Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 310

protokols Nr. 13, 15. punkts

Par dienesta dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 23.pantu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 2.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/7) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt dienesta dzīvojamās telpas dienesta viesnīcā īres līgumu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 30.jūlija lēmumam Nr.310

(protokols Nr.13, 15.punkts)

Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

Nr.p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods

Esošās dzīvojamās telpas adrese, iesniedzēja deklarēšanās gads

Izīrējamās dienesta dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Darbavieta

Lēmums

1.

L.V., personas kods

Adrese, Jūrmala,

2012.

Adrese, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis dienesta viesnīcā, 17,30 (26,10) m2,

1 persona

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

Pagarināt īres līgumu uz darba attiecību laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem – uz laiku līdz 09.08.2018.


Lejupielāde: DOC un PDF