Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 108

protokols Nr. 7, 13. punkts

Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas projekta
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-004” (turpmāk – projekts) nolikumu un 2014.gada 30.novembra sadarbības līgumu Nr.05-15/35, kas noslēgts starp Latvijas Pašvaldību savienību un Jūrmalas pilsētas domi, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.punktam, Jūrmalas pilsētas dome  nolemj:

1. Īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas projektu „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-004, Jūrmalas pašvaldībai piedaloties projekta pašvaldību izglītības un kultūras tīkla (T4) darbā. Projekta vadošais partneris ir Latvijas Pašvaldību savienība.

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt pašvaldības pakalpojumu uzlabošanu izglītības un kultūras tīkla (T4) apakštīkla darba tēmas ietvaros.

3. Noteikt projekta rezultātus – pašvaldībai tiks izstrādāts pedagogu motivēšanas pasākumu plāns izglītības un kultūras tīkla (T4) apakštīkla darba tēmas ietvaros. Pašvaldības vadības un speciālistu dalība projekta sanāksmēs, mācību semināros un projekta noslēguma konferencē paaugstinās darbinieku kvalifikāciju.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku līdz 2016.gada 30.aprīlim.

5. Noteikt projekta sadarbības partnera kopējās izmaksas 4 314,54 EUR apmērā, kas tiek finansētas no Norvēģijas finanšu instrumenta 2015.gadā saskaņā ar pielikumu.

6. Projekta eksperta pienākumus uzdot veikt Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas vadītāja p.i.V.Ļaudamam

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.108

(protokols Nr.7, 13.punkts)

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas projektu “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-004 finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvalde

Projekta nosaukums: "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.810

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: EUR 4314.54, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas EUR 4314.54, kas 100% apmērā tiek finansētas no biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" finanšu līdzekļiem

Pozīcija / gads

2015.gads

2016.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

2 157

2 157

0

4 315

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi (21.4.2.9.)

2 157

2 157

4 315

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

2 157

2 157

0

4 315

0

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

2 157

2 157

4 315

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi F22010000

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam F22010020


Lejupielāde: DOC un PDF