Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 308

protokols Nr. 13, 13. punkts

Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru
pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas
maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Jūrmalas pilsēta dome izskatot jautājumu par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, konstatē, ka atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulas (EK) Nr.1370/2007 „Par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus un ar to atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70” (turpmāk – Regula) 5.panta 3.punkts noteic, ka jebkura kompetentā iestāde, kas uztic pakalpojumus trešai personai, kura nav tieši pakļauts pakalpojumu sniedzējs, piešķir pakalpojumu valsts līgumus, izsludinot konkursu, izņemot 4., 5. un 6. punktā paredzētos gadījumus. Savukārt atbilstoši Regulas 5.panta 4.punktam, ja tas nav aizliegts ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu tieši piešķirt pakalpojumu valsts līgumus vai nu tad, ja to gada caurmēra vērtību lēš kā mazāku par EUR 1 000 000 vai ja saskaņā ar tiem sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi ir sniegti mazāk par 300 000 kilometru gadā.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 8.panta trešā daļa paredz, ka pasūtītājs var piešķirt tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus tieši, neievērojot šā panta otrajā daļā minēto sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūru Regulā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

Atbilstoši Regulā paredzētajam, pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu tieši piešķirt pakalpojumu valsts līgumu vai nu tad, ja to gada caurmēra vērtību lēš kā mazāku par EUR 1 000 000 vai ja saskaņā ar tiem sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi ir sniegti mazāk par 300 000 kilometru gadā. Regulas 2.panta „h” punkts noteic, ka tieša piešķiršana ir pakalpojumu valsts līguma piešķiršana sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam bez iepriekšējas konkursa procedūras.

Arī valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2014.gada 11.aprīļa vēstulē Nr.6-9/1088 „Par tiešo piešķīrumu” ir sniegusi Jūrmalas pilsētas domei viedokli, ka normatīvie atļauj Jūrmalas pilsētas domei tieši piešķirt sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanas tiesību (noslēgt tiešos līgumus par sabiedriskā transporta pakalpojumiem konkrētajā maršrutu tīklā) gadījumos, kas paredzēti Regulas 5.pantā.

Izvērtējot sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AUTOBUSU PARKS JŪRMALA-SV”, Jūrmalas pilsētas dome secina, kā tā atbilst Regulas 5.panta 4.punktā minētajiem priekšnoteikumiem, kas atļauj Jūrmalas pilsētas domei, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus Jūrmalas pilsētā pēc 2015.gada 14.septembra, pieņemt lēmumu tieši piešķirt pakalpojumu līgumu. Līdz ar to sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUTOBUSU PARKS JŪRMALA-SV” ir uzskatāma par vidēju uzņēmumu, kas izmanto ne vairāk kā 23 transportlīdzekļus, un pakalpojumu līguma robežvērtība atbilstoši Regulas 5.panta 4.punktam var tikt palielināta vai nu līdz gada vidējai vērtībai, kas lēsta kā mazāka par EUR 2 000 000 vai mazāka par 600 000 kilometru.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulas (EK) Nr.1370/2007 „Par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus un ar to atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70” 5.panta 3., 4.punktu, Sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma 8.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumu Nr.332 „Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” un Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas 2015.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-23/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Tieši piešķirt un slēgt pakalpojuma līgumu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AUTOBUSU PARKS JŪRMALA-SV”, reģistrācijas Nr.40103483381

2. Noteikt, ka līgums stājas spēkā ar 2015.gada 15.septembri un tiek noslēgts uz 10 (desmit) gadiem, līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju parakstīt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AUTOBUSU PARKS JŪRMALA - SV”.

4. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu par tiešā pakalpojuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī un Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā desmit darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF