Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.novembra 570.lēmumu

2015.gada 11.jūnijāNr. 227

protokols Nr. 11, 26. punkts

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama
„Taurenītis”) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama „Taurenītis” Kļavu iela 29/31, Dubulti, LV-2015) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmajā daļa noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktora p.i. S. Dergaču noslēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

5.2. Jūrmalas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

5.3. Jūrmalas skolu un pirmskolas iestāžu sporta grupas.

6. No lēmuma pielikuma 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti Jūrmalas pašvaldības deklarētie bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, uzrādot apliecinošu dokumentu.

7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

8. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūliju.

9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.336 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis” pielikuma N.p.k.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2. punkti.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.227

(protokols Nr.11, 26.punkts)

Sporta nama „Taurenītis” maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērv.

Maksa (EUR) bez PVN

Maksa (EUR) ar PVN

1.Noma

1.1 Sporta zāle noma (723.2m2) **

1.1.1

darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.30

60 min.

15.70

19.00

1.1.2

darba dienās no plkst. 15.30 līdz 18.00

60 min.

18.18

22.00

1.1.3

darba dienās no plkst. 18.00 līdz 20.00

60 min.

24.79

30.00

1.1.4

brīvdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

60 min.

24.79

30.00

1.1.5

Latvijas mēroga sacensības

60 min.

28.51

34.50

1.2 Aerobikas zāle noma (119.9 m2)

1.2.1

darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.30

60 min.

2.48

3.00

1.2.2

darba dienās no plkst. 15.30 līdz 18.00

60 min.

2.89

3.50

1.2.3

darba dienās no plkst. 18.00 līdz 20.00

60 min.

7.85

9.50

1.2.4

brīvdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

60 min.

7.85

9.50

1.2.5

zāle noma no plkst. 9.00 līdz 20.00

diena

17.77

21.50

1.3

Kafejnīcas telpu noma (59.8m2)

1.3.1

Kafejnīcas telpu noma (59.8m2)

60 min.

1.65

2.00

1.3.2

Kafejnīcas telpu noma (59.8m2)

no 9.00 līdz 20.00

diena

19.42

23.50

1.4 Ģērbtuves noma **

1.4.1

Ģērbtuves noma 1.stava (21.48 m2)

60 min.

0.62

0.75

1.4.2

Ģērbtuves noma 2.stava (20.90 m2)

60 min.

0.62

0.75

1.5

Tablo izmantošana

60 min.

4.13

5.00

1.6

Saunas komplekss

60 min.

9.92

12.00

2.Apmeklējums

2.1

Trenažieru zāle – 60min.

2.1.1

skolēni, dienas nodaļas studenti*

2.1.1.1

darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00

1 persona

0.99

1.20

2.1.1.2

darba dienās no plkst. 16.00 līdz 20.00

1 persona

1.24

1.50

2.1.1.3

sestdienās, svētdienas no plkst. 9.00 līdz 18.00

1 persona

1.24

1.50

2.1.2

pieaugušie

1 persona

1.53

1.85

2.1.3

Pensionāri, visu grupu invalīdi*

1 persona

0.83

1.00

* uzrādot apliecinošu dokumentu

** virs 8 stundām nedēļā - atlaide 20%


Lejupielāde: DOC un PDF