Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 23.marta 112.lēmumu

2015.gada 11.jūnijāNr. 229

protokols Nr. 11, 28. punkts

Par Jūrmalas Sporta servisa centra
(Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra apsaimniekotā Jūrmalas pilsētas stadiona (Skolas iela 5, Jūrmalā) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmajā daļa noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktora p.i. S.Dergaču noslēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. No lēmuma pielikuma 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

5.2. Jūrmalas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

5.3. Jūrmalas skolu un pirmsskolas iestāžu sporta grupas.

6. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti Jūrmalas pašvaldības deklarētie bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, uzrādot apliecinošu dokumentu.

7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumu Nr.83 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.229

(protokols Nr.11, 28.punkts)

Jūrmalas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērv.

Maksa (Eur) bez PVN

Maksa (Eur) ar PVN

1. Ieejas biļetes uz sporta pasākumiem

1.1 Latvijas mēroga čempionāta virslīgas spēles

1.1.1

pieaugušie

1 gab.

1.65

2.00

1.1.2

skolēni, pensionāri un invalīdi *

1 gab.

0.83

1.00

1.2 Latvijas mēroga čempionāta I un II līgas futbola spēles

1.2.1

pieaugušie

1 gab.

1.65

2.00

1.2.2

skolēni, pensionāri un invalīdi *

1 gab.

0.83

1.00

1.3 Starptautiskā mēroga spēles

1.3.1

pieaugušie

1 gab.

4.13

5.00

1.3.2

skolēni, pensionāri un invalīdi *

1 gab.

2.07

2.50

1.4 Ieejas biļete uz sporta pasākumu bērniem līdz 7 gadiem

1 gab.

0.00

0.00

2.Noma

2.1 Zaļais laukums (110mx66m)

2.1.1

Latvijas mēroga sacensības

1 spēle

335.54

406.00

2.1.2

starptautiskā mēroga sacensības

1 spēle

538.84

652.00

2.1.3

treniņš

1 spēle

318.18

385.00

2.2 Sintētiskais laukums (90mx58m)**

2.2.1

pieaugušie (viss laukums)

60 min.

64.05

77.50

2.2.2

pieaugušie (puse laukuma)

60 min.

32.23

39.00

2.2.3

pusaudži (viss laukums)

60 min.

36.36

44.00

2.2.4

pusaudži (puse laukuma)

60 min.

18.18

22.00

2.3 Vieglatlētikas arēna

2.3.1

Latvijas mēroga sacensības**

60 min.

162.81

197.00

2.3.2

starptautiskā mēroga sacensības

60 min.

264.46

320.00

2.3.3

treniņš

60 min.

52.07

63.00

2.3.4

1sektors

60 min.

8.27

10.00

2.4 Vieglatlētikas arēnas skrejceliņi Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem

0.00

2.5.

Ģērbtuves telpa

60 min.

4.63

5.60

2.6.

Nožogojuma barjera

1gab./

diennaktī

1.65

2.00

2.7

Kafejnīcas telpu noma (81.60m2)

2.7.1

telpu noma ar komunāliem pakalpojumiem

mēnesis

183.47

222.00

2.7.2

telpu noma ar komunāliem pakalpojumiem

1 stunda

2.48

3.00

2.7.3

telpu noma bez komunāliem pakalpojumiem

mēnesis

150

181.50

2.7.4

telpu noma bez komunāliem pakalpojumiem

1 stunda

1.65

2.00

2.8 Inventāra noliktavas nišas noma

2.8.1

Inventāra noliktavas nišas noma (5.2m2)

mēnesis

11.98

14.50

2.8.2

Inventāra noliktavas nišas noma (7m2)

mēnesis

15.70

19.00

2.9

Vispārējā telpas noma ( 1m2)

mēnesis

2.48

3.00

2.10

Autostāvvietas noma

Skrundas iela 1( 1153.4 m2)

mēnesis

74.79

90.50

* uzrādot apliecinošu dokumentu

** virs 8 stundām nedēļā - atlaide 40%

3. Reklāmas izvietošana

3.1

reklāmas izvietošana laukuma malās

tirgus cena (izdevumi nav)

1 m2 mēnesī

9.92

12.00

3.2

reklāmas izvietošana laukuma malās

futbola kluba sponsoriem bez maksas saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi.

1 m2 mēnesī

0.00


Lejupielāde: DOC un PDF