Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 330

protokols Nr. 13, 36. punkts

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra
patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/955

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – dome) 2010.gada 17.jūnijā ir noslēgusi dāvinājuma līgumu ar uzlikumu Nr.1.1-16.1/546, ar kuru no biedrības „Latvijas Futbola federācija” (reģistrācijas Nr.50008022101) ir pieņēmusi savā īpašumā bez atlīdzības divus mākslīgos futbola laukuma segumus ar izmēru 20 metri x 40 metri.

Dāvinājuma mērķis ir veicināt sabiedrības un īpaši pirmsskolas un skolas vecuma bērnu veselīgu dzīves veidu, iesaistot viņus dažādās sporta aktivitātēs, gan izglītības procesa ietvaros izglītības programmās paredzētajā apjomā, gan ārpus izglītības procesa bērnu pašorganizēšanās ceļā, nodrošinot viņiem brīvu un netraucētu pieeju sporta laukumu lietošanai ar aktīvo dzīves veidu saistītām aktivitātēm.

Saskaņā ar domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.231 “Par dāvinājuma līguma ar uzlikumu noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Futbola federācija”, futbola laukumi (20m x 40m) tika izbūvēti Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajos zemesgabalos Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 6301, un Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 3501.

Futbola laukums Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, atrodas Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas teritorijā, līdz ar to ir lietderīgi futbola laukumu nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei, kas veic vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām - gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolu (reģistrācijas Nr.2913901348) noslēgtā patapinājuma līguma Nr.1.1-16/955 (turpmāk – Līgums) 7.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 29.jūlija Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Vienošanās projektu par Līguma grozījumiem saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā organizēt vienošanās noslēgšanu par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/955.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 30.jūlija lēmumam Nr.330

(protokols Nr.13, 36.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma

patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/955

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – PATAPINĀTĀJS) no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola , reģistrācijas Nr.2913901348, tās ___________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”, (turpmāk – PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS) no otras puses, (abas kopā turpmāk sauktas – Puses), pamatojoties uz 2010.gada 30.decembra patapinājuma līguma Nr.1.1-16/955 (turpmāk – Līgums) 7.1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmumu Nr.____ “Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/955”, savstarpēji noslēdz vienošanos par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk - Vienošanās):

1. Papildināt Līguma pielikumu Nr.1 ar šādiem īpašumiem:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Objekta kadastra apzīmējums

Objekta tips

5.

Rūpniecības ielā 13

Futbola laukums (20m x 40m)

6.

Rūpniecības ielā 13

Futbola laukuma metāla žogs

2. Līguma 4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

4.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 2.2. punktā noteiktajiem mērķiem;

4.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

4.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

4.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

4.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

4.1.6. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

4.1.7. nodrošināt ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, uzturēšanu, sakopšanu, patstāvīgi slēgt līgumus ar attiecīgiem uzņēmumiem, personām par ĪPAŠUMA apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumiem un veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izsniegtajiem rēķiniem;

4.1.8. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

4.1.9. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

4.1.10. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli;

4.1.11. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības apkures sezonas uzsākšanas un pabeigšanas nodrošināšanai,

4.1.12. ne retāk kā reizi pusgadā līdz kārtējā gada 1.aprīlim un 1.oktobrim veikt ĪPAŠUMA inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtu un citu ar ĪPAŠUMA ekspluatāciju saistītu elementu vizuālo apskati un tehniskā stāvokļa apsekošanu, pēc kuras rakstiski, sastādot apsekošanas aktu, informēt ĪPAŠNIEKU par apsekošanas rezultātiem, nepieciešamajiem kārtējiem remontdarbiem, nepieciešamajiem steidzami veicamajiem pasākumiem ĪPAŠUMA saglabāšanai, tā tehniskā stāvokļa uzlabošanai, pasargāšanai no bojāejas, sabrukuma vai izpostījuma, remontdarbu paredzamo izmaksu tāmi, kuras kopsumma norādāma apsekošanas aktā.

4.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

4.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

4.2.2. rakstiski saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

4.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu;

4.2.4. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu saskaņā ar PATAPINĀTĀJA 2012.gada 7.jūnija instrukciju Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” vai to aizstājošu PATAPINĀTĀJA noteiktu kārtību un PATAPINĀTĀJA apstiprinātajiem PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA maksas pakalpojumu izcenojumiem.

4.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

4.3.1. ieķīlāt savas lietošanas tiesības;

4.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

4.4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.”

3. Svītrot Līguma 8.1. apakšpunktu.

4. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

5. Vienošanās sagatavota latviešu valodā ar teksta daļu uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros – viens PATAPINĀTĀJAM, otrs PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

PATAPINĀTĀJS

PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5,

Jūrmala, LV-2015

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola,

Reģistrācijas Nr. 2913901348,

Rūpniecības iela 13, Jūrmala, LV 2016

___________________

(G.Truksnis)

__________________________

(____________)


Lejupielāde: DOC un PDF