Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 263

protokols Nr. 12, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2014.gada publisko pārskatu

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļai, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktam, 69.panta 7.punktam un 72.pantam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu ievietot Jūrmalas pilsētas domes mājaslapā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF