Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 225

protokols Nr. 11, 22. punkts

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā
„Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai”

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas nosacījumus, pamatojoties uz Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 3.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt pašvaldības iestādes Lielupes ostas pārvaldes dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” ar projekta pieteikumu „Modern and attractive small ports network through cross-border interactive information system, joint marketing and improved port services/ Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem/ Smart ports” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri „Estonian Small Harbour Development Center” („Igaunijas mazo ostu attīstības centrs”).

2. Noteikt projekta mērķi – uzlabot mazo ostu, tai skaitā Lielupes ostas, pakalpojumu kvalitāti Centrālās Baltijas jūras reģionā un radīt labāku priekšstatu par ostu tīklu starp mērķa grupām.

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2015.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam.

4. Noteikt Lielupes ostas pārvaldes kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 80 000,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

4.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF) finansējums ir 85% jeb 68 000,00 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi);

4.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).

5. Uzdot Lielupes ostas pārvaldei līdz 2015.gada 12.jūnijam sagatavot un iesniegt projekta vadošajam partnerim „Igaunijas mazo ostu attīstības centram” projektā plānoto aktivitāšu sarakstu.

6. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai veikt projekta pieteikuma izstrādes pārraudzību.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF