Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 100

protokols Nr. 7, 2. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē
„Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ar projekt
u „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan”
un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā”

Lai optimizētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, kā arī uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 23.marta Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu konkursa 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ar projekta pieteikumu „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā” (turpmāk – Projekts).

2. Noteikt Projekta mērķi – Jūrmalas pilsētas domes dalība ar Jūrmalas kūrortpilsētas stendu Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan” Linšēpingā un Norčēpingā, kā arī Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā, veicinot tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalā, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta finansējumu īstenotajām aktivitātēm.

3. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2014.gada 1.decembra līdz 2015.gada 28.februārim (3 mēneši).

4. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 4 283,78 EUR saskaņā ar šī lēmuma pielikumu „Projekta finansēšanas plāns”, tai skaitā:

4.1. attiecināmo izmaksu summa ir 4 253,28 EUR, tai skaitā:

4.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2 977,29 EUR (70%) apmērā;

4.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 1 275,99 EUR (30%) apmērā.

4.2. neattiecināmo izmaksu summa ir 30,50 EUR.

5. Ja Projekta vērtēšanas rezultātā lēmuma 4.1.punktā minētās attiecināmās izmaksas tiek atzītas kā neattiecināmās izmaksas, tās finansēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

6. Uzdot Projekta pieteikuma un tam nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (reģistrācijas Nr.90001739473) veikt Jūrmalas pilsētas domes Mārketiga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļai sadarbībā ar Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļu un Centralizēto grāmatvedību.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.100

(protokols Nr.7, 2.punkts)

Projekta „ Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan” un

Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā ” finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.900.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar projekta pieteikumu: 4 283,78 EUR, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas ir 4 253,28 EUR, kas sastāv no ERAF līdzfinansējuma 2 977,29 EUR (70%) un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma 1 275,99 EUR (30%). Projekta neattiecināmās izmaksas vismaz 30,50 EUR apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

Pozīcija / gads

2014.gads

2015.gads

Kopā

4.ceturksnis

1.ceturksnis

2.ceturksnis

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

2 915

1 369

2 977

7 261

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

0

no ERAF

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

2 026

951

0

2 977

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

869

407

1 276

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

20

11

31

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ERAF līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

2 977

2 977

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

2 915

1 369

2 977

7 261

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

2 915

1 369

0

4 284

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

2 977

2 977

kases apgrozības līdzekļi

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam

0

0

2 977

2 977


Lejupielāde: DOC un PDF