Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 128

protokols Nr. 7, 38. punkts

Par pilnvarojuma līguma ar
Jūrmalas sporta centru izbeigšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 25.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5901, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5901 un sporta laukuma ar kadastra apzīmējumu Nr.1300 009 5901 001, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4142. Minētajā īpašumā ierīkots Majoru sporta laukums.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 10.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 0301, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 un skatītāju tribīnēm ar kadastra apzīmējumu Nr.1300 021 0301 012, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4094. Minētajā īpašumā ierīkots Jūrmalas pilsētas stadions „Sloka”.

2003.gada 2.jūnijā Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/729 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu ar Jūrmalas sporta centru (iepriekš Jūrmalas peldēšanas skola), reģistrācijas Nr.2971902209, saskaņā ar kuru Jūrmalas sporta centra apsaimniekošanā ir nodoti nekustamie īpašumi Rīgas ielā 1, Jūrmalā, un Skolas ielā 5, Jūrmalā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.38 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas Sporta servisa centrs” izveidošanu”, ar kuri tika nolemts izveidot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi „Jūrmalas Sporta servisa centrs”, kas darbību uzsāk 2015.gada 9.martā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” nekustamie īpašumi Skolas ielā 5, Jūrmalā, un Rīgas ielā 1, Jūrmalā nodoti apsaimniekošanā Jūrmalas Sporta servisa centram, reģistrācijas Nr.90010478153.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” un 2003.gada 2.jūnijā starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas sporta centru noslēgtā pilnvarojuma līguma Nr.01-16/729 6.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārtraukt no 2015.gada 9.marta starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas sporta centru, reģistrācijas Nr.2971902209, 2003.gada 2.jūnijā noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/729.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par 1.punktā minētā līguma pārtraukšanu.

3. Jūrmalas sporta centram viena mēneša laikā ar pieņemšanas-nodošanas aktu nodot Jūrmalas Sporta servisa centram Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumus, kas ar 2003.gada 2.jūnija Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/729 bija nodoti Jūrmalas sporta centra apsaimniekošanā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF