Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 381

protokols Nr. 16, 28. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā
darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 8.augusta lēmumu Nr.479 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

Ar Domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.241 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” detālplānojuma projekts tika nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ir norisinājusies detālplānojuma publiskā apspriešana, kā arī pieprasīti un saņemti visi darba uzdevumā norādītie atzinumi. Ņemot vērā pilsētbūvnieciski nozīmīgo situāciju, šobrīd nav saņemts pozitīvs atzinums no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un notiek darbs pie plānotā objekta vizualizācijas.

Domē 2015.gada 31.jūlijā ir saņemts detālplānojuma ierosinātāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JS1”, reģistrācijas Nr.40103636726”, iesniegums ar lūgumu pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu. Saskaņā ar minēto Noteikumu 144.punktu, uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošana dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 4.jūnija vēstulē Nr.18-1e/4585 rekomendēto, izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus, kuru 1.redakcijas publiskā apspriešana ir notikusi līdz 2015.gada 1.maijam, jāpabeidz līdz 2015.gada 31.decembrim.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2015.gada 12.augusta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1902, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2015.gada 31.decembrim.

2. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanas detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1902, spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF