums" (nolikums Nr.11)

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.16 "Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums" (nolikums Nr.12)

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikumā Nr.19 "Vaivaru pamatskolas nolikums" (nolikums Nr.13)

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 "Pumpuru vidusskolas nolikums" (nolikums Nr.14)

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 "Majoru vidusskolas nolikums" (nolikums Nr.15)

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 Jūrmalas sākumskolas "Atvase” nolikums” (nolikums Nr.16)

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums" (nolikums Nr.17)

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 20.novembra nolikumā Nr.25 "Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums" (nolikums Nr.18)

26. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums (nolikums Nr.19)

Ziņotājs:

A.Paipare ziņo, ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi nolikuma projektam „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikums””.

G.Truksnis izsakās, ka cer, ka no Mežmalas vidusskolas direktores ir pieprasīts paskaidrojums par to, ka Mežmalas vidusskolas nolikuma projekts uz domes sēdi nav sagatavots un iesniegts pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņos, kā arī būtu nepieciešama vienota kārtība skolu nosaukumos.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikums”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 „Ķemeru vidusskolas nolikums”.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums"

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”.

6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.16 „Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums”.

7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikumā Nr.19 „Vaivaru pamatskolas nolikums”

8. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 „Pumpuru vidusskolas nolikums”.

9. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 „Majoru vidusskolas nolikums”.

10. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums.

11. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”.

12. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 20.novembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”.

13. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikumu.

27. Par naudas balvas piešķiršanu senioriem – airētājiem J.G. un J. L. (lēmums Nr.44)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka vairāk būtu jāatbalsta bērnu un jauniešu sports, nevis seniori, kuri piedalās sporta sacensībās sava prieka pēc, tāpēc izsaka priekšlikumu 31.03.2011. nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs nolikuma” svītrot 9.5.punktu par naudas balvas piešķiršanu izcīnot godalgotas vietas senioru sporta spēlēs un līdzekļus novirzīt sporta tērpu iegādei bērniem un jauniešiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu senioriem – airētājiem J. G. un J.L.

28. Par Jūrmalas pilsētas domes iestāšanos biedrībā „Partnerība laukiem un jūrai”

(lēmums Nr.45)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes iestāšanos biedrībā „Partnerība laukiem un jūrai”.

29. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu (lēmums Nr.46)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu šajā pasākumā nodarbinātos iesaistīt kārklu stādīšanā pludmalē, kas ir nepieciešams krasta kāpu erozijas novēršanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu.

30. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas 2015.gadam 1.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” (lēmums Nr.47)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas 2015.gadam 1.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”.

31. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums” (nolikums Nr.20)

32. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu konkursā ar projektu „Make a step forward” (lēmums Nr.48)

33. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu konkursā ar projektu „All for one” (lēmums Nr.49)

Ziņotājs:

E.Majore

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma un lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums”.

2. Lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu konkursā ar projektu „Make a step forward”.

3. Lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu konkursā ar projektu „All for one”.

34. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā (lēmums Nr.50)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā.

35. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” darbības izbeigšanu (lēmums Nr.51)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” darbības izbeigšanu.

36. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.6)

37. Par dzīvojamās mājas telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.52)

38. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.53)

39. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu (lēmums Nr.54)

40. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.55)

41. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.56)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu un lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību”.

2. Lēmumu par dzīvojamās mājas telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

3. Lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu.

4. Lēmumu par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu.

5. Lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

6. Lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

42. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņotājs:

A.Bērzupe ziņo, ka nepieciešams saistošo noteikumu projekta pielikuma 2.punktu papildināt ar atsauci uz 17.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”.

43. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.24 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.24 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

44. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” (saistošie noteikumi Nr.9)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”.

45. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei” (saistošie noteikumi Nr.10)

46. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

47. Par Eduarda Pāvula ielas nosaukuma piešķiršanu Jūrmalā izvērtēšanu (lēmums Nr.57)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eduarda Pāvula ielas nosaukuma piešķiršanu Jūrmalā izvērtēšanu.

48. Par vidi degradējošu ēku- sanatoriju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1202 002 Ērgļu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.58)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par vidi degradējošu ēku- sanatoriju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1202 002 Ērgļu ielā 2, Jūrmalā.

49. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.745 „Par vidi degradējošām būvēm Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 2703 001, 1300 004 2704 001” atcelšanu (lēmums Nr.59)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.745 „Par vidi degradējošām būvēm Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 2703 001, 1300 004 2704 001” atcelšanu.

50. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Upes ielā 13, Jūrmalā un Upes ielā 15A, Jūrmalā (lēmums Nr.67)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Upes ielā 13, Jūrmalā un Upes ielā 15A, Jūrmalā.

51. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.60)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā.

52. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā (lēmums Nr.61)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā.

53. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr.62)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā.

54. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.63)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

55. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.64)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

56. Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.65)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ņemot vērā Dzintaru koncertzāles vadības izteikto priekšlikumu, lokālplānojuma redakcija ir papildināma ar punktu, kurš nosaka, ka Dzintaru koncertzālei piegulošajā teritorijā un koncertzāles uztveres priekšlaukumā, Turaidas ielas posmā no Dzintaru prospekta un Turaidas ielas krustojuma līdz Turaidas ielas izejai uz pludmali, tirdzniecības objektu un reklāmu vizuālais izskats un novietojums jāveido atbilstoši Dzintaru koncertzāles kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas nosacījumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu.

57. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Iecavas ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis, ņemot vērā labojumus grafiskajā pielikumā (Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana), noņem šo jautājumu no izskatīšanas.

58. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.66)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu.

59. Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai

(lēmums Nr.68)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai.

60. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.69)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu.

61. Par zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.70)

62. Par zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, daļas 26 m2 platībā zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.71)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

2. Par zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, daļas 26 m2 platībā zemes nomas līguma noslēgšanu.

63. Par pilnvarojumu noslēgt/pārjaunot zemes nomas līgumus par apbūvētas zemes nomu ar garāžu īpašniekiem (lēmums Nr.72)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu noslēgt/pārjaunot zemes nomas līgumus par apbūvētas zemes nomu ar garāžu īpašniekiem.

64. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938

(lēmums Nr.73)

65. Par grozījumu 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942

(lēmums Nr.74)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938.

2. Par grozījumu 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942.

66. Par 2014.gada 9.aprīlī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/559 pagarināšanu (lēmums Nr.75)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2014.gada 9.aprīlī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/559 pagarināšanu.

67. Par sociālās dzīvojamās mājas Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, iekšējās kārtības noteikumiem (lēmums Nr.76)

68. Par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā, iekšējās kārtības noteikumiem

(lēmums Nr.77)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par sociālās dzīvojamās mājas Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, iekšējās kārtības noteikumiem.

2. Par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā, iekšējās kārtības noteikumiem.

69. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.78)

Ziņotājs:

I.Dreika ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams:

· 2.pielikuma 4.7.apakšppunktu papildināt ar šādu teikumu: „ Ja izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no reģistrētajiem Dalībniekiem nav ieradies uz izsoli uzskatāms, ka Dalībnieks ir atteicies no dalības izsolē”;

· lēmumprojekta 1.pielikumā „Pludmales nogabalu saraksts” svītrot šādus punktus: 1., 4., 5., 6,. 15., 22.-27., 33., 36., 37., 40.-46., 49., 54. un 57. , ņemot vērā Vides nodaļas priekšlikumu par biotopu izpēti šajos pludmales nogabalos.

I.Blaua izsaka priekšlikumu svītrot arī 47. un 48.punktu un veikt biotopu izpēti arī šajos punktos minētajos pludmales nogabalos.

V.Lasmane (Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja) izsakās, ka Uzņēmēju konsultatīvajā padomē notika prezentācija par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem, pēc kuras tika sagatavoti un iesniegti uzņēmēju iebildumi un priekšlikumi. Taču, tā kā pirms domes sēdes nav bijusi publiski pieejama sagatavotā lēmumprojekta redakcija un tādējādi pārliecināties, vai tajā ir iestrādāti uzņēmēju ierosinātie priekšlikumi, lūdz šobrīd atlikt šī jautājuma izskatīšanu.

I.Dreika izsakās, ka minētās prezentācijas laikā maksimāli korekti tika izskaidroti uzņēmējiem viņu uzdotie jautājumi. Uzņēmēji vairākkārt uzsvēra uz priekšrocības tiesībām, kas ir pretrunā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu. Uz nākošo domes sēdi, gatavojot jautājumu par pašvaldības redzējumu par šīm priekšrocības tiesībām, acīmredzot, pirms sēdes būs nepieciešama padziļināta diskusija ar uzņēmējiem.

G.Truksnis izsakās, ka sadarbība ar uzņēmējiem ir pilnveidojama, bet tā kā uzņēmējiem gan ir prezentēti šie izsoles noteikumi, gan ir notikusi arī diskusija par tiem, un, ņemot vērā to, ka tuvojas vasaras sezona, ir svarīgi šodien pieņemt sagatavoto lēmumprojektu. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar nosauktajām redakcionālajām izmaiņām un I.Blauas izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

70. Par zemes vienības Dzirksteles ielā 2A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2308, izslēgšanu no rezerves zemes fonda (lēmums Nr.79)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības Dzirksteles ielā 2A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2308, izslēgšanu no rezerves zemes fonda.

Sēde slēgta plkst.1515

Nākamā kārtējā domes sēde 2015.gada 5.martā plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 25.februārī


Lejupielāde: DOC un PDF