Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr.7

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Arnis Ābelītis, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča, Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i.

Jānis Ķēniņš

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Jolanta Batina

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Indra Dreika

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Laura Anteina

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Baiba Birzniece

Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.

Iveta Strazdiņa

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Sporta pārvaldes vadītāja p.i.

Indra Brinkmane

Tūrisma nodaļas vadītāja p.i.

Gunta Ušpele

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā juriskonsulte

Laura Johansone

Jūrmalas Mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Jūrmalas sporta centra direktors

Aleksejs Ļeonovs

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings” ar projektu „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā

3.

Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2 „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” īstenošanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” noslēgumu

6.

Par projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” noslēgumu

7.

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

8.

Par projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” noslēgumu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

10.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”

12.

Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību”

14.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

15.

Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

16.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

17.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

18.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

21.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums

22.

Par atļauju būves nojaukšanai Kronvalda ielā 17, Jūrmalā

23.

Par atļauju būves nojaukšanai Mastu ielā 1a, Jūrmalā

24.

Par atļauju būves nojaukšanai Melluži 3850, Jūrmalā

25.

Par atļauju būves nojaukšanai Rīgas ielā 55, Jūrmalā

26.

Par atļauju būves nojaukšanai Satiksmes ielā 2a, Jūrmalā

27.

Par atļauju būves nojaukšanai Stacijas ielā 20, Jūrmalā

28.

Par atļauju būvju nojaukšanai Vasaras ielā 23, Jūrmalā

29.

Par atļauju būvju nojaukšanai Vidus prospektā 57, Jūrmalā

30.

Par vidi degradējošu daudzdzīvokļu ēku Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmuma Nr.515 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A” atzīšanu par spēku zaudējušu un par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.104 „Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu

32.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā

33.

Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu

34.

Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616 pagarināšanu

35.

Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai

36.

Par pilnvarojuma līguma ar Jūrmalas sporta centra izbeigšanu

37.

Par kotedžas Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā nodošanu patapinājumā

38.

Par Dubultu dzelzceļa stacijas telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā

39.

Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par 2014.gada ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos, konferencēs-2014” Nr.ĀTA /2.3.1.1.1/13/56/048, Līguma Nr.L-ĀTA_13-1858 noslēgumu

· Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas projekta „Lietprātīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” īstenošanu

· Par pludmales nogabala no 17.līnijas līdz Paula Stradiņa ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PETROLEUM”

· Par pludmales nogabala no Paula Stradiņa ielas līdz 15.līnijai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „EURO DECORS”

· Par pludmales nogabala no 12.līnijas līdz 11.līnijai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tifany”

· Par pludmales nogabala no 10.līnijas līdz 9.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no 4.līnijas līdz 3.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no 3.līnijas līdz 2.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no 2.līnijas līdz 1.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no 1.līnijas līdz Kr.Barona ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas līdz Āraišu ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar IK „RB13”

· Par pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no Mālpils ielas Rūjienas ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas Dubultu virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no Emelīnas ielas līdz Pūpolu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala 50 m aiz Gončarova ielas Parka ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas līdz Slokas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no Gaujas ielas līdz Salacas ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”

· Par pludmales nogabala no Salacas ielas Upes ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”

· Par pludmales nogabala no Krūmu ielas līdz Dārzu ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no Rožu ielas Zaru ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no Zaru ielas Rožu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”

· Par pludmales nogabala 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”

· Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

· Par pludmales nogabala no Glūdas ielas līdz Zvārtas ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „QUO VADIS”

· Par pludmales nogabala no Murdu ielas Brekšu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FLORENDA”

· Par pludmales nogabala no Brekšu ielas Murdu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FLORENDA”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings” ar projektu „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā

3.

Par 2014.gada ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos, konferencēs-2014” Nr.ĀTA /2.3.1.1.1/13/56/048, Līguma Nr.L-ĀTA_13-1858 noslēgumu

4.

Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2 „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” īstenošanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

6.

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” noslēgumu

7.

Par projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” noslēgumu

8.

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

9.

Par projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” noslēgumu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

11.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”

13.

Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas projekta „Lietprātīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” īstenošanu

14.

Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību”

16.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

17.

Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

18.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

19.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

20.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

23.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums

24.

Par atļauju būves nojaukšanai Kronvalda ielā 17, Jūrmalā

25.

Par atļauju būves nojaukšanai Mastu ielā 1a, Jūrmalā

26.

Par atļauju būves nojaukšanai Melluži 3850, Jūrmalā

27.

Par atļauju būves nojaukšanai Rīgas ielā 55, Jūrmalā

28.

Par atļauju būves nojaukšanai Satiksmes ielā 2a, Jūrmalā

29.

