Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 107

protokols Nr. 7, 11. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
izglītības sistēmas pilnveidošanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā ir divas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes, kuras īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas: Jūrmalas Sporta skola (reģistrācijas Nr.90001067517), kas atrodas Nometņu ielā 2b, Kauguros, Jūrmalā, un Jūrmalas sporta centrs (reģistrācijas Nr.90009249367), kas atrodas Rūpniecības ielā 13, Kauguros, Jūrmalā.

No 2015.gada 9.marta darbu ir uzsākusi Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esoša iestāde – Jūrmalas Sporta servisa centrs, kam nodotas visu Jūrmalas pilsētas pašvaldības sporta būvju apsaimniekošanas funkcijas, tādējādi atslogojot izglītības iestāžu, tai skaitā Jūrmalas Sporta skolas un Jūrmalas sporta centra, administrācijas darbu. Šajā mācību gadā Jūrmalas Sporta skola īsteno 17 (septiņpadsmit) profesionālās ievirzes un 8 (astoņas) interešu izglītības programmas, savukārt Jūrmalas sporta centrs – 4 (četras) profesionālās ievirzes un 3 (trīs) interešu izglītības programmas.

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā lietderīgi būtu Jūrmalas Sporta skolas un Jūrmalas sporta centra īstenotās izglītības programmas īstenot vienā izglītības iestādē, Jūrmalas sporta centru pievienojot Jūrmalas Sporta skolai, kā rezultātā Jūrmalas sporta centrs beidz pastāvēt.

Tas nodrošinās vienotu un profesionālu izglītības iestādes vadības pieeju izglītības programmu īstenošanai, racionālu materiāli tehnisko resursu izmantošanu, izglītības programmu īstenošanas koncentrēšanu vienā izglītības iestādē, kas ir par pamatu administratīvo izdevumu samazināšanai. Šādas pārmaiņas nepasliktinās izglītojamo mācību procesu un izglītojamo vecākiem neradīs papildu apgrūtinājumus, jo izglītības programmu īstenošanas vietas paliks nemainīgas.

Šī lēmuma mērķis ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidot optimālu un kvalitatīvu profesionālās ievirzes sporta izglītības sistēmu Jūrmalas pilsētā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro un piekto daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Likvidēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo iestādi Jūrmalas sporta centru (reģistrācijas Nr.90001067517), tā funkcijas pievienojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošajai iestādei Jūrmalas Sporta skolai (reģistrācijas Nr.90009249367).

2. Šī lēmuma 1.punktā minēto likvidāciju pabeigt līdz 2015.gada 1.oktobrim.

3. Noteikt, ka Jūrmalas Sporta skola ir Jūrmalas sporta centra izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs atbilstoši šī lēmuma 4.punktā noteiktās likvidācijas komisijas priekšlikumiem.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā izveidot Jūrmalas sporta centra likvidācijas komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā, iekļaujot šī lēmuma 1.punktā minēto iestāžu vadītājus. Komisijai līdz 2015. gada 1. septembrim nodrošināt Jūrmalas sporta centa materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un bilancē esošās mantas, saistību, nodošanu Jūrmalas Sporta skolai.

5. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei:

5.1. koordinēt likvidācijas komisijas darbību un organizatorisko pasākumu veikšanu;

5.2. līdz 2015.gada 31.martam nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai Jūrmalas sporta centra likvidācijas saskaņošanai Jūrmalas pilsētas domes iesniegumu, kam pievienots šis lēmums u.c. nepieciešamie dokumenti;

5.3. līdz 2015.gada 3.aprīlim informēt Izglītības iestāžu reģistru par šī lēmuma 1.punktā minēto iestādes likvidāciju.

6. Jūrmalas Sporta skolas direktoram:

6.1. nodrošināt Jūrmalas sporta centra izglītības programmu pēctecību;

6.2. līdz 2015.gada 1.augustam veikt darbības, kas saistītas ar profesionālās ievirzes izglītības programmu licenču grozīšanu, kas tiks pārņemtas no Jūrmalas sporta centra, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai;

6.3. līdz 2015.gada 1.jūlijam iesniegt Izglītības pārvaldei Jūrmalas Sporta skolas nolikuma grozījumu projektu.

7. Jūrmalas sporta centra direktoram:

7.1. līdz 2015.gada 31.martam organizēt un nodrošināt iestādes pedagogu, izglītojamo un vecāku informēšanu par Jūrmalas sporta centra likvidāciju;

7.2. neuzņemties jaunas saistības bez saskaņošanas ar Jūrmalas pilsētas domi;

7.3. sakārtot Jūrmalas sporta centra pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus par periodu līdz 2014./2015. mācību gada beigām saskaņā ar Arhīvu likuma prasībām un līdz 2015.gada 15.septembrim nodot Jūrmalas Sporta skolai;

7.4. Jūrmalas sporta centra pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus par periodu no 2014./2015. mācību gada beigām līdz 2015.gada 1.oktobrim ar sarakstu līdz 2015.gada 1.oktobrim nodot Jūrmalas sporta skolai.

8. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Izglītības pārvaldi līdz 2015.gada 31.martam publicēt informāciju par Jūrmalas sporta centra likvidāciju Jūrmalas pilsētas mājaslapā.

9. Noteikt, ka ar Jūrmalas sporta centra likvidāciju saistītie izdevumi sedzami no Jūrmalas sporta centra finanšu līdzekļiem.

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

11. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma likvidācijas veikšanai saņemšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF