Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 312

protokols Nr. 13, 18. punkts

Par atļauju būves nojaukšanai
Robežu ielā 10, Jūrmalā

Pamatojoties uz J.L. (personas kods) 2015.gada 7.aprīļa iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.14-3/1483, ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo noliktavas ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 2401 002 Robežu ielā 10, Jūrmalā (turpmāk – būve), Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2015.gada 7.aprīļa sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.358 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līgumu), konstatēja, ka būve ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija, izvērtējot būves tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 026 2401 002 Robežu ielā 10, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, kas paredz ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esoša nekustamā īpašuma būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) 2015.gada 7.jūlija atzinumu Nr.06-01/1591, kurā Inspekcija piekrīt ēkas nojaukšanai un komisijas 2015.gada 7.aprīļa atzinumu (protokolu Nr.14-20/03), Dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam J.L. nojaukt noliktavas ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 2401 002 Robežu ielā 10, Jūrmalā.

2. Pēc lēmuma par noliktavas ēkas Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 2401 002 Robežu ielā 10, Jūrmalā stāšanās spēkā uzdot veikt J.L. būves nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF