Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 18.06.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 247

protokols Nr. 11, 47. punkts

Par Jūrmalas centra publiskās ārtelpas
elementu dizaina koncepcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.354 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali un darba uzdevuma apstiprināšanu”, ir izstrādāts teritorijas lokālplānojums, un tā ietvaros ir izstrādāta Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcija.

Lokālplānojuma viens no pamatuzdevumiem ir izstrādāt teritorijas telpisko struktūru un vizuālos risinājumus, ņemot vērā Jūrmalas centra attīstības potenciālu, Jūrmalas stratēģiskās intereses un kultūrvēsturiskās vērtības, kas radītu nosacījumus publiskās ārtelpas un tās vides elementu attīstībai, vizuālajiem risinājumiem, izvietošanai un ekspluatācijai. Kā viena no galvenajām lokālplānojuma projekta sastāvdaļām ir noteikta publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcija. Koncepcijas struktūra veidota izdalot divas vides elementu atrašanās vietas - pilsētvidi un pludmali.

Koncepcijā norādīti galvenie nosacījumi un uzstādījumi kvalitatīvas publiskās telpas veidošanai, elementu izvietojumam, dizainam, telpas organizācijai un gājēju plūsmas uzlabošanai. Šī publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcija ir veids, kā risināt publiskās telpas attīstību un sakārtošanu piecu gadu perspektīvā.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.punktu, izskatot Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcijas un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 3.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali ietvaros izstrādāto Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepciju saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcijas apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojuma par Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcijas apstiprināšanu publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF