Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 125

protokols Nr. 7, 35. punkts

Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma
Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 27.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0807, 5/16 domājamām daļām nostiprinātas A.F. zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000143164.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 10.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz administratīvo ēku Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000501524.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.94 „Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/227 ar A.F. pagarināšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, 5/16 domājamo daļu īpašnieci A.F. 2014.gada 23.aprīlī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/613 par zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0807, daļas 160 m2 platībā nomu līdz 2014.gada 31.decembrim administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai.

Uz A.F. piederošā zemesgabala daļas atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša administratīvā ēka. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.65 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Talsu šosejā 31, k-25 iznomāšanu” administratīvā ēka iznomātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” līdz 2017.gada 21.februārim.

2015.gada 23.februārī ir saņemts zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, 5/16 domājamo daļu īpašnieces A.F. iesniegums ar lūgumu pagarināt zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, daļas 160 m2 platībā zemes nomas līgumu.

Ņemot vērā to, ka dalītā īpašuma gadījumā ir izveidojušās piespiedu nomas attiecības (zemesgabala domājamo daļu īpašniece ir A.F., bet administratīvās ēkas īpašniece ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība), tad saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu zemes īpašniekam ir tiesības saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu.

Pamatojoties uz Civillikuma 2120.pantu, 2123.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu, un A.F. iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 23.februārī ar lietas Nr.1.1.-39/809-F), kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 23.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līdz 2015.gada 31.decembrim ar A.F., personas kods ***, 2014.gada 23.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/613 administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai.

2. Noteikt zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0807, daļas 160 m2 platībā nomas maksu 6% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, nosakot, ka maksājumi veicami no 2015.gada 1.janvāra.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt vienošanos par lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās par zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0807, daļas 160 m2 platībā nomas līguma termiņa pagarināšanu netiek noslēgta iznomātāja A.F. vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.125

(protokols Nr.7, 35.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/613

Jūrmalā, 2015.gada ___. ______________

Zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, 5/16 domājamās daļas īpašniece A.F., personas kods ***, (turpmāk – Iznomātājs), un Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa, personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – Nomnieks) no otras puses, kopā vai atsevišķi turpmāk sauktas Puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmumu Nr._____ „Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu” vienojas par grozījumiem starp PUSĒM 2014.gada 23.aprīlī noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/613 (turpmāk – LĪGUMS),

1. Izteikt LĪGUMA 3.1.punktu šādā redakcijā:

„Līgumslēdzēji vienojas par OBJEKTA nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no OBJEKTA – zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 2015.gada 1.janvārī zemesgabala 512 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 8652,00 EUR, zemesgabala daļas 160 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 2703,75 EUR”.

2. Aizstāt LĪGUMA 4.2.punktā vārdus un skaitļus „līdz 2014.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2015.gada 31.decembrim”.

3. Pārējie LĪGUMA noteikumi paliek nemainīgi.

4. Šī vienošanās stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī un ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.

5. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6. Šai vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa pievienots pielikums - Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmuma Nr. _____ „Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu” noraksts uz __ (________) lapām.

7. Pušu rekvizīti:

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

A.F.,

personas kods ***,

***

Jūrmalas pilsētas dome,

Reģistrācijas Nr.90000056357,

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV - 2015

___________________

A.F.

__________________________

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF