Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 311

protokols Nr. 13, 16. punkts

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 2.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/7) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 30.jūlija lēmumam Nr.311

(protokols Nr.13, 16.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

Nr.p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

L.A., personas kods

Adrese, Jūrmala

Adrese, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas palīgtelpām, 18,40 (22,16) m2,

1 persona

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem - uz laiku līdz 31.08.2016.


Lejupielāde: DOC un PDF