Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 290

protokols Nr. 12, 39. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2004.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali daļas - Pūpolu iela 1 un Zigfrīda Meierovica prospekts 43A apstiprināšanu” tika apstiprināta detālā plānojuma daļa, detalizējot zemesgabalu Pūpolu ielā 1, Pūpolu ielā 1A, Emelīnas ielā 1 un Emelīnas ielā 3 izmantošanas noteikumus.

Domē 2015.gada 19.februārī ir reģistrēts A.M. (A.M.) (dzimis, valsts), kuru saskaņā ar pilnvaru, kas 2015.gada 16.janvārī iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā Nr.636, pārstāv zvērinātu advokātu biroja „Loze & Partneri” zvērināts advokāts J.L. (personas kods), iesniegums ar lūgumu izstrādāt detālplānojuma grozījumus zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā. Detālplānojuma grozījumu mērķis ir precizēt apbūves nosacījumus savrupmājas rekonstrukcijai, detalizējot apbūves rādītājus atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 3.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1902, saskaņā 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1902, saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1902, vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1902, finansēšanu saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam 3 mēnešu laikā informēt pašvaldību par detālplānojuma izstrādātāju, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 99.punktu.

6. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1902, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1902, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.290

(protokols Nr.12, 39.punkts)


PDF


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.290

(protokols Nr.12, 39.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā

(kadastra Nr. 1300 010 1902, zemesgabala platība 5041 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieks:

A.M. (A.M. ,dzimis)

2. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs:

A.M. (A.M. , dzimis)

kuru pārstāv tā pilnvarotais pārstāvis zvērinātu advokātu biroja „Loze & Partneri” zvērināts advokāts J.L. (personas kods)

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka 2014.gada 14.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1.punkts.un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte „Detalizētas plānošanas teritorijas”.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis.

Izstrādāt detālplānojuma grozījumus zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, paredzot nosacījumus esošās savrupmājas rekonstrukcijai, detalizējot apbūves rādītājus, nosakot apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

5. Zemesgabala Pūpolu ielā 1, Jūrmalā raksturojums.

5.1. Zemesgabals Pūpolu ielā 1 atrodas Majoru rajonā, teritorijā starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Jomas ielu, Ērgļu ielu, Pūpolu ielu un pludmales teritoriju.

5.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals Pūpolu ielā 1 daļēji atrodas Jauktas dzīvojamās apbūves teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā (6JDzK) un daļēji satiksmes infrastruktūras teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

6. Prasības detālplānojuma grozījumu projekta izstrādei

(saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

6.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

6.1.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

6.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

6.1.3. Veselības inspekcijas;

6.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

6.1.5. SIA „Lattelekom” Lielrīgas reģiona;

6.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

6.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

6.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

6.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas;

6.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas;

6.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

6.1.12. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

6.1.13. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības;

6.1.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas." Vides,

6.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47, punktiem.

6.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

6.4. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

· ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

· veikt bioloģiskās daudzveidības izpēti.

6.5. Sagatavot pārskatu par detālplānojuma izstrādi:

6.5.1. paziņojumus un publikācijas presē;

6.5.2. pasta apliecinājumus par paziņojumu nosūtīšanu blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem;

6.5.3. publiskās apspriešanas pasākumu sarakstu un sabiedriskās apspriedes protokolus, kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

6.5.4. pārskatu par institūciju nosacījumiem un to izpildi;

6.5.5. apkopojumu par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sniegtajām atbildēm;

6.5.6. ziņojums par institūciju atzinumiem;

6.5.7. ziņojumu par detālplānojuma projekta atbilstību teritorijas plānojumam.

7. Detālplānojuma izskatīšana.

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja ziņojuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktam par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs sadarbībā ar izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un paziņo institūcijām par detālplānojuma projekta izstrādi un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*dgn., *.pdf vai *jpd formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā.

Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Par sanāksmes laiku paziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma, ievietojot informāciju sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī informējot sabiedrību citos pieejamos veidos. Sanāksmes protokolā tiek ietverta atzīme par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu, sniedzot noraidījuma pamatojumu. Protokolu paraksta izstrādes vadītājs un detālplānojuma izstrādātājs.

8. Detālplānojuma apstiprināšana

Izstrādāto detālplānojuma redakciju, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam.

Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 118.punktam un Dome pieņem lēmumu atbilstoši 119.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

Detālplānojuma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicē sistēmā, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos.

9. Citas prasības.

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: R.Ansule

294256223.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.290

(protokols Nr.12, 39.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2015.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

A.M. (A.M.) (dzimis, valsts), kuru saskaņā ar pilnvaru, kas 2015.gada 16.janvārī iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā Nr.636, pārstāv zvērinātu advokātu biroja „Loze & Partneri” zvērināts advokāts J.L. (personas kods) (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._________ lēmumu Nr.__ „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Pūpolu ielā 1” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 1902) detālplānojuma grozījumu (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domes izdevumus 711,44 EUR apmērā , papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu saskaņā ar Lēmumu  un Līguma 3.punktu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinā tājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojum a izstrādes ierosinātājs par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. nodrošināt Domi ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Domes komitejās un sēdēs pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;

3.2.3. sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Dome pieprasa Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Lēmuma __.pielikuma __. punktā.

3.4. Dome nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.4.2. sanāksmes protokolus.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs sagatavoto detālplānojuma projektu, ziņojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz Detāplānojuma izstrādes vadītājam 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

3.6. Pēc Detālplānojuma projekta izskatīšanas Detāplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Domē, pievienojot ziņojumu par tā turpmāko virzību. Dome attiecīgajā sēdē izskata Detālplānojuma projektu un pieņem vienu no lēmumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 109.punktu.

3.7. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 3 (trīs) mēnešu laikā pēc publiskās apspriešanas sanāksmes izstrādāto Detālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Detālplānojuma izstrādi, kā arī administratīvā līguma projektu par Detālplānojuma īstenošanu iesniedz Detālplānojuma izstrādes vadītājam.

3.8. Detāplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Domē MK noteikumu Nr.628 118.punktā noteiktos dokumentus, un Dome 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 119.punktu.

3.9. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Strīdi starp Domi un Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs – Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

A.M. (A.M.)

(dzimis, valsts)

kuru pārstāv tā pilnvarotais pārstāvis zvērinātu advokātu biroja „Loze & Partneri”

zvērināts advokāts

J.L.

(personas kods)

adrese

tālr.

__________________________

/J.L./


Lejupielāde: DOC un PDF