Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr.11

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Arnis Ābelītis (nepiedalās no plkst.1234-1235), Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš (nepiedalās no plkst.1157-1158), Larisa Loskutova, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1155-1201 un no plkst.1204-1206), Rita Sproģe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča, Boriss Doņņikovs (nepiedalās no plkst.1220-1235)

Nepiedalās deputāti:

Gunta Liepiņa (sēdē nepiedalās sakarā ar ieplānoto vizīti uz Kultūras ministriju)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i.

Jānis Ķēniņš

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Indra Dreika

Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede

Ināra Kundziņa

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Tūrisma nodaļas vadītāja p.i.

Gunta Ušpele

Vides nodaļas vadītāja p.i.

Jānis Artemjevs

Kultūras nodaļas vadītāja p.i.

Agnese Miltiņa

Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.

Guna Voitkāne

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Baiba Birzniece

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Jānis Ezers

SIA „Jūrmalas ūdens” projektu ieviešanas vienības ekonomiste

Anda Zaķe

Jūrmalas Sporta servisa centra direktora p.i.

Svetlana Dergača

Kultūras centra direktora vietnieks

Pēteris Vilkaste

Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks

Kaspars Platnieks

Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Jūlija Strode

Sākumskolas „Ābelīte” mūzikas skolotāja

Ingrīda Dzelzkalēja

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora iecelšanu amatā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5.

Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums

6.

Par līguma noslēgšanu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

8.

Par pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā iesniegtā projekta „Purva bridējs” realizēšanu

9.

Par Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu

10.

Kārtība, kādā tiek īstenots nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisms jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Jūrmalas pilsētas teritorijā

11.

Par starptautiskā festivāla „Wizard Trophy” līdzfinansēšanu

12.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” īstenošanai

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.530 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

15.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanā”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

17.

Jūrmalas pilsētas namu un to teritoriju un būvju, sanitārās tīrības un sabiedriskās kārtības uzturēšanas saistošie noteikumi

18.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” īstenošanu

19.

Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem

20.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama „Taurenītis”) maksas pakalpojumiem

21.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma) maksas pakalpojumiem

22.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

23.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

24.

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

25.

Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai

26.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (A.Ģ.)

27.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (H.D.)

28.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (A.L.)

29.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (L.M.)

30.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (Z.S.)

31.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.F.)

32.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (J.V.)

33.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.693 atcelšanu

34.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 51, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 3.maija lēmuma Nr.429 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pārslas ielā 13 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu, un par Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā reģistrēto zemes vienību Pārslas ielā 13, Jūrmalā, Pārslas ielā 13A, Jūrmalā, Pārslas ielā 13B, Jūrmalā, un Sloka 1324, Jūrmala apvienošanu un adreses piešķiršanu

37.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā

38.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

39.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, un grafiskās daļas apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā, apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā

42.

Par Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcijas apstiprināšanu

43.

Par dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 48, Jūrmalā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu

44.

Par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā zemes nomas līguma pagarināšanu

45.

Par grozījumiem 2004.gada 19.jūnija Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/870

46.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem

47.

Par zemesgabala Līdaku ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu

48.

Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18a, Jūrmalā, otrās izsoles organizēšanu

49.

Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, otrās izsoles rīkošanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu

51.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2b, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, atsavināšanu

52.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.183 „Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu”

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

· Par pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā iesniegtā projekta „Purva bridējs” realizēšanu, jo, ņemot vērā Attīstības pārvaldes iebildumus, ir nepieciešami precizējumi

· Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem, jo nepieciešams precīzi paskaidrot kārtību par Kultūras centra maksas pakalpojumiem

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 3.maija lēmuma Nr.429 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pārslas ielā 13 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu, un par Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā reģistrēto zemes vienību Pārslas ielā 13, Jūrmalā, Pārslas ielā 13A, Jūrmalā, Pārslas ielā 13B, Jūrmalā, un Sloka 1324, Jūrmala apvienošanu un adreses piešķiršanu

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par grozījumiem 2012.gada 2.marta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1- 16.3.2/183

· Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram

· Par kustamās mantas atsavināšanu

· Par izmaiņām Dubultu evanģēliski luteriskās draudzes projektā „Astotais ērģeļmūzikas festivāls Vox angelica”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”

· Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu

· Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Latvijas Futbola federācija”

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ielu asfalta seguma kapitālajam remontam

A.Ābelītis jautā, kādi ir Attīstības pārvaldes izteiktie argumenti par pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā iesniegtā projekta „Purva bridējs” realizēšanu, kuru dēļ šis jautājums tiek noņemts no sēdes darba kārtības un netiek izskatīts?

E.Stobovs atbild, ka iedzīvotāju iniciatīvas projekti, ar dažiem izņēmumiem, tiek līdzfinansēti līdz 4000 EUR. Šis projekts būtiski pārsniedz paredzēto līdzfinansējuma summu. Lai gan iniciatīva, ko ir izrādījusi biedrība, kas pieteikusi šo projektu, ir apsveicama un projekta vīzija arī ir laba, tomēr projekts ir vērtējams ar augstu riska pakāpi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par grozījumiem 2012.gada 2.marta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1- 16.3.2/183

3.

Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ielu asfalta seguma kapitālajam remontam

5.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Latvijas Futbola federācijai”

6.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”

8.

Par izmaiņām DUBULTU EVANĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES projektā „Astotais ērģeļmūzikas festivāls Vox angelica”

9.

Par kustamās mantas atsavināšanu

10.

Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora iecelšanu amatā

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

12.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

13.

Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums

14.

Par līguma noslēgšanu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

16.

Par Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu

17.

Kārtība, kādā tiek īstenots nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisms jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Jūrmalas pilsētas teritorijā

18.

Par starptautiskā festivāla „Wizard Trophy” līdzfinansēšanu

19.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” īstenošanai

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.530 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

22.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanā”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

24.

Jūrmalas pilsētas namu un to teritoriju un būvju, sanitārās tīrības un sabiedriskās kārtības uzturēšanas saistošie noteikumi

25.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” īstenošanu

26.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama „Taurenītis”) maksas pakalpojumiem

27.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma) maksas pakalpojumiem

28.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

29.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

30.

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

31.

Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai

32.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (A.Ģ.)

33.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (H.D.)

34.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (A.L.)

35.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (L.M.)

36.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (Z.S.)

37.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.F.)

38.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (J.V.)

39.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.693 atcelšanu

40.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 51, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

41.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

42.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā

43.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

44.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, un grafiskās daļas apstiprināšanu

45.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā, apstiprināšanu

46.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā

47.

Par Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcijas apstiprināšanu

48.

Par dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 48, Jūrmalā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu

49.

Par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā zemes nomas līguma pagarināšanu

50.

Par grozījumiem 2004.gada 19.jūnija Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/870

51.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem

52.

Par zemesgabala Līdaku ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu

53.

Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18a, Jūrmalā, otrās izsoles organizēšanu

54.

Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, otrās izsoles rīkošanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu

56.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2b, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, atsavināšanu

57.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.183 „Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Par grozījumiem 2012.gada 2.marta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1- 16.3.2/183 (lēmums Nr.209)

3. Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram (lēmums Nr.210)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem 2012.gada 2.marta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1- 16.3.2/183.

2. Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ielu asfalta seguma kapitālajam remontam (lēmums Nr.211)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ielu asfalta seguma kapitālajam remontam.

5. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Latvijas Futbola federācijai” (lēmums Nr.212)

Ziņotājs:

S.Dergača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Latvijas Futbola federācijai”.

6. Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu (lēmums Nr.213)

Ziņotājs:

I.Dzelzkalēja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu” (lēmums Nr.214)

Ziņotājs:

A.Zaķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”.

8. Par izmaiņām Dubultu evanģēliski luteriskās draudzes projektā „Astotais ērģeļmūzikas festivāls Vox angelica” (lēmums Nr.215)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Dubultu evanģēliski luteriskās draudzes projektā „Astotais ērģeļmūzikas festivāls Vox angelica”.

9. Par kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.216)

Ziņotājs:

J.Ezers ziņo, ka lēmumprojekta 3.1. un 3.2.apakšpunktā nepieciešami redakcionāli labojumi, teikuma beigas izsakot šādā redakcijā: „ noteikta ņemot vērā transportlīdzekļa cenu nododot to pārstrādei”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionāliem labojumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanu.

10. Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr.217)

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

A.Ābelītis ierosina apstiprināt amatā visus domes darbiniekus, kas šobrīd ir pienākumu izpildītāji.

G.Truksnis - šis jautājums ir jāsagatavo izskatīšanai uz nākamo vai aiznākamo domes sēdi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora iecelšanu amatā.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu (lēmums Nr.218)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu.

12. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.219)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

13. Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums (nolikums Nr.30)

Ziņotājs:

J.Strode

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu Mūzikas vidusskolas nolikumu.

14. Par līguma noslēgšanu (lēmums Nr.220)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par līguma noslēgšanu.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

16. Par Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.221)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu.

17. Kārtība, kādā tiek īstenots nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisms jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Jūrmalas pilsētas teritorijā (noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt noteikumus „Kārtība, kādā tiek īstenots nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisms jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Jūrmalas pilsētas teritorijā”.

18. Par starptautiskā festivāla „Wizard Trophy” līdzfinansēšanu (lēmums Nr.222)

Ziņotājs:

G.Ose ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta līguma redakcija un precizēta projekta plānotā kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 11 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – 3 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, J.Visockis)) „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par starptautiskā festivāla „Wizard Trophy” līdzfinansēšanu.

19. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” īstenošanai (lēmums Nr.223)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta lēmumprojekta precizētā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” īstenošanai.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam, kā arī, ņemot vērā to, ka no sēdes darba kārtības ir noņemts jautājums par pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā iesniegtā projekta „Purva bridējs” realizēšanu, saistošo noteikumu projektā ir nepieciešams svītrot 3.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar un redakcionālām izmaiņām papildinājumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.530 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā (lēmums Nr.224)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.530 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā.

22. Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanā” (lēmums Nr.225)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanā”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku” (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Izsakās:

A.Ābelītis, lai pilsētas iedzīvotāji iemīlētu pilsētas jauno logo, izsaka priekšlikumu nākamā gada pašvaldības budžetā vai pārskatot šī gada budžetu piešķirt līdzekļus nozīmīšu ar jauno logo izgatavošanai visiem Jūrmalas skolēniem vai skolu absolventiem.

G.Truksnis izsakās, ka tas ir labs priekšlikums, pie kura jau strādā Mārketinga un sabiedrisko attiecību pārvalde.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” –1 (A.Ābelītis), „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”.

Iziet I.Blaua

24. Jūrmalas pilsētas namu un to teritoriju un būvju, sanitārās tīrības un sabiedriskās kārtības uzturēšanas saistošie noteikumi (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņotājs:

K.Platnieks

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka pilsētā nav atrisināts jautājums par atkritumu konteineriem pie privātmājām un vasarnīcām, par ko liecina mežos regulāri izmestie atkritumi.

G.Truksnis izsakās, ka, lai risinātu šo problēmu, ir nepieciešams intensīvāk pārbaudīt to, vai visi privātmāju un vasarnīcu īpašnieki ir noslēguši līgumus par atkritumu izvešanu. Uzdod Pašvaldības policijas priekšniekam padomāt par to, kā plašāk informēt pilsētas iedzīvotājus par policijas iecirkņu inspektoriem, viņu pieņemšanas laikiem un kontaktinformāciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas namu un to teritoriju un būvju, sanitārās tīrības un sabiedriskās kārtības uzturēšanas saistošos noteikumus.

Iziet J.Lediņš

25. Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” īstenošanu (lēmums Nr.226)

Ziņotājs:

B.Birzniece ziņo, ka lēmumprojekta 3.punktā nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas, nosakot projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 11.jūnija līdz 2015.gada 25.septembrim.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua un J.Lediņš izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” īstenošanu.

Ienāk J.Lediņš

26. Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama „Taurenītis”) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.227)

27. Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.228)

28. Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.229)

Ziņotājs:

S.Dergača ziņo, ka ir sagatavotas un deputātiem izsniegtas precizētas lēmumu projektu redakcijas.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar precizējumiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama „Taurenītis”) maksas pakalpojumiem.

2. Lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma) maksas pakalpojumiem.

3. Lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem.

Ienāk I.Blaua

29. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.230)

30. Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.231)

31. Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai (lēmums Nr.232)

Ziņotājs:

G.Voitkāne ziņo, ka lēmumprojekta par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu pielikuma 2.punktā ir nepieciešams veikt redakcionālu precizējumu, noslēdzot līgumu par sociālās dzīvojamās telpas īri uz laiku līdz 30.06.2015., jo personai ir pagarināts trūcīgās personas statusa termiņš.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar precizējumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

2.Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

3.Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai.

32. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (A.Ģ.) (lēmums Nr.233)

33. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (H.D.) (lēmums Nr.234)

34. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (A.L.) (lēmums Nr.235)

35. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (L.M.) (lēmums Nr.236)

36. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (Z.S.) (lēmums Nr.237)

37. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.F.) (lēmums Nr.238)

38. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (J.V.) (lēmums Nr.239)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (A.Ģ.).

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (H.D.).

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (A.L.).

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (L.M.).

5. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (Z.S.).

6. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.F.).

7. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (J.V.).

Iziet I.Blaua

39. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.693 atcelšanu

(lēmums Nr.240)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.693 atcelšanu.

40. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 51, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.241)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 51, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

Ienāk I.Blaua

41. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.242)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

42. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā (lēmums Nr.243)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā.

43. Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu (lēmums Nr.244)

44. Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, un grafiskās daļas apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

2. Saistošos noteikumus par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, un grafiskās daļas apstiprināšanu.

45. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.245)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā, apstiprināšanu.

46. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.246)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā.

47. Par Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.247)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcijas apstiprināšanu.

48. Par dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 48, Jūrmalā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.248)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 48, Jūrmalā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

49. Par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā zemes nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.249)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

L.Maziņa vērš uzmanību uz to, ka Attīstības un vides jautājumu komitejā šis jautājums tika atbalstīts, ņemot vērā izteikto priekšlikumu svītrot lēmuma projekta 1.punktā un pielikumā vārdus „bet ne ilgāk kā līdz atsavināšanai”.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar Attīstības un vides jautājumu komitejā atbalstīto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu labojumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā zemes nomas līguma pagarināšanu.

Iziet B.Doņņikovs

50. Par grozījumiem 2004.gada 19.jūnija Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/870 (lēmums Nr.250)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

J.Lediņš izsaka priekšlikumu lēmumprojektā un tā pielikumā svītrot vārdu „Mežakaķis”, jo iespējams, ka parkam būs kāds cits nosaukums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu labojumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2004.gada 19.jūnija Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/870.

51. Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem (lēmums Nr.251)

Ziņotājs:

I.Dreika ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta lēmumprojekta precizētā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem.

52. Par zemesgabala Līdaku ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.252)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Līdaku ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu.

53. Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18a, Jūrmalā, otrās izsoles organizēšanu

(lēmums Nr.253)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18a, Jūrmalā, otrās izsoles organizēšanu.

54. Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.254)

Ziņotājs:

I.Dreika ziņo, ka, ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejā lemto, lēmumprojektā un tā pielikumā ir nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas, nosakot otrās izsoles sākumcenu 55 000 EUR un izsoles soli (7% apmērā) 3850,00 EUR apmērā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, J.Lediņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, otrās izsoles rīkošanu.

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.255)

Ziņotājs:

I.Dreika ziņo, ka, ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejā lemto, lēmumprojektā un tā pielikumā ir nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas, nosakot otrās izsoles sākumcenu 110 000 EUR un izsoles soli (5% apmērā) 5500,00 EUR apmērā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, J.Lediņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu.

56. Par zemesgabala Plūdu ielā 2b, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, atsavināšanu (lēmumsNr.256)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, J.Lediņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Plūdu ielā 2b, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, atsavināšanu.

Iziet A.Ābelītis

57. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.183 „Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu” (lēmums Nr.257)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, J.Lediņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis un B.Doņņikovs izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.183 „Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu”.

Sēde slēgta plkst.1235

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2015.gada 9.jūlijā plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 17.jūnijā


Lejupielāde: DOC un PDF