Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr.12

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Gunta Liepiņa, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1100-1105), Rita Sproģe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča

Nepiedalās deputāti:

Arnis Ābelītis, Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Sporta pārvaldes vadītāja

Indra Brinkmane

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Inga Gulbe

Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja

Jolanta Batina

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Baiba Birzniece

Mārketinga nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Evija Kalinka

Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagnija Būmane

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Aile

Personāla nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Līga Baumgarte

Sporta skolas direktora p.i.

Vairis Ļaudams

SIA „Jūrmalas ūdens” projektu ieviešanas vienības ekonomiste

Anda Zaķe

SIA „Jūrmalas ūdens” valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Antonovs

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Baiba Birka

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

4.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

5.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu

9.

Jūrmalas Sporta skolas nolikums

10.

Par projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/70/048 noslēgumu

11.

Par projekta „Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC” noslēgumu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošana”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

14.

Par Starptautiskā Romu Kultūras festivāla līdzfinansēšanu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.226 „Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” īstenošanu”

16.

Par klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” noslēgumu

17.

Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas „Viedā specializācija” atklātajā projektu konkursā

18.

Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitāte”

19.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena „Konkurētspējīga ekonomika” atklātajā projektu konkursā

20.

Par Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – Europe „EURONET 50/50” projekta noslēgumu

21.

Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēšanu

22.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

23.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

24.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

25.

Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

27.

Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu

28.

Par atļauju būves nojaukšanai Dubulti 3601, Jūrmalā

29.

Par atļauju būves nojaukšanai Jaunā ielā 35, Jūrmalā

30.

Par atļauju būves nojaukšanai Konkordijas ielā 71, Jūrmalā

31.

Par atļauju būves nojaukšanai Slokas ielā 49b, Jūrmalā

32.

Par atļauju būves nojaukšanai Vaivaru ielā 9, Jūrmalā

33.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 137, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes vienību Lašu ielā 8, Jūrmalā un Lašu ielā 8B, Jūrmalā apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

36.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā

37.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā

38.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā

39.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā

40.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā apstiprināšanu

41.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Dzintari 8903, Jūrmalā

42.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā

43.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Vikingu ielā 1A, Jūrmalā

44.

Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu

45.

Par grozījumiem 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/859

46.

Par zemesgabala Rītupes ielā 32, Jūrmalā zemes nomas līguma noslēgšanu

47.

Par zemesgabala Kāpu ielā 0114, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

48.

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 4509), atsavināšanu

49.

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 4505), atsavināšanu

50.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru

51.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā atsavināšanu

52.

Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

· Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Dzintari 8903, Jūrmalā;

· Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā.

Ierosina jautājumu Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” izskatīt pēc G.Oses ziņotajiem jautājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

4.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

5.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu

9.

Jūrmalas Sporta skolas nolikums

10.

Par projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/70/048 noslēgumu

11.

Par projekta „Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC” noslēgumu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošana”

13.

Par Starptautiskā Romu Kultūras festivāla līdzfinansēšanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.226 „Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” īstenošanu”

15.

Par klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” noslēgumu

16.

Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas „Viedā specializācija” atklātajā projektu konkursā

17.

Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitāte”

18.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena „Konkurētspējīga ekonomika” atklātajā projektu konkursā

19.

Par Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – Europe „EURONET 50/50” projekta noslēgumu

20.

Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēšanu

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

22.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

23.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

24.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

25.

Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

27.

Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu

28.

Par atļauju būves nojaukšanai Dubulti 3601, Jūrmalā

29.

Par atļauju būves nojaukšanai Jaunā ielā 35, Jūrmalā

30.

Par atļauju būves nojaukšanai Konkordijas ielā 71, Jūrmalā

31.

Par atļauju būves nojaukšanai Slokas ielā 49b, Jūrmalā

32.

Par atļauju būves nojaukšanai Vaivaru ielā 9, Jūrmalā

33.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 137, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes vienību Lašu ielā 8, Jūrmalā un Lašu ielā 8B, Jūrmalā apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

36.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā

37.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā

38.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā

39.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā

40.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā apstiprināšanu

41.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Vikingu ielā 1A, Jūrmalā

42.

Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu

43.

Par grozījumiem 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/859

44.

Par zemesgabala Rītupes ielā 32, Jūrmalā zemes nomas līguma noslēgšanu

45.

Par zemesgabala Kāpu ielā 0114, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

46.

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 4509), atsavināšanu

47.

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 4505), atsavināšanu

48.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru

49.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā atsavināšanu

50.

Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu

2. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju” (lēmums Nr.258)

Ziņotājs:

I.Kalvāne – lēmums projektā jāveic papildus precizējums l ēmuma 2.2.apakšpunktā svītrojot vārdu „vietnieks”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (lēmums Nr.259)

Ziņotājs:

B.Birka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”.

4. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā (saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, nebalso G.Liepiņa), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

5. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā (lēmums Nr.260)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

Ierodas I.Blaua.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.261)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā (lēmums Nr.262)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā.

8. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.263)

Ziņotājs:

I.Aile – iesniegti precizējumi publiskā pārskata 9.nodaļā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu.

9. Jūrmalas Sporta skolas nolikums (nolikums Nr.31)

Ziņotājs:

V.Ļaudams – ņemot vērā, ka ir saņemtas jaunas licences, nolikuma 10.1.4., 10.1.6., 10.1.7. un 10.1.9.apakšpunktos programmas kods ir jāpapildina ar ciparu „1”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Sporta skolas nolikumu.

10. Par projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/70/048 noslēgumu (lēmums Nr.264)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/70/048 noslēgumu.

11. Par projekta „Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC” noslēgumu (lēmums Nr.265)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC” noslēgumu.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošana” (lēmums Nr.266)

Ziņotājs:

A.Zaķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošana”

13. Par Starptautiskā Romu Kultūras festivāla līdzfinansēšanu (lēmums Nr.267)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par Starptautiskā Romu Kultūras festivāla līdzfinansēšanu.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.226 „Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” īstenošanu” (lēmums Nr.268)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.226 „Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” īstenošanu”.

15. Par klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” noslēgumu (lēmums Nr.269)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” noslēgumu.

16. Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas „Viedā specializācija” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.270)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas „Viedā specializācija” atklātajā projektu konkursā.

17. Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitāte” (lēmums Nr.271)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitāte”.

18. Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena „Konkurētspējīga ekonomika” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.272)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena „Konkurētspējīga ekonomika” atklātajā projektu konkursā.

19. Par Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – Europe „EURONET 50/50” projekta noslēgumu (lēmums Nr.273)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – Europe „EURONET 50/50” projekta noslēgumu.

20. Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēšanu (lēmums Nr.274)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēšanu.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņotājs:

I.Brača – iesniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”.

22. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.275)

23. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.276)

24. Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.277)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

25. Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums (nolikums Nr.32)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas ostas pārvaldes nolikumu.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

27. Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu (lēmums Nr.278)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu.

28. Par atļauju būves nojaukšanai Dubulti 3601, Jūrmalā (lēmums Nr.279)

29. Par atļauju būves nojaukšanai Jaunā ielā 35, Jūrmalā (lēmums Nr.280)

30. Par atļauju būves nojaukšanai Konkordijas ielā 71, Jūrmalā (lēmums Nr.281)

31. Par atļauju būves nojaukšanai Slokas ielā 49b, Jūrmalā (lēmums Nr.282)

32. Par atļauju būves nojaukšanai Vaivaru ielā 9, Jūrmalā (lēmums Nr.283)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļauju būves nojaukšanai Dubulti 3601, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par atļauju būves nojaukšanai Jaunā ielā 35, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par atļauju būves nojaukšanai Konkordijas ielā 71, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par atļauju būves nojaukšanai Slokas ielā 49b, Jūrmalā.

5. Pieņemt lēmumu par atļauju būves nojaukšanai Vaivaru ielā 9, Jūrmalā.

33. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 137, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.284)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 137, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

34. Par zemes vienību Lašu ielā 8, Jūrmalā un Lašu ielā 8B, Jūrmalā apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.285)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Lašu ielā 8, Jūrmalā un Lašu ielā 8B, Jūrmalā apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

35. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.286)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

36. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.287)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā.

37. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā (lēmums Nr.288)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā.

38. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.289)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā.

39. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.290)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā.

40. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.291)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā apstiprināšanu.

41. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Vikingu ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.292)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Vikingu ielā 1A, Jūrmalā.

42. Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.293)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu.

43. Par grozījumiem 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/859 (lēmums Nr.294)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/859.

44. Par zemesgabala Rītupes ielā 32, Jūrmalā zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.295)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Rītupes ielā 32, Jūrmalā zemes nomas līguma noslēgšanu.

45. Par zemesgabala Kāpu ielā 0114, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.296)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Kāpu ielā 0114, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

46. Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 4509), atsavināšanu (lēmums Nr.297)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 4509), atsavināšanu.

47. Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 4505), atsavināšanu (lēmums Nr.298)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 4505), atsavināšanu.

48. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru (lēmums Nr.299)

Ziņotājs:

I.Dreika – līdz brīdim, kad tiks noskaidrota visa nepieciešamā informācija, no lēmuma tiek svītroti īpašumi, kas atrodas Muižas ielā 6, Jūrmalā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru.

49. Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.300)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā atsavināšanu.

50. Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.301)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu.

Sēde slēgta plkst.1225

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2015.gada 30.jūlijā plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2015.gada 16.jūlijā


Lejupielāde: DOC un PDF