Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 121

protokols Nr. 7, 31. punkts

Par atļauju būvju nojaukšanai
Vidus prospektā 57, Jūrmalā

Pamatojoties uz J.L. (personas kods ***) un E.L. (personas kods ***) 2014.gada 1.septembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3561 ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 2702 001 un palīgceltni Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 2702 002 Vidus prospektā 57, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 2.septembra sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.835 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, pirkuma līgumu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 2702 001 un palīgceltni Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 2702 002 Vidus prospektā 57, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 13.oktobra atzinumu Nr.11-02/2486 un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2014.gada 2.septembra atzinumu (protokolu Nr.09), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekiem J.L. (personas kods ***) un E.L. (personas kods ***) nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 2702 001 un palīgceltni Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 2702 002 Vidus prospektā 57, Jūrmalā.

2. Uzdot veikt J.L. (personas kods ***) un E.L. (personas kods ***) dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 2702 001 un palīgceltnes Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 2702 002 Vidus prospektā 57, Jūrmalā, nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF