Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 130

protokols Nr. 7, 40. punkts

Par Dubultu dzelzceļa stacijas telpu
pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 4.aprīļa lēmumu īpašuma tiesības uz nedzīvojamo ēku Dubulti 3014, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 510 3004 nostiprinātas Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000170806.

2015.gada 9.janvārī saņemts Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” iesniegums ar piedāvājumu pašvaldībai pieņemt bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) Dubultu dzelzceļa stacijas telpas.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts noteikts, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Lai nodotu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu, ir nepieciešams pieņemt pašvaldības domes lēmumu par nekustamo īpašumu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā. Tiesību subjekts, kuram manta nodota bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 3.panta 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 23.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pieņemt bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) uz 12 gadiem Dubultu dzelzceļa stacijas telpas Dubulti 3014, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 3014 001, daļu 471,60 m2 platībā pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.

2. Apstiprināt patapinājuma līguma projektu (pielikumā).

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā organizēt patapinājuma līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.130

(protokols Nr.7, 40.punkts)

Līguma projekts

Rīgā, 2014.gada „____”._______

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” , reģistrācijas Nr.40003032065, prezidenta U.Magoņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Valdes ____.gada __.novembra lēmumu Nr.VL-___________ „Parastā komercpilnvara”, turpmāk saukta „Patapinātājs”, no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no otras puses, turpmāk saukta „Patapinājuma ņēmējs”, abi kopā turpmāk tekstā saukti „Puses”, ievērojot VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes _____________ lēmumu Nr. ____________ un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr. ____ „Par Dubultu dzelzceļa stacijas telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā”, noslēdz šāda satura Patapinājuma līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. „Patapinātājs” nodod, bet „Patapinājuma ņēmējs” pieņem patapinājumā - bezatlīdzības lietošanā Dubultu dzelzceļa stacijas ēkas Dubulti 3014, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 3014 001, daļu ar kopējo platību 471,60 m2, (turpmāk tekstā – Telpas).

1.2. Telpas tiek nodotas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kultūras un mākslas veicināšanai, kā arī sabiedriskās tualetes uzturēšanai.

1.3. Telpu robežas norādītas klāt pievienotajā Telpu plānā (1.pielikums).

1.4. Telpu stāvoklis „Patapinājuma ņēmējam” ir zināms un pretenziju par to nav.

2. Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā pēc Pušu abpusējas parakstīšanas.

2.2. Līgums noslēgts uz laiku no Līguma spēkā stāšanās brīža uz 12 gadiem (divpadsmit) gadiem.

2.3. Pieteikumu Līguma termiņa pagarināšanai „Patapinājuma ņēmējs” iesniedz „Patapinātājam” ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas pirms Līguma termiņa notecējuma. Ja „Patapinājuma ņēmējs” vēlas turpināt patapinājuma attiecības ar „Patapinātāju”, tad minētajā laika periodā Pusēm ir jāvienojas par Līguma pagarinājuma noteikumiem.

2.4. Līdz jauna Līguma noslēgšanai vai līdz faktiskajai Telpu atbrīvošanai, „Patapinājuma ņēmējs” izmanto Telpas, izpildot visas Līguma „Patapinājuma ņēmēja” tiesības un pienākumus.

3. Telpu nodošana un pieņemšana

3.1. „Patapinātājs” apņemas nodot un „Patapinājuma ņēmējs” pieņemt Telpas ar Telpu nodošanas - pieņemšanas aktu, ko paraksta Pušu pilnvarotās personas un tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Telpu nodošanas - pieņemšanas aktu no „Patapinātāja” puses paraksta _________________________, no „Patapinājuma ņēmēja” puses paraksta _________________________.

3.2. Puses pārbauda Telpu stāvokli ar visiem to piederumiem - inženierkomunikāciju tīkliem (energoapgāde, ugunsdrošības, apkure un ugunsdzēsības iekārtas) un noformē to nodošanu „Patapinātājam” ar Telpu nodošanas - pieņemšanas aktu, kur norāda Telpu stāvokļa novērtējumu.

3.3. Beidzoties Līguma darbības termiņam vai pārtraucot tā darbību pirms termiņa, „Patapinājuma ņēmējs” 5 (piecu) dienu laikā apņemas nodot Telpas un atslēgas „Patapinātājam” ne sliktākā stāvoklī, kā tās tika pieņemtas saskaņā ar Līguma 3.2.punktā norādīto, pieļaujot Telpas dabisko nolietojumu, t.i. vērtības samazināšanos priekšmeta dabiskās un saprātīgās izmantošanas procesā. Ja pēc Telpu atbrīvošanas ar aktu, ko parakstījušas abas Puses, tiek konstatēts, ka Telpas nav pienācīgi tīrītas vai uzturētas, „Patapinātājam” ir tiesības pēc rakstveida brīdinājuma nosūtīšanas „Patapinājuma ņēmējam” likt tās iztīrīt vai izremontēt uz „Patapinājuma ņēmēja” rēķina, un „Patapinājuma ņēmējs” apņemas veikt rēķina apmaksu par šiem darbiem.

3.4. Gadījumā, ja „Patapinājuma ņēmējs” neievēro Līguma 3.3.punktā noteikto Telpu atbrīvošanas termiņu, „Patapinātājs” nosūta „Patapinājuma ņēmējam” rakstisku brīdinājumu par nepieciešamību atbrīvot „Patapinājuma ņēmēja” pārvaldījumā esošo īpašumu un citu mantu 10 (desmit) dienu laikā. Gadījumā, ja brīdinājumā norādītajā termiņā „Patapinājuma ņēmēja” pārvaldījumā esošais īpašums netiek atbrīvots no „Patapinājuma ņēmēja” mantām, „Patapinātājam” ir tiesības to pārvietot atsevišķā telpā(-ās), citā vietā(-ās), noformējot par to attiecīgu aktu. Izdevumus par šādu īpašuma un/vai valdījumā esošo mantu pārvietošanu un glabāšanu pilnā apmērā sedz „Patapinājuma ņēmējs”.

3.5. Atbrīvojot Telpas Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā, „Patapinājuma ņēmējam” ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos viņa veiktos Telpu uzlabojumus, ko var atdalīt bez Telpu iekšējā un/vai namīpašuma ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.

4. „Patapinājuma ņēmēja” pienākumi un tiesības

4.1. „Patapinājuma ņēmēja” pienākumi:

4.1.1. izmantot Telpas atbilstoši Līgumā norādītajiem mērķiem, Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama „Patapinātāja” rakstveida piekrišana;

4.1.2. uzturēt Telpas kārtībā, veicot periodisku tehniskā stāvokļa apsekošanu un nepieciešamības gadījumā veicot kosmētiskos remontdarbus, un segt ar to saistītos izdevumus;

4.1.3. neveikt Telpu rekonstrukciju, pārbūvi vai renovāciju bez „Patapinātāja” rakstiskas atļaujas;

4.1.4. patstāvīgi un uz sava rēķina iegūt visus nepieciešamus saskaņojumus, atļaujas un citus nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot Telpas Līguma 1.2.punktā norādītajam mērķim. Visas grūtības un izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaņošanu un atļauju iegūšanu, kā arī citu dokumentu iegūšanu, „Patapinājuma ņēmējs” uzņemas patstāvīgi un uz sava rēķina;

4.1.5. uzturēt Telpas atbilstoši sanitārajām un higiēnas prasībām un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī nodrošināt Telpās esošo sistēmu (ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures, elektroapgādes, apsardzes un ugunsdzēsības) funkcionēšanu;

4.1.6. pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem (elektroapgāde, ūdensapgāde, apkure un kanalizācija, atkritumu izvešana, apsardze);

4.1.7. par ugunsdrošību Telpā ir atbildīgs „Patapinājuma ņēmējs” saskaņā ar spēkā esošajiem ugunsdrošības un ugunsdzēsības tiesību aktiem. „Patapinājuma ņēmējs” nozīmē atbildīgo par ugunsdrošību Telpā.

4.1.8. nenodot Telpas apakšlietošanā vai kā citādi piesaistīt trešās personas Telpu izmantošanā bez „Patapinātāja” rakstiskas atļaujas;

4.1.9. bez „Patapinātāja” rakstiskas atļaujas neizmantot Dubultu dzelzceļa stacijas ēkas fasādi un laukumus, kas atrodas pie tās, izkārtņu, reklāmas stendu utml. izvietošanai.

4.2. Patapinājuma ņēmējam” ir tiesības saņemt samaksu no apmeklētajiem par sabiedriskās tualetes izmantošanu, ko „Patapinājuma ņēmējs” izmanto sabiedriskās tualetes uzturēšanas izmaksu segšanai.

5. „Patapinātāja” pienākumi un tiesības

5.1. „Patapinātāja” pienākumi:

5.1.1. nodrošināt nepārtrauktu Telpu apkures, ūdensapgādes, elektroapgādes un ugunsdzēsības sistēmu darbību, nepieciešamības gadījumā to remontējot, ko nodrošina „Patapinātāja” Reģionālais apsaimniekošanas iecirknis;

5.1.2. nodrošināt, ka „Patapinājuma ņēmējs” varēs netraucēti un bez šķēršļiem no „Patapinātāja” puses vai jebkuras citas personas, kuras darbojas „Patapinātāja” vārdā, saskaņā ar tās prasību vai norādījumu, izmantot Telpas visā patapinājuma lietošanas laikā;

5.1.3. informēt „Patapinājuma ņēmēju” par ārējo inženiertīklu un komunikāciju remonta darbiem, „Patapinātājs” apņemas darīt visu iespējamo un nepieciešamo, lai iespējami ātrāk varētu atjaunot darbību, kas tika pārtraukta remontdarbu dēļ; „Patapinātājs” neatbild par apkures, ūdensvada, elektrotīklu traucējumiem, ja šie traucējumi notiek pilsētas teritorijā un nav radušies „Patapinātāja” vainas dēļ;

5.1.4. gadījumos, kas minēti Līguma 6.3.1. - 6.3.5. un 6.3.7.punktā, brīdināt „Patapinājuma ņēmēju” un prasīt tam konstatēto trūkumu novēršanu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas.

5.2. „Patapinātāja” tiesības:

5.2.1. veikt nepieciešamās darbības, lai atbrīvotu Telpas Līguma darbības termiņa izbeigšanas vai arī pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā saskaņā ar Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem;

5.2.2. Līguma darbības laikā, kā arī tam beidzoties, pieprasīt no „Patapinājuma ņēmēja” likvidēt visas tās izmaiņas un papildinājumus Telpās, kas ir izdarīti bez „Patapinātāja” rakstiskas atļaujas un saskaņojuma. „Patapinātāja” piekrišanas gadījumā ar „Patapinātāju” nesaskaņotu Telpu izmaiņu un papildinājumu likvidācija var tikt kompensēta no „Patapinājuma ņēmēja” puses ar naudas summu, kā lielumu nosaka Puses savstarpēji rakstveidā, vienojoties;

5.2.3. jebkurā laikā, brīdinot par to „Patapinājuma ņēmēju”, veikt vispārēju Telpu apskati, lai pārbaudītu Līguma noteikumu izpildi, kā arī lai veiktu Telpu un remonta nepieciešamo tehnisko inspekciju, un citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams „Patapinātājam”;

5.2.4. Telpas rādīt potenciālajiem Telpu nomniekiem, ja saņemts paziņojums no „Patapinājuma ņēmēja” par pirmstermiņa Līguma izbeigšanu vai beidzoties Līguma termiņam, iepriekš par to brīdinot „Patapinājuma ņēmēju”;

5.2.5. veikt nepieciešamos remontdarbus, lai novērstu tehniskos bojājumus vai avārijas sekas ēkās, kas rada vai var radīt briesmas ēku lietotājiem, un „Patapinājuma ņēmējs” nav tiesīgs traucēt šādu remontdarbu veikšanu vai izraisīt to kavēšanu, pretējā gadījumā „Patapinājuma ņēmējam” ir jāatlīdzina „Patapinātājam” visi radušies zaudējumi;

5.3. „Patapinātājs” ar Līgumu neuzņemas, un tas nav atbildīgs par Telpās novietotajām „Patapinājuma ņēmēja” iekārtām, inventāru un citu īpašumu.

6. Līguma grozīšana un izbeigšana pirms termiņa

6.1. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus Puses noformē rakstiski, tie pievienojami Līgumam un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

6.2. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstiski vienojoties, kā arī citos Līgumā un tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

6.3. „Patapinātājam” ir vienpusējas tiesības uzteikt Līguma darbību pirms termiņa, ņemot vērā Līguma 5.1.4.punkta noteikumus, rakstiski brīdinot „Patapinājuma ņēmēju” 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja:

6.3.1. izmanto Telpas mērķiem, kas nav paredzēti Līguma 1.2.punktā vai arī pārkāpj Līguma noteikumus;

6.3.2. apzināti pasliktina Telpu tehnisko stāvokli, ar savu darbību nodara bojājumus Telpām, par ko tiek sastādīts akts;

6.3.3. nodevis Telpas apakšlietošanā vai arī izmanto Telpas kopdarbībai ar trešajām personām bez saskaņošanas ar „Patapinātāju”;

6.3.4. „Patapinājuma ņēmējs” patvaļīgi, bez saskaņošanas ar „Patapinātāju” vai arī pārkāpjot attiecīgos normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju, pārveidošanu;

6.3.5. pēc atkārtota brīdinājuma nav izpildījis citus pienākumus, kas noteikti Līguma 4.sadaļā;

6.3.6. „Patapinātājam” rodas neparedzēta nepieciešamība Telpas izmantot savas pamatdarbības nodrošināšanai;

6.3.7. neievēro Latvijas Republikas Civillikuma vai normatīvo aktu noteikumus, kas attiecas uz Telpu lietošanu un uzturēšanu;

6.4. Ja „Patapinājuma ņēmējs” Līguma 5.1.4.punktā noteiktajā termiņā nenovērš Līguma 6.3.1. - 6.3.5. un 6.3.7.punktos konstatētos pārkāpumus vai arī pēc „Patapinātāja” rakstiska brīdinājuma šos pārkāpumus nesāk novērst, „Patapinātājam” ir tiesības vienpusēji uzteikt Līguma darbību pirms termiņa, par to rakstiski informējot „Patapinājuma ņēmēju”, paziņojumā norādot Līguma izbeigšanas datumu.

6.5. „Patapinājuma ņēmējam” ir tiesības rakstiski brīdinot „Patapinātāju” 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš , vienpusēji atkāpties no Līguma.

6.6. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, tas var tikt izbeigts tikai kārtībā, ko īpaši paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.

6.7. Iestājoties jebkuram no Līguma 6.3. un 6.5.punktos minētajiem apstākļiem, „Patapinājuma ņēmējs” atbrīvo Telpas saskaņā ar Līguma 3.sadaļas noteikumiem.

7. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība

7.1. Puses vienojas par strīdu izskatīšanu sarunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams noregulēt sarunu ceļā, tad tas tiks izskatīts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Ja kādu „Patapinājuma ņēmēja” darbību rezultātā „Patapinātājam” tiek aprēķinātas soda sankcijas, tajā skaitā, saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildība par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta „Patapinājuma ņēmējam”.

7.3. Jebkura no Pusēm atlīdzina otrai Pusei visus zaudējumus, kas radušies otrai Pusei sakarā ar Līgumā noteiktu vienas Puses pienākuma pārkāpumu, nepienācīgu izpildi vai neizpildi.

7.4. Ja starp Pusēm sakarā ar nodarītajiem zaudējumiem rodas strīdi, zaudējumu apmēru var noteikt neatkarīgie eksperti, kuru pakalpojumus apmaksā zaudējumus izraisījusī vai zaudējumos vainīgā Puse.

7.5. Puses nav atbildīgas par Līguma nosacījumu neizpildi vai neatbilstošu izpildi, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, tādu kā dabas katastrofas, zemestrīce, viesuļvētra, plūdi, masu nekārtības, jebkāda rakstura kara darbība, kā arī citi ārkārtēja rakstura notikumi, ko Puses nav varējušas ne paredzēt, ne kādā veidā novērst.

7.6. Ja Puse nevar pilnībā vai daļēji izpildīt savus pienākumus, pastāvot Līguma 7.5.punktā minētajiem apstākļiem, pienākumu izpildes termiņš jāpagarina par tādu periodu, kas līdzvērtīgs laika periodam, kurā šie apstākļi ir pastāvējuši.

7.7. Ja Līguma 7.5.punktā minētie apstākļi pastāv ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt Līguma darbību, un šajā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību, kas saistīta ar šādu apstākļu iestāšanos.

7.8. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt savas saistības saskaņā ar Līguma 7.5.punktā minētajiem apstākļiem, nekavējoties par šādu apstākļu rašanos rakstiski jāinformē otra Puse, kā arī jāiesniedz attiecīgas institūcijas izziņa apstiprinājumam.

8. Citi noteikumi

8.1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par Pusēm nonākusi Pušu rīcībā Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.

8.2. Saņemto Pušu komercnoslēpumu saturošo informāciju Puses apņemas izmantot vienīgi Līguma 1.sadaļā norādītajam mērķim, ievērojot Pušu komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.

8.3. Līgums ir saistošs Pušu pilnvarotajiem, pārstāvjiem, saistību un tiesību pārņēmējiem, un tajā noteiktās vienas un otras Puses tiesības un pienākumus neviena no Pusēm nevar nodot trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

8.4. Ziņojumiem, kas tiek sūtīti saskaņā un sakarā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem. „Patapinātāja” kontaktpersona Līguma sakarā ir „Patapinātāj Reģionālā apsaimniekošanas ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis ______, tālr.: _____________.

8.5. Pusēm ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā jāinformē vienai otru par nosaukuma, juridiskās adreses, bankas norēķinu konta, utt. izmaiņām.

8.6. Pušu pārstāvji, kas paraksta Līgumu, ar to apliecina, ka viņiem piešķirtas atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem reģistrētas paraksta tiesības paraksta tiesības viņu pārstāvēto Pušu vārdā, kā arī to, ka viņiem piešķirtas pilnvaras tajā apjomā, kāds nepieciešams Līguma noslēgšanai (parakstīšanai) saskaņā ar tajā paredzētajiem nosacījumiem.

8.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

8.8. Līgums ietver visas „Patapinājuma ņēmēja” un „Patapinātāj vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp Pusēm.

8.9. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz __ (_____) lapām ar 1 (vienu) pielikumu uz __ (____) lapām un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie „Patapinātāj, otrs pie „Patapinājuma ņēmēja”. Abi Līguma eksemplāri ir spēkā esoši un ar vienādu juridisku spēku.

9. Pušu rekvizīti un paraksti :

„Patapinātājs” :

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” - Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, reģistrācijas Nr. 40003032065, PVN reģistra kods Nr. LV40003032065;

Samaksas saņēmējs :

Reģionālais apsaimniekošanas iecirknis - Vilkaines iela 3, Rīga, LV-1004, norēķinu konts Nr.LV12NDEA0000082992372, „Nordea AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X.

„Patapinājuma ņēmējs” :

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr. 90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala LV-2015, Banka: akciju sabiedrība „Citadele banka”, Bankas kods: PARXLV 22, Konts: LV84PARX0002484572001.

„Patapinātājs” „Patapinājuma ņēmējs”
_______________________ ________________________
(U.Magonis) (G.Truksnis)

Lejupielāde: DOC un PDF