Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 105

protokols Nr. 7, 8. punkts

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas
„Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā mājas lapā 2015.gada 19.februārī publicēto aicinājumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību kā vadošajam partnerim Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Exchange of Baltic-Nordic Experience and Best Practices on Nature Centres”/ „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” (turpmāk - projekts) partnerībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Reģistrācijas Nr.90009099027).

2. Noteikt projekta mērķi – veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas izglītības centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes un Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību.

3. Noteikt projekta ieguvumu – bagātināta Jūrmalas pilsētas domes darbinieku pieredze un papildinātas zināšanas, izstrādāts plāns turpmākai starpvalstu sadarbībai dabas izglītības centru jomā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2015.gada 22.jūnija līdz 2015.gada 25.septembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 22 334,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro un 00 centi), saskaņā ar pielikumu, no kurām:

5.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 21 934,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit četri euro un 00 centi), no kurām:

5.1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 13 160,40 EUR (trīspadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 40 centi);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 20% jeb 4 386,80 EUR (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro un 80 centi);

5.1.3. Dabas aizsardzības pārvaldes līdzfinansējums ir 20% jeb 4 386,80 EUR (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro un 80 centi);

5.2. projekta kopējās neattiecināmās izmaksas 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi), no kurām:

5.2.1. Jūrmalas pilsētas dome sedz 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi);

5.2.2. Dabas aizsardzības pārvalde sedz 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

6. Projekta sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2015.gada 30.martam uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.105

(protokols Nr.7, 8.punkts)

Projekta

„Exchange of Baltic-Nordic Experience and Best Practices on Nature Centres”/

“Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros”

informatīvais ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

„Exchange of Baltic-Nordic Experience and Best Practices on Nature Centres”/ “Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros”

Darbības programmas nosaukums

Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija”

Partneri

Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija); Metsahallitus (Somija);

Hoga Kusten dabas centrs (Zviedrija);

Fulufjallet dabas centrs (Zviedrija);

 Tyresta dabas centrs (Zviedrija);

 Stendorren dabas centrs (Zviedrija); Farnebofjarden dabas centrs (Zviedrija).

Īstenošanas laiks

2015.gada 22.jūnijs līdz 2015.gada 25.septembris.

Pieredzes apmaiņas brauciena galamērķi

Zviedrija

(13.07.2015. – 17.07.2015.)

Tyresta dabas centrs (13.07.2015.)

Stendorren dabas centrs (13.07.2015.)

Farnebofjarden dabas centrs (14.07.2015.)

Fulufjallet dabas centrs (15.07.2015.)

Hoga Kusten dabas centrs (16.07.2015.)

Somija

(24.08.2015. – 28.08.2015.)

Haltia dabas centrs (24.08.2015.)

Ekenas dabas centrs (25.08.2015.)

Archipelago dabas centrs (25.08.2015.)

Teijo dabas centrs (26.08.2015.)

Hame dabas centrs (26.08.2015.)

Korteniemi tradicionālā ferma (26.08.2015.)

Seitseminen dabas centrs (27.08.2015.)

Kovero tradicionālā ferma (27.08.2015.)

Ville Elfvik dabas skola (28.08.2015.)

Aktivitāšu izmaksas – attiecināmās izmaksas

Brauciens uz Zviedriju (13.07.2015. – 17.07.2015.)

Jūrmalas pilsētas domes izmaksas

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, EUR

Summa, EUR

Ceļojuma apdrošināšana

gab.

4

10.00

40.00

Lidmašīnas biļetes

gab.

4

220.00

880.00

Automašīnas noma

dienas

5

52.64

263.20

Degviela

km

2000

0.12325

246.50

Nakšņošana

(4 cilvēki x 4 naktis)

cilvēknaktis

16

220.00

3520.00

Dienas nauda

(4 cilvēki x 5 dienas)

cilvēkdienas

20

40.00

800.00

Dabas aizsardzības pārvaldes izmaksas

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, EUR

Summa, EUR

Ceļojuma apdrošināšana

gab.

4

10.00

40.00

Lidmašīnas biļetes

gab.

4

220.00

880.00

Automašīnas noma

dienas

5

52.64

263.20

Degviela

km

2000

0.12325

246.50

Nakšņošana

(4 cilvēki x 4 naktis)

cilvēknaktis

16

220.00

3520.00

Dienas nauda

(4 cilvēki x 5 dienas)

cilvēkdienas

20

40.00

800.00

Brauciens uz Somiju (24.08.2015. – 28.08.2015.)

Jūrmalas pilsētas domes izmaksas

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, EUR

Summa, EUR

Ceļojuma apdrošināšana

gab.

4

10.00

40.00

Lidmašīnas biļetes

gab.

4

220.00

880.00

Automašīnas noma

dienas

5

47.94

239.70

Degviela

km

2000

0.1288

257.60

Nakšņošana

(4 cilvēki x 4 naktis)

cilvēknaktis

16

180.00

2880.00

Dienas nauda

(4 cilvēki x 5 dienas)

cilvēkdienas

20

46.00

920.00

Dabas aizsardzības pārvaldes izmaksas

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, EUR

Summa, EUR

Ceļojuma apdrošināšana

gab.

4

10.00

40.00

Lidmašīnas biļetes

gab.

4

220.00

880.00

Automašīnas noma

dienas

5

47.94

239.70

Degviela

km

2000

0.1288

257.60

Nakšņošana

(4 cilvēki x 4 naktis)

cilvēknaktis

16

180.00

2880.00

Dienas nauda

(4 cilvēki x 5 dienas)

cilvēkdienas

20

46.00

920.00

Kopā (100%):

21 934.00

Jūrmalas pilsētas domes finansējums (20%):

4 386.80

Dabas aizsardzības pārvaldes finansējums (20%):

4 386.80

Programmas līdzfinansējums (60%):

13 160.40

Aktivitāšu izmaksas – neattiecināmās izmaksas

Brauciens uz Zviedriju (13.07.2015. – 17.07.2015.)

Jūrmalas pilsētas domes izmaksas

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, EUR

Summa, EUR

Ieejas maksa dabas centros

gab.

5

20.00

100.00

Dabas aizsardzības pārvaldes izmaksas

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, EUR

Summa, EUR

Ieejas maksa dabas centros

gab.

5

20.00

100.00

Brauciens uz Somiju (24.08.2015. – 28.08.2015.)

Jūrmalas pilsētas domes izmaksas

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, EUR

Summa, EUR

Ieejas maksa dabas centros

gab.

5

20.00

100.00

Dabas aizsardzības pārvaldes izmaksas

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, EUR

Summa, EUR

Ieejas maksa dabas centros

gab.

5

20.00

100.00

Kopā (100%):

400.00

Jūrmalas pilsētas domes finansējums (50%):

200.00

Dabas aizsardzības pārvaldes finansējums (50%):

200.00


Lejupielāde: DOC un PDF