Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 323

protokols Nr. 13, 29. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 7816

Zemes vienība Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 7816, ar kopējo platību 371 m2 (turpmāk – Zemes vienība) ir izveidota ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 14.jūnija lēmumu Nr.112 kā zemes starpgabals.

Īpašuma tiesības uz Zemes vienību 2014.gada 29.janvārī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000529691 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, jo lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi) Zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (5DzS), kur atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūve. Zemes vienība ir neapbūvēta apbūves zeme.

Atbilstoši Noteikumu Nr.486 141.punktam neapbūvēta apbūves zeme iedalās - apgūtā un neapgūtā apbūves zemē. Noteikumu Nr.486 14.1 2.apakšpunkts nosaka, ka apgūtā apbūves zeme ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai ir izbūvēta infrastruktūra – vismaz piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespēja bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas izsniegto 2015.gada 17.jūlija izziņu Nr.14-1/1909 Zemes vienībai piekļūšana paredzēta no Zvejas ielas, kas saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem ir satiksmes infrastruktūras teritorija ar ielas sarkanajām līnijām. Zvejas ielas brauktuve ir bez seguma. Tā kā Zemes vienībai ir nodrošināta piekļuve, tad nekustamā īpašuma lietošanas mērķis maināms uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601).

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 141.2., un 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2015.gada 29.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt zemes vienībai Dzintari 7816, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7816 (kadastra numurs 1300 008 7816), ar kopējo platību 371 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF