Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 118

protokols Nr. 7, 29. punkts

Par atļauju būves nojaukšanai
Stacijas ielā 20, Jūrmalā

Pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” (Reģistrācijas Nr.40003032065) 2015.gada 2.februāra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/418 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo tualetes ēku Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 016 3220 004 Stacijas ielā 20, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2015.gada 3.februāra sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000497353 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, komercpilnvaru un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt tualetes ēku Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 016 3220 004 Stacijas ielā 20, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2015.gada 26.februāra atzinumu Nr.11-03/404 un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2015.gada 3.februāra atzinumu (protokolu Nr.01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” (Reģistrācijas Nr.40003032065) nojaukt tualetes ēku Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 016 3220 004 Stacijas ielā 20, Jūrmalā.

2. Uzdot veikt valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” (Reģistrācijas Nr.40003032065) tualetes ēkas Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 016 3220 004 Stacijas ielā 20, Jūrmalā, nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF