Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 112

protokols Nr. 7, 19. punkts

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu
izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. un 19.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 1.5.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 9.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/2) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 11.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt dzīvojamās telpas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus un izslēgt personas no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.112

(protokols Nr.7, 19.punkts)

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un

personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Nr.

p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads, pamatojums

Dzīvesvietas adrese, deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits

Lēmums

Palīdzības saņemšanas reģistrācijas grupas ietvaros dzīvojamā telpa tiek piedāvāta īrei personu reģistrācijas secībā. Rindas kārtība mainās, ja iepriekš reģistrētai personai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu palīdzības saņemšanai, persona ir atteikusies no attiecīgās dzīvojamās telpas īres vai nav sniegusi atbildi uz saņemto piedāvājumu.

1.

I.C.,

***

2008.

1.grupa,

saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.4.3.apakšpunktu,

bērns bez vecāku gādības, rindas Nr.43

***,

2014.

***,

1-istabas dzīvoklis,

9,50 (16,90) m2,

1 persona

1.Piešķirt dzīvojamo telpu ***.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

2.

A.Š,

***

2009.

1.grupa,

saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.4.3.apakšpunktu,

bērns bez vecāku gādības, rindas Nr.48

*** ,

2009.

*** ,

1-istabas dzīvoklis,

12,20 (27,90) m2,

1 persona

1.Piešķirt dzīvojamo telpu ***.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

3.

D.R.,

***

2009.

1.grupa,

saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.4.3.apakšpunktu,

bērns bez vecāku gādības, rindas Nr.50

***,

2003.-2014.

***,

1-istabas dzīvoklis,

14,20 (16,40) m2,

1 persona

1.Piešķirt dzīvojamo telpu ***.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

4.

V.Ļ.,

***,

meita I.B. ***.

2006.

2.grupa,

saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.6.1.apakšpunktu,

dzīvo denacionalizētā mājā, rindas Nr.14

***

1969.

***,

2-istabu dzīvoklis,

30,10 (41,90) m2,

2 personas

1.Piešķirt dzīvojamo telpu ***.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

5.

T.M., ***,

dēls I.S.***.

2008.

2.grupa,

saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.6.1.apakšpunktu,

dzīvo denacionalizētā mājā, rindas Nr.22

***,

1981.-2014.,

***,

2014.

***,

2-istabu dzīvoklis,

27,20 (31,30) m2,

2 personas

1.Piešķirt dzīvojamo telpu ***.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

6.

A.G.,

***,

sieva J.G. ***.

2008.

2.grupa,

saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.6.1.apakšpunktu, dzīvo denacionalizētā mājā, rindas Nr.21

***

***.

***,

2-istabu dzīvoklis,

31,80 (44,60) m2,

2 personas

1.Piešķirt dzīvojamo telpu ***.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.


Lejupielāde: DOC un PDF