Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 28.septembra 397.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 26.martāNr. 102

protokols Nr. 7, 4. punkts

Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas
„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas
un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”
finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā
un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2.
„Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā”
apakšaktivitātes Nr.2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2. „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitāti Nr.2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 18.februāra vēstuli Nr.1.1-19/1836, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot projekta apakšaktivitāti „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” (turpmāk – projekts), noslēdzot sadarbības līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dalībai starptautiskās izstādēs.

2. Noteikt projekta īstenošanas mērķi – stiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapacitāti un palielināt tās iespējas veicināt uzņēmējdarbību un investīciju piesaisti savā administratīvajā teritorijā.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 27.marta līdz 2015.gada 31.decembrim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 18 984,00 EUR saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

4.1. attiecināmo izmaksu summa 15 230,00 EUR, kas 100% tiek finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” līdzekļiem;

4.2. neattiecināmo izmaksu summa EUR 3 754,00, kas 100% apmērā tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.
Grozīts ar domes 2015.gada 28.septembra 397.lēmumu

5. Projekta priekšfinansējumu 15 230,00 EUR apmērā paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai īstenot projekta ieviešanu. Par projekta ieviešanu atbildīgo noteikt Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļu sadarbībā ar Projektu ieviešanas nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmuma Nr.102

(protokols Nr.7, 4.punkts)
Grozīts ar domes 2015.gada 28.septembra 397.lēmumu

Projekta

„Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa

Projekta nosaukums: „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.900.

Kopējais projekta finansējums: EUR 18 984.00, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas EUR 15 230.00, kas 100% apmērā tiek finansētas no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2. „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā apakšaktivitātes Nr. 2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” finanšu līdzekļiem, neattiecināmās izmaksas EUR 3 754.00 , kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Papildus projekta īstenošanai ir nepieciešams priekšfinansējums EUR 15 230.00 apmērā.

Pozīcija / gads

2015.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

14 230

19 984

34 214

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

14 230

1 000

15 230

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

3 754

3 754

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

15 230

15 230

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

14 230

19 984

34 214

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

14 230

4 754

18 984

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

15 230

15 230

kases apgrozības līdzekļi F22010000

0

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam F22010020

0

0

0

15 230

15 230


Lejupielāde: DOC un PDF