Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 141

protokols Nr. 7, 51. punkts

Par pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78„Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums) pludmales nogabals no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000080101, 2660 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals) tiek nodots nomai, organizējot pludmales nogabala nomas tiesību izsoli saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem (turpmāk – Izsoles noteikumi), kas apstiprināti ar Lēmuma 3.punktu. Pludmales nogabala sākuma cena tika noteikta 1242,25 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit divi euro un 25 centi).

Izsoles noteikumu 3.1.punktā noteikts pretendentu pieteikšanās termiņš uz pludmales nogabala nomas tiesību izsoli līdz 2015.gada 13.marta plkst.16:00. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv 2015.gada 20.februārī, kā arī Jūrmalas pilsētas informācijas 2015.gada 26.februāra biļetenā Nr.46. Noteiktajā pretendentu pieteikšanās termiņā uz Pludmales nogabala izsoli pieteikušies septiņi izsoles dalībnieki (turpmāk – dalībnieki):

1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MN Group”, reģistrācijas Nr.40103663298,

2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10”, reģistrācijas Nr.40003199010,

3. SIA „Tikibar”, reģistrācijas Nr.45403042134,

4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AKSIOMA inc”, reģistrācijas Nr.40103786287,

5. SIA „HotSand”, reģistrācijas Nr.40103873230,

6. SIA „GOLDDUST COMPANY”, reģistrācijas Nr.40103544879,

7. SIA „KAMEXS”, reģistrācijas Nr.50003995431.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.16.punktam, Pludmales nogabals tiek iznomāts izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu. Ņemot vērā, ka par Pludmales nogabalu visaugstāko cenu nosolīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MN Group”, reģistrācijas Nr. 40103663298, ir jāslēdz nomas līgums par Pludmales nogabala nomu ar minēto izsoles dalībnieku.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.7.punktu, ja dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt Pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam izsoles dalībniekam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. Līdz ar to, ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MN Group”, reģistrācijas Nr.40103663298, vainas dēļ netiek noslēgts nomas līgums, tiesības noslēgt Pludmales nogabala nomas līgumu tiks piedāvātas tam dalībniekam, kurš ir nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešo nodaļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 2.pielikuma „Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 5.1., 5.7. un 5.8.punktiem, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 20.marta sēdes lēmumu Nr.1.10. (protokols Nr. 8-2-4/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt šādas izsoles dalībnieku augstākās nosolītās pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000080101 2660 m2 platībā nomas maksas par kalendāro gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli:

1.1 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MN Group” (reģistrācijas Nr.40103663298) – 20400,25 EUR (divdesmit tūkstoši četri simti euro un 25 centi),

1.2 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AKSIOMA inc” (reģistrācijas Nr.40103786287) – 20338,25 EUR (divdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi euro un 25 centi),

1.3 SIA „GOLDDUST COMPANY” (reģistrācijas Nr.40103544879) – 8000,25 EUR (astoņi tūkstoši euro un 25 centi),

1.4 SIA „KAMEXS” (reģistrācijas Nr.50003995431) – 7690,25 EUR (septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit euro un 25 centi),

1.5 SIA „Tikibar” (reģistrācijas Nr.45403042134) – 6946,25 EUR (seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro un 25 centi),

1.6 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10” (reģistrācijas Nr.40003199010) – 4280,25 EUR (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 25 centi),

1.7 SIA „HotSand” (reģistrācijas Nr.40103873230) – 4218,25 EUR (četri tūkstoši divi simti astoņpadsmit euro un 25 centi).

2. Apstiprināt pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000080101, 2660 m2 platībā, izsoles uzvarētāju - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MN Group”, reģistrācijas Nr.40103663298.

3. Noslēgt līgumu ar izsoles uzvarētāju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MN Group”, reģistrācijas Nr.40103663298, par pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000080101, 2660 m2 platībā nomu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) līdz 2019.gada 31.decembrim, ja divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas tiek samaksāta pludmales nogabala nomas maksas atlikusī daļa 20276,03 EUR (divdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit seši euro un 03 centi), kā arī pievienotās vērtības nodoklis no gada nomas maksas par 2015.gadu, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt izsoles uzvarētāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MN Group”, reģistrācijas Nr.40103663298, iemaksāto drošības naudu 124,22 EUR (viens simts divdesmit četri euro un 22 centi) apmērā nomas maksā par 2015.gadu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc lēmuma 3.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt lēmuma 3.punktā minētā pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78) noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.

6. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts izsoles uzvarētāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MN Group”, reģistrācijas Nr.40103663298, vainas dēļ, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu par nosolīto cenu dalībniekam, kurš saskaņā ar Lēmuma 1.punktu nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu, par to informējot Centralizēto grāmatvedību.

7. Lēmuma 6.punktā minētā izsoles dalībnieka piekrišanas gadījumā, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc pludmales nogabala nomas maksas par 2015.gadu, kas atbilst dalībnieka augstākās nosolītās kalendārā gada nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa summai, iemaksas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, organizēt Pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78) noslēgšanu ar šo dalībnieku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF