Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 319

protokols Nr. 13, 25. punkts

Par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes
attīstības koncepcija” izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 127.punktu un saskaņā ar 2015.gada 8.jūlija Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrādi.

2. Apstiprināt darba uzdevumu tematiskā plānojuma izstrādei saskaņā ar pielikumu.

3. Par tematiskā plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas ainavu arhitektu Jāni Lediņu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai ievietot paziņojumu un lēmumu par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās publiskot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, pašvaldības informācijas biļetenā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 30.jūlija lēmumam Nr.319

(protokols Nr.13, 25.punkts)

DARBA UZDEVUMS TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija

Mobilitāte ir viena no cilvēku pamatvajadzībām. Viens no videi visdraudzīgākajiem un cilvēka veselību nostiprinošiem pārvietošanās veidiem ir velosipēds. Velosipēdu izmantošanai Latvijā nav senu izmantošanas tradīciju. Vēl vairāk - daudzus gadu desmitus velotransporta, t.sk. infrastruktūras, attīstībai valstiskā un pašvaldību līmenī vispār netika pievērsta uzmanība.

Velosipēds Jūrmalā iepriekš nav bijis plaši izplatīts kā ērts pārvietošanas līdzeklis, vairāk tas ir ticis izmantots atpūtai un tūrismam. Jūrmalā velotransporta infrastruktūra ir attīstīta daļēji - nepietiekams ar zīmēm un informāciju aprīkotu veloceliņu skaits, kas velobraucējam padara nedrošu pārvietošanos uz ielas braucamās daļas kopā ar pārējiem transporta līdzekļiem, pietrūkst drošu velonovietņu pie sociāli nozīmīgiem objektiem, padarot riskantu velosipēda novietošanu.

Attīstītā kūrortpilsētā atbalsts velotransporta iekļaušanai pilsētvidē ir viena no mobilitātes galvenajām prioritātēm.

Vēloties uzturēt sportisko formu un labu veselību, kļūstot populāram „zaļajam” dzīvesveidam, attīstoties pilsētas velotransporta infrastruktūrai, riteņbraucēju skaits Jūrmalā arvien pieaug.

Pieaugošā velosipēdistu skaita apstākļos, lai pilnveidotu esošo velosatiksmes organizāciju un padarītu par ērtu un izdevīgu velosipēda lietošanu Jūrmalā, nepieciešams izstrādāt dokumentu - koncepciju, kuras pamatuzdevums ir radīt skaidru regulējumu Jūrmalas velosatiksmes attīstībai un noteikt praktiskās rīcības tās īstenošanā.

1. Tematiskā plānojuma robežas

Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija.

2. Tematiskā plānojuma mērķis

Attīstīt velosatiksmi un nodrošināt velotransporta kā alternatīvā videi draudzīga pārvietošanās veida līdzsvarotu attīstību Jūrmalas pilsētā.

3. Tematiskā plānojuma uzdevumi

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam un citos plānošanas dokumentos, kā arī šajā darba uzdevumā ietvertos pilsētas attīstības principus un virzienus, nepieciešams apkopot informāciju par esošo velosatiksmes infrastruktūru, izvērtēt labos piemērus cituviet un sniegt priekšlikumus velotransporta turpmākai attīstībai:

3.1. izvērtēt spēkā esošajā teritorijas plānojumā un citos attīstības plānošanas dokumentos noteikto attiecībā uz velotransporta infrastruktūru Jūrmalas administratīvajā teritorijā un pieguļošo pašvaldību teritorijās;

3.2. izvērtēt esošās un plānotās velosatiksmes infrastruktūras nodrošinājuma atbilstību Jūrmalas teritorijas perspektīvajai attīstībai;

3.3. veikt esošās velossatiksmes situācijas izpēti, aptaujājot gan individuālus velosipēdu lietotājus, gan sabiedriskās organizācijas, saistītās valsts un pašvaldību iestādes;

3.4. uz izpētes gaitā gūto informāciju veikt situācijas analīzi, izstrādāt priekšlikumus un rīcības plānu samērīgai un realizējamai velosatiksmes vienmērīgai attīstībai, izvērtējot iespējas, ko velotransporta infrastruktūras attīstība varētu dot Jūrmalai;

3.5. izstrādāt piedāvāto risinājumu skaidrojošo aprakstu un pamatojumu;

3.6. grafiski izstrādāt velotransporta infrastruktūras attīstības plānus, kartes u.c.;

3.7. saskaņā ar velotransporta infrastruktūras attīstības iecerēm dot detalizētus priekšlikumus velotransporta infrastruktūras objektu risinājumiem (labiekārtojuma elementi, satiksmes mezglu rasējumi u.c.); sarežģītākos posmos izstrādāt vismaz divus priekšlikumu variantus;

3.8. iekļaut ekonomiskos aprēķinus velosatiksmes attīstības priekšlikumu īstenošanai; norādīt iespējamos finansējuma avotus;

3.9. sniegt priekšlikumus sabiedrības informēšanai velotransporta popularizēšanai;

3.10. sniegt priekšlikumus velotransporta infrastruktūras attīstības iespējamajiem finansējuma avotiem;

3.11. izstrādāt rīcības plānu ar laika grafiku velotransporta infrastruktūras īstenošanai.

4. Tematiskajā plānojuma izstrādei pieaicināmie eksperti:

4.1. pilsētplānotājs;

4.2. ceļu inženieris - satiksmes organizācijas plānotājs;

4.3. vides dizaina speciālists, ainavu arhitekts, arhitekts.

5. Saņemt informāciju tematiskā plānojuma izstrādei no:

5.1. VAS „Latvijas Valsts ceļi”;

5.2. VAS „Latvijas dzelzceļš”;

5.3. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes;

5.4. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes;

5.5. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

5.6. Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

5.7. Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas;

5.8. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

6. Projekta izstrādes, publiskās apspriešanas un apstiprināšanas prasības

Organizēt sabiedrības līdzdalības pasākumus – publisko apspriešanu 4.nedēļas, un nodrošināt iespēju sabiedrībai iepazīties ar izstrādāto tematisko plānojumu.

7. Tematiskajā plānojumā izmantojamie materiāli:

7.1. Jūrmalas teritorijas attīstības plānojums;

7.2. Informācija par projektēšanas un būvniecības stadijā esošajiem būvprojektiem, kas skar velosatiksmes infrastruktūras organizāciju;

7.3. Kadastra informācijas sistēmas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas dati, norādot to izsniegšanas datumu;

7.4. Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas dati, norādot to aktualitātes datumu.

8. Prasības tematiskā plānojuma noformējumam

8.1.  Projekta galīgās redakcijas materiālu izdruka jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros;

8.2. Visos grafiskajos materiālos norādāms rasējuma skaitliskais vai lineārais mērogs, pievienojot iedaļu skalu;

8.3. Sagatavotajā materiālā jābūt norādēm uz informācijas avotiem, jau izstrādātajiem projektiem, jāievēro autoru un trešo personu autorības tiesības;

8.4. Paskaidrojuma raksts jāiesniedz latviešu valodā un jānoformē datorizdrukā uz A4 formāta lapām. Ja nepieciešams, ilustrāciju un grafisko pielikumu lapas var būt A3 vai citā formātā, kas iesiets A4 formāta sējumā. Tam jābūt iesietam cietos vākos un visām lapām jābūt sanumurētām.

8.5. Projekts iesniedzams elektroniskā formā (kompaktdiskā) un noformējums šādi:

8.5.1. teksta daļa sagatavojama *.doc formātā;

8.5.2. grafiskā daļa – digitālie vektoru dati iesniedzami *.dgn vai *.dwg formātā, kas ir savietojams ar programmatūru MicroStation V8.


Lejupielāde: DOC un PDF