Par atļauju būves nojaukšanai Stacijas ielā 20, Jūrmalā

30.

Par atļauju būvju nojaukšanai Vasaras ielā 23, Jūrmalā

31.

Par atļauju būvju nojaukšanai Vidus prospektā 57, Jūrmalā

32.

Par vidi degradējošu daudzdzīvokļu ēku Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā

33.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmuma Nr.515 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A” atzīšanu par spēku zaudējušu un par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.104 „Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu

34.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā

35.

Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu

36.

Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616 pagarināšanu

37.

Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai

38.

Par pilnvarojuma līguma ar Jūrmalas sporta centra izbeigšanu

39.

Par kotedžas Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā nodošanu patapinājumā

40.

Par Dubultu dzelzceļa stacijas telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā

41.

Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

42.

Par pludmales nogabala no 17.līnijas līdz Paula Stradiņa ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PETROLEUM”

43.

Par pludmales nogabala no Paula Stradiņa ielas līdz 15.līnijai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „EURO DECORS”

44.

Par pludmales nogabala no 12.līnijas līdz 11.līnijai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tifany”

45.

Par pludmales nogabala no 10.līnijas līdz 9.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

46.

Par pludmales nogabala no 4.līnijas līdz 3.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

47.

Par pludmales nogabala no 3.līnijas līdz 2.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

48.

Par pludmales nogabala no 2.līnijas līdz 1.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

49.

Par pludmales nogabala no 1.līnijas līdz Kr.Barona ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

50.

Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas līdz Āraišu ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar IK „RB13”

51.

Par pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

52.

Par pludmales nogabala no Mālpils ielas Rūjienas ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

53.

Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas Dubultu virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

54.

Par pludmales nogabala no Emelīnas ielas līdz Pūpolu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

55.

Par pludmales nogabala 50 m aiz Gončarova ielas Parka ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

56.

Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas līdz Slokas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

57.

Par pludmales nogabala no Gaujas ielas līdz Salacas ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”

58.

Par pludmales nogabala no Salacas ielas Upes ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”

59.

Par pludmales nogabala no Krūmu ielas līdz Dārzu ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

60.

Par pludmales nogabala no Rožu ielas Zaru ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

61.

Par pludmales nogabala no Zaru ielas Rožu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”

62.

Par pludmales nogabala 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”

63.

Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

64.

Par pludmales nogabala no Glūdas ielas līdz Zvārtas ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „QUO VADIS”

65.

Par pludmales nogabala no Murdu ielas Brekšu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FLORENDA”

66.

Par pludmales nogabala no Brekšu ielas Murdu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FLORENDA”

2. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings” ar projektu „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā (lēmums Nr.100)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings” ar projektu „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā.

3. Par 2014.gada ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos, konferencēs-2014” Nr.ĀTA /2.3.1.1.1/13/56/048, Līguma Nr.L-ĀTA_13-1858 noslēgumu (lēmums Nr.101)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2014.gada ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos, konferencēs-2014” Nr.ĀTA /2.3.1.1.1/13/56/048, Līguma Nr.L-ĀTA_13-1858 noslēgumu.

4. Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2 „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” īstenošanu (lēmums Nr.102)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2 „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” īstenošanu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

6. Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” noslēgumu (lēmums Nr.103)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” noslēgumu.

7. Par projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” noslēgumu (lēmums Nr.104)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” noslēgumu.

8. Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.105)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā.

9. Par projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” noslēgumu (lēmums Nr.106)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” noslēgumu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.25)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”.

11. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu (lēmums Nr.107)

Ziņotājs:

L.Johansone ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams veikt tehniskus precizējumus svītrojot 9.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē” (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņotājs:

J.Batina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”.

13. Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas projekta „Lietprātīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” īstenošanu (lēmums Nr.108)

Ziņotājs:

J.Batina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas projekta „Lietprātīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” īstenošanu.

14. Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi (noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumus.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību”

(saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību”.

16. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.109)

17. Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.110)

18. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.111)

19. Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.112)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

2. Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.

3. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

4. Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

20. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi (lēmums Nr.113)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņotājs:

L.Grobiņa ziņo, ka, saskaņā ar Sociālo un veselības jautājumu komitejā lemto, ir nepieciešams saistošo noteikumu projekta 14.21.punktu aiz vārdiem „zināšanu un sociālo prasmju apguvi” papildināt ar vārdiem

„nodrošina personīgās higiēnas prasības”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

23. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums (nolikums Nr.26)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikumu.

G.Truksnis ierosina vispirms skatīt jautājumus par atļauju būvju nojaukšanai, kas saistīti ar dzelzceļa staciju tualešu nojaukšanu.

24. Par atļauju būves nojaukšanai Kronvalda ielā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.114)

25. Par atļauju būves nojaukšanai Mastu ielā 1a, Jūrmalā (lēmums Nr.115)

26. Par atļauju būves nojaukšanai Melluži 3850, Jūrmalā (lēmums Nr.116)

28. Par atļauju būves nojaukšanai Satiksmes ielā 2a, Jūrmalā (lēmums Nr.117)

29. Par atļauju būves nojaukšanai Stacijas ielā 20, Jūrmalā (lēmums Nr.118)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis uzdod Pilsētplānošanas nodaļai kontrolēt, lai, apstiprinot esošo tualešu ēku nojaukšanas projektus, projekta realizētājam VAS „Latvijas dzelzceļš” būtu risinājums par pagaidu tualešu ēku nodrošināšanu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju būves nojaukšanai Kronvalda ielā 17, Jūrmalā.

2. Par atļauju būves nojaukšanai Mastu ielā 1a, Jūrmalā.

3. Par atļauju būves nojaukšanai Melluži 3850, Jūrmalā.

4. Par atļauju būves nojaukšanai Satiksmes ielā 2a, Jūrmalā.

5. Par atļauju būves nojaukšanai Stacijas ielā 20, Jūrmalā.

27. Par atļauju būves nojaukšanai Rīgas ielā 55, Jūrmalā (lēmums Nr.119)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju būves nojaukšanai Rīgas ielā 55, Jūrmalā.

30. Par atļauju būvju nojaukšanai Vasaras ielā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.120)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju būvju nojaukšanai Vasaras ielā 23, Jūrmalā.

31. Par atļauju būvju nojaukšanai Vidus prospektā 57, Jūrmalā (lēmums Nr.121)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju būvju nojaukšanai Vidus prospektā 57, Jūrmalā.

32. Par vidi degradējošu daudzdzīvokļu ēku Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.122)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par vidi degradējošu daudzdzīvokļu ēku Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā.

33. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmuma Nr.515 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A” atzīšanu par spēku zaudējušu un par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.104 „Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.123)

34. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā (lēmums Nr.124)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmuma Nr.515 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A” atzīšanu par spēku zaudējušu un par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.104 „Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā.

35. Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu

(lēmums Nr.125)

36. Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616 pagarināšanu

(lēmums Nr.126)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu.

2. Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616 pagarināšanu.

37. Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai

(lēmums Nr.127)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai.

38. Par pilnvarojuma līguma ar Jūrmalas sporta centra izbeigšanu (lēmums Nr.128)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojuma līguma ar Jūrmalas sporta centra izbeigšanu.

39. Par kotedžas Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā nodošanu patapinājumā

(lēmums Nr.129)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kotedžas Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā nodošanu patapinājumā.

40. Par Dubultu dzelzceļa stacijas telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā (lēmums Nr.130)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

A.Ābelītis neatbalsta Dubultu dzelzceļa stacijas telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā ar domu tajā organizēt kultūras un mākslas pasākumus, jo uzskata, ka novārtā ir palicis jautājums par Majoru muižas atjaunošanu un tās attīstību, netiek risināts jautājums par Valteru depo atjaunošanu un Tautas nama izveidošanu tajā, tāpat nav sakārtota un rekonstruēta arī Mellužu estrāde. Uzskata, ka tas nav racionāls solis, tāpēc balsos pret sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Dubultu dzelzceļa stacijas telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā.

41. Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.131)

Ziņotājs:

I.Dreika ziņo, ka lēmumprojekta 1.pielikuma 3.kārtas sadaļā ir svītrojami šādi nekustamie īpašumi:

Nr.5 - Asaru prospekts 50, dz.6, Nr.18 - Tallinas iela 34, Nr.19 - Tallinas iela 36, jo par minētajiem īpašumiem notiek tiesvedības.

Izsakās:

L.Loskutova izsakās, ka šodien konceptuāli atbalsta lēmumu un tā pielikumā pievienoto sarakstu ar pašvaldības īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kurus paredzēts nodot atsavināšanai, taču savu galīgo viedokli izteiks balsojumā tajā domes sēdē, kad tiks lemts par katra konkrēta pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.

A.Ābelītis izsakās, ka objekti, kuri atrodas Kūrorta teritorijā, nonākot privātīpašumā, netiek attīstīti kā kūrorta objekti. Vērš deputātu uzmanību uz to, ka arī šim lēmuma projektam pievienotajā nekustamo īpašumu sarakstā ir 6 Kūrorta teritorijā esoši īpašumi, kurus ir paredzēts atsavināt, kas, katrā ziņā,  neveicinās kūrorta attīstību.

G.Truksnis izsakās, ka ar šo lēmumu tiek uzsākta jautājuma, par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu, sakārtošana. Oponē A.Ābelīša teiktajam, ka neviens privātīpašumā esošs objekts netiek realizēts kā kūrortobjekts, uzskata, ka tādu ir daudz. Tas, ka Jūrmala ir kūrortpilsēta nenozīmē, ka kūrortobjektu attīstība ir pašvaldības funkcija, taču pašvaldībai ir jādara viss, lai radītu labvēlīgu vidi un apstākļus uzņēmējiem šādu objektu attīstībai. Aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar nosauktajām izmaiņām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.

42. Par pludmales nogabala no 17.līnijas līdz Paula Stradiņa ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PETROLEUM” (lēmums Nr.132)

43. Par pludmales nogabala no Paula Stradiņa ielas līdz 15.līnijai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „EURO DECORS” (lēmums Nr.133)

44. Par pludmales nogabala no 12.līnijas līdz 11.līnijai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tifany” (lēmums Nr.134)

45. Par pludmales nogabala no 10.līnijas līdz 9.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.135)

46. Par pludmales nogabala no 4.līnijas līdz 3.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.136)

47. Par pludmales nogabala no 3.līnijas līdz 2.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.137)

48. Par pludmales nogabala no 2.līnijas līdz 1.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.138)

49. Par pludmales nogabala no 1.līnijas līdz Kr.Barona ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.139)

50. Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas līdz Āraišu ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar IK „RB13” (lēmums Nr.140)

51. Par pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.141)

52. Par pludmales nogabala no Mālpils ielas Rūjienas ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.142)

53. Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas Dubultu virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.143)

54. Par pludmales nogabala no Emelīnas ielas līdz Pūpolu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.144)

55. Par pludmales nogabala 50 m aiz Gončarova ielas Parka ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.145)

56. Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas līdz Slokas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.146)

57. Par pludmales nogabala no Gaujas ielas līdz Salacas ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY” (lēmums Nr.147)

58. Par pludmales nogabala no Salacas ielas Upes ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY” (lēmums Nr.148)

59. Par pludmales nogabala no Krūmu ielas līdz Dārzu ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.149)

60. Par pludmales nogabala no Rožu ielas Zaru ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.150)

61. Par pludmales nogabala no Zaru ielas Rožu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY” (lēmums Nr.151)

62. Par pludmales nogabala 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY” (lēmums Nr.152)

63. Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.153)

64. Par pludmales nogabala no Glūdas ielas līdz Zvārtas ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „QUO VADIS” (lēmums Nr.154)

65. Par pludmales nogabala no Murdu ielas Brekšu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FLORENDA” (lēmums Nr.155)

66. Par pludmales nogabala no Brekšu ielas Murdu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FLORENDA” (lēmums Nr.156)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala no 17.līnijas līdz Paula Stradiņa ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PETROLEUM”.

2. Par pludmales nogabala no Paula Stradiņa ielas līdz 15.līnijai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „EURO DECORS”.

3. Par pludmales nogabala no 12.līnijas līdz 11.līnijai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tifany”.

4. Par pludmales nogabala no 10.līnijas līdz 9.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

5. Par pludmales nogabala no 4.līnijas līdz 3.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

6. Par pludmales nogabala no 3.līnijas līdz 2.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

7. Par pludmales nogabala no 2.līnijas līdz 1.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

8. Par pludmales nogabala no 1.līnijas līdz Kr.Barona ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

9. Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas līdz Āraišu ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar IK „RB13”.

10. Par pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

11. Par pludmales nogabala no Mālpils ielas Rūjienas ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

12. Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas Dubultu virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

13. Par pludmales nogabala no Emelīnas ielas līdz Pūpolu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

14. Par pludmales nogabala 50 m aiz Gončarova ielas Parka ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

15. Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas līdz Slokas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

16. Par pludmales nogabala no Gaujas ielas līdz Salacas ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”.

17. Par pludmales nogabala no Salacas ielas Upes ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”.

18. Par pludmales nogabala no Krūmu ielas līdz Dārzu ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

19. Par pludmales nogabala no Rožu ielas Zaru ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

20. Par pludmales nogabala no Zaru ielas Rožu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”.

21. Par pludmales nogabala 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”.

22. Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

23. Par pludmales nogabala no Glūdas ielas līdz Zvārtas ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „QUO VADIS”.

24. Par pludmales nogabala no Murdu ielas Brekšu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FLORENDA”.

25.Par pludmales nogabala no Brekšu ielas Murdu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FLORENDA”.

Sēde slēgta plkst.1215

Nākamā kārtējā domes sēde 2015.gada 16.aprīlī plkst.1200.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 31.martā


Lejupielāde: DOC un PDF