Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 307

protokols Nr. 13, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

2015.gada 1.janvārī stājies spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un atbilstoši likuma 5.panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.

Lai pārvērtētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un tās atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem, tika izveidota Jūrmalas pilsētas domes darba grupa. Izvērtējot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” (vienotais reģistrācijas numurs 40003316576) darbību, kas tika dibināta, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo kapsētu uzturēšanu, gādājot par šo teritoriju labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tika konstatēts, ka:

a) pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana;

b) pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no noteiktās autonomās funkcijas, ir noteikti Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātē 2.8. Publiskās telpas labiekārtošana (rīcības virziens 2.8.2.: Kapsētu un to infrastruktūras labiekārtošana);

c) kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros nav uzskatāma par komercdarbību un kapitālsabiedrība neveic darbību, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktiem gadījumiem, kad publiska persona var veikt komercdarbību, bet gan kā atsevišķu pašvaldības funkcijas uzdevumu izpildes īstenošana un līdzvērtīgus pakalpojumus sniedz un varētu būt ieinteresēti to darīt privātā sektora komersanti;

d) kapitālsabiedrībai ir patstāvīga neatkarīga struktūra ar nepieciešamajiem personāla resursiem - vadības, pamatdarbības un atbalsta funkciju personālu, un balstoties uz to, kapitālsabiedrības darbību un personālu ir visefektīvāk pārcelt uz pašvaldības iestādi, kas turpinātu īstenot pašvaldības autonomo funkciju – kapsētu uzturēšanu un reizē kapsētu izveidošanu;

e) pašvaldības administratīvajā teritorijā jaunu kapsētu izveide un ar to saistīto būvniecības projektu vadību un īstenošanu noteikts īstenot pašvaldības kompetentai struktūrvienībai.

Ņemot vērā minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros veicamie uzdevumi un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, kapsētu uzturēšana pašvaldības administratīvajā teritorijā komercdarbības veidā netiek īstenota, kā arī pamatojoties uz pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja ierosinājumu, kapitālsabiedrības darbības turpināšana nav pamatota un tā pārveidojama par iestādi bez likvidācijas, jo Jūrmalas pilsētas pašvaldība kā atvasināta publiska persona komercdarbību var veikt tikai Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 5.panta pirmo daļu, 162.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārveidot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas numurs 40003316576, par iestādi bez likvidācijas, nosakot to par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi.

2. Izveidotās Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes nosaukums ir ,,Jūrmalas kapi”. Iestāde ir tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

3. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” visu īpašumu (mantu), kas nav nepieciešama kreditoru prasījumu apmierināšanai, nepārdot un nodot izveidojamai Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Jūrmalas kapi”.

4. Lēmumu par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveides uzsākšanu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un rakstveidā paziņot visiem zināmajiem pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” kreditoriem.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF