Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 316

protokols Nr. 13, 22. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu
pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Sēravotu ielā 3, Emīla Dārziņa ielā 6, Emīla Dārziņa ielā 4,
Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā, un adreses maiņu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003783960, 2015.gada 13.jūlija iesniegumu Nr. 11JU-03.3/86, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/3421, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 5605, Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 5604, Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 5602, Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 5603 (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienību kopīpašnieka G.K., personas kods, pilnvarotās personas N.G, personas kods, pilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2014.gada 17.februārī ar Nr. 833, 2014.gada 11.marta iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībām.

Zemes vienības Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, īpašnieka G.K. īpašuma tiesības uz zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6340.

Zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā īpašnieku G.K. un M.Č., personas kods īpašuma tiesības uz zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.269.

Zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā, īpašnieku G.K., A.Ž., personas kods, J.N., personas kods un M.Č., īpašuma tiesības uz zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.864.

Zemes vienības Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā īpašnieku G.K., J.N., A.Ž. un M.K., personas kods, īpašuma tiesības uz zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1588.

Zemes vienību robežu pārkārtošana saskaņota ar visu zemes vienību īpašniekiem un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1588 II.daļas 2.iedaļas ierakstu Nr.2.2. ar M.K., personas kods.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 15.janvāra lēmumu Nr.14-9/13 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Sēravotu iela 3, Jūrmala, Emīla Dārziņa iela 4, Jūrmala, Emīla Dārziņa iela 4, Jūrmala, Sēravotu iela 1/1A, Jūrmala”. Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes Izziņu Nr.261 uz zemes vienības Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, ir nojaukta dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5605 001 un siltumnīcas ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 5605 003, 1300 026 5605 004.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.panta pirmo daļu (2015.gada 21.aprīlī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums, Dokumenta nosaukums 448932.edoc.) 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1., 11., 29. un 30.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2015.gada 29.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Sēravotu ielā 3, Emīla Dārziņa ielā 6, Emīla Dārziņa ielā 4 un Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, ar kopējo platību 1767 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 52m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Sēravotu ielā 3, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 1715 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

2.2. noteikt zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

2.2.3. dabas parka neitrālās zonas teritorija (kods: 7313050600).

2.3. Uzdot zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 6568 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 11m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Sēravotu ielā 3, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 6557 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. noteikt zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

3.1.1. zemes vienības daļai 2657 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods: 0701);

3.1.2. zemes vienības daļai 3276 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods: 0702);

3.1.3. zemes vienības daļai 624 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

3.2. noteikt zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

3.2.3. dabas parka neitrālās zonas teritorija (kods: 7313050600);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100).

3.3. Uzdot zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Apstiprināt zemes vienības Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1911 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 14 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Mainīt adresi zemes vienībai Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5603 un piešķirt jaunu adresi Sēravotu iela 1, Jūrmala.

Noteikt, ka zemes vienības Sēravotu iela 1, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 1897 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4.1. noteikt, ka zemes vienībai Sēravotu ielā 1, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

4.2. zemes vienībai Sēravotu ielā 1, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1588 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr. 1.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

4.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601);

4.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (7312040200);

4.2.5. dabas parka neitrālās zonas teritorija (kods: 7313050600).

4.3. Uzdot zemes vienības Sēravotu ielā 1, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Apstiprināt zemes vienības Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, ar kopējo platību 1921 m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 6, atdalīto zemes vienības daļu 52 m2 platībā, pievienojot no zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 4, atdalīto zemes vienības daļu 11 m2 platībā, pievienojot no zemes vienības Sēravotu ielā 1, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 14 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu pievienošana ir 1998 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5.1. noteikt, ka zemes vienībai Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

5.2. noteikt zemes vienībai Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.2.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

5.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

5.2.3. dabas parka neitrālās zonas teritorija (kods: 7313050600);

5.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601);

5.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (7312040200);

5.2.6. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010104);

5.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101).

5.3. Dzēst adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5605 001, siltumnīcai ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5605 003 un siltumnīcai ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5605 004 Sēravotu iela 3, Jūrmala.

5.4. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5605 002 no Sēravotu iela 3, korpuss 2, Jūrmala, uz adresi Sēravotu iela 3, Jūrmala.

5.5. Uzdot zemes vienības Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF