Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 313

protokols Nr. 13, 19. punkts

Par atļauju būvju nojaukšanai
Raiņa ielā 68, Jūrmalā

Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 2015.gada 7.jūlija sēdē, izskatot jautājumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (Reģ.Nr.90000056357) piederošās dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6403 001 un palīgceltnes Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6403 002 Raiņa ielā 68, Jūrmalā, (turpmāk – būves) nojaukšanu un lietai pievienotos dokumentus (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6010 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu un būvju inventarizācijas lietu) konstatēja, ka būves ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija izvērtējot būves tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atbalstīt būvju nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, kas paredz ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esoša nekustamā īpašuma būvju sakārtošanu vai nojaukšanu un komisijas 2015.gada 7.jūlija atzinumu (protokolu Nr.14-20/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6403 001 un palīgceltni Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6403 002 Raiņa ielā 68, Jūrmalā.

2. Pēc lēmuma par dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6403 001 un palīgceltnes Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6403 002 Raiņa ielā 68, Jūrmalā nojaukšanu stāšanās spēkā uzdot veikt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļai būves nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF