Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 314

protokols Nr. 13, 20. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu
Iecavas ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība) 2015.gada 17.jūlija iesniegumu Nr.11, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/3569, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Iecavas ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 1103 sadali (turpmāk – zemes vienība), Dome konstatē:

Sabiedrība zemes vienības sadali izstrādājusi pēc zemes vienības īpašnieces I.Š., personas kods, pilnvarotās personas Ā.P., personas kods, pilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2013.gada 28.augustā ar Nr.5927, priekšlikuma.

Zemes vienības sadale veikta saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42, (protokols Nr.17,55.punkts) apstiprināto „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Domes 2015.gada 7.maija lēmuma Nr.202 (turpmāk – Lēmums Nr.202) „Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Iecavas ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk – detālplānojums), kas nosaka, ka pēc detālplānojuma spēkā stāšanās var veikt zemesgabalu reālo sadali un adrešu piešķiršanu, atbilstoši detālplānojuma risinājumiem. Detālplānojuma mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas 2262 m2 un 2262 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības īpašnieces īpašuma tiesības uz zemes vienību ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.186.

Saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas 2012.gada 8.marta lēmumu Nr.334 akceptēto „Dzīvojamās mājas lit.001 rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve Iecavas ielā 2” tehnisko projektu un Domes Būvvaldes 2012.gada 13.jūlija lēmumu Nr.1244 izdoto būvatļauju uz zemes vienības ir uzsākta saimniecības ēkas jaunbūves būvniecība.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 9.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1., 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., 19.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Lēmumu Nr.202 un 2015.gada 29.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Iecavas ielā 2, Jūrmalā, ar kopējo platību 4524 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 2262 m2 platībā un piešķirot adresi Vaidavas iela 1, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Iecavas ielā 2, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2262 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu:

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Iecavas ielā 2, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

1.2. zemes vienībai Iecavas ielā 2, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.186 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

1.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija (kods 7311010100);

1.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

1.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

1.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201);

1.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300);

1.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods 7312040100);

1.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods 7312080101);

1.2.9. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101).

1.3. Uzdot zemes vienības Iecavas ielā 2, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Vaidavas iela 1, Jūrmalā, ar kopējo platību 2262 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu:

2.1. noteikt, ka zemes vienības Vaidavas ielā 1, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Vaidavas ielā 1, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

2.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija (kods 7311010100);

2.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101).

2.3. Uzdot zemes vienības Vaidavas ielā 1, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.4. Piešķirt adresi saimniecības ēkas jaunbūvei Vaidavas iela 1, Jūrmala , saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, atzīmēts, kā KDz.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF