Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 109

protokols Nr. 7, 16. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.pantu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 9.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/2) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 11.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.109

(protokols Nr.7, 16.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

I.S.

***

***,

Jūrmala

***,

Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

18,40 (22,16) m2

1 persona

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2016., papildus veicot samaksu par telpas faktisko lietošanu no 01.09.2013.

2.

R.G.,

***,

meita K.G. ***.,

dēls A.S. ***.,

dēls A.S. ***.

***,

Jūrmala

***,

Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

18,76 (37,11) m2

4 personas

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF