Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 309

protokols Nr. 13, 14. punkts

Par dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 2.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/7) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 30.jūlija lēmumam Nr.309

(protokols Nr.13, 14.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr.p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Dzīvojamā telpas adrese,

istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits

Dzīvojamās telpas īres līgums, noslēgšanas tiesiskais pamats

Lēmums

1.

I.F., personas kods,

E.M., personas kods

(iemitināts kā cita persona)

Adrese, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

27,90 (52,90) m2,

2 personas

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 26.11.1991. orderi Nr.151054 par dzīvojamās platības adresē saņemšanu V.F. ar dēlu I.F., 30.01.1992. ar V.F. (personas kods) tika noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums uz nenoteiktu laiku.

V.F. mirusi 25.02.2015.

V.F. dēls I.F. dzīvesvietu deklarējis no 30.01.1992.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.


Lejupielāde: DOC un PDF