Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr.16

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Arnis Ābelītis, Anita Adijāne, Boriss Doņņikovs, Ligita Maziņa, Iveta Blaua (nepiedalās no 1100 līdz1108)

Nepiedalās deputāti:

Larisa Loskutova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Imants Vasmanis

Sporta pārvaldes vadītāja

Indra Brinkmane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Aile

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Baiba Birzniece

Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste

Ilze Černovska

Jūrmalas bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par Jūrmalas Sporta skolas direktora amatu

6.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

7.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

9.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projekta „IN!” īstenošanu

10.

Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā

11.

Par naudas balvas piešķiršanu Eiropas U18 čempionāta pludmales volejbolā 1.vietas ieguvējai Tīnai Laurai Graudiņai

12.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.530 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

13.

Par dalību „Life” programmas 2014.-2017.gadam prioritātes „Pielāgošanās klimata pārmaiņām” atklātajā projektu konkursā

14.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā

15.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu

16.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu

17.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu

18.

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

19.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

20.

Par atļauju būvju nojaukšanai Jāņa Pliekšāna ielā 21, Jūrmalā

21.

Par atļauju būves nojaukšanai Kolkas ielā 25, Jūrmalā

22.

Par atļauju būves nojaukšanai Ormaņu ielā 7, Jūrmalā

23.

Par atļauju būvju nojaukšanai Pļaviņu ielā 6, Jūrmalā

24.

Par adreses likvidēšanu ēkām Kantora ielā 2, korpuss 2, Jūrmalā

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lāčplēša ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

28.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā apstiprināšanu

29.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra nolikumā Nr.22 „Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums”

30.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumā Nr.478 „Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu”

31.

Par dāvinājuma līguma noslēgšanu ar vārds uzvārds

32.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumā Nr.478 „Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju”

33.

Par grozījumiem 2015.gada 21.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.1.2-16/1125

34.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem

35.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē

36.

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē

37.

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē

38.

Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē

39.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 76, Jūrmalā

40.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā Pumpuri 0111, Jūrmalā

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis informē, ka ir saņemts domes deputāta iesniegums ar lūgumu iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu par Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļu, jo, s askaņā ar Tieslietu padomes lēmumu, ir paredzēts reorganizēt Jūrmalas pilsētas tiesu un tās sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu, pievienojot to Rīgas rajona tiesai.

Ņemot vērā ievērojamu nekustamo īpašumu darījumu skaitu Jūrmalas pilsētā un to, ka Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas pievienošana Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļai būtiski apgrūtinās Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus, aicina deputātus atbalstīt šī jautājuma izskatīšanu sēdes darba kārtībā un protokollēmuma veidā izteikt Jūrmalas pilsētas domes viedokli, par to, ka dome iebilst pret Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas pievienošanu Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļai un lūdz Tieslietu ministriju saglabāt Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Par Jūrmalas Sporta skolas direktora amatu

7.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

8.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

10.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projekta „IN!” īstenošanu

11.

Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā

12.

Par naudas balvas piešķiršanu Eiropas U18 čempionāta pludmales volejbolā 1.vietas ieguvējai Tīnai Laurai Graudiņai

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.530 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

14.

Par dalību „Life” programmas 2014.-2017.gadam prioritātes „Pielāgošanās klimata pārmaiņām” atklātajā projektu konkursā

15.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā

16.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu

17.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu

18.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu

19.

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

20.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

21.

Par atļauju būvju nojaukšanai Jāņa Pliekšāna ielā 21, Jūrmalā

22.

Par atļauju būves nojaukšanai Kolkas ielā 25, Jūrmalā

23.

Par atļauju būves nojaukšanai Ormaņu ielā 7, Jūrmalā

24.

Par atļauju būvju nojaukšanai Pļaviņu ielā 6, Jūrmalā

25.

Par adreses likvidēšanu ēkām Kantora ielā 2, korpuss 2, Jūrmalā

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lāčplēša ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.

Par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

29.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā apstiprināšanu

30.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra nolikumā Nr.22 „Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums”

31.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumā Nr.478 „Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu”

32.

Par dāvinājuma līguma noslēgšanu ar vārds uzvārds

33.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumā Nr.478 „Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju”

34.

Par grozījumiem 2015.gada 21.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.1.2-16/1125

35.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem

36.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē

37.

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē

38.

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē

39.

Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē

40.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 76, Jūrmalā

41.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā Pumpuri 0111, Jūrmalā

2. Par Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļu

Ziņotājs:

G.Truksnis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par protokollēmumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt protokollēmumu:

Par Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļu

2015.gada 8.jūnijā Tieslietu padome pieņēma lēmumu Nr.57 „Par Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācijas plānu”. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācijas plānu paredzēts reorganizēt Jūrmalas pilsētas tiesu un tās sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu, pievienojot to Rīgas rajona tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai.

Ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa ir nozīmīga Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem (57 671 iedzīvotāji) ar ievērojamu nekustamo īpašumu darījumu skaitu Jūrmalas pilsētā un to, ka paredzētā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas pievienošana Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļai būtiski apgrūtinās Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neatbalstīt Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas pievienošanu Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļai.

2. Lūgt Latvijas Republikas Tieslietu ministriju saglabāt Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas darbību Jūrmalas pilsētā.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

Ienāk I.Blaua.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.35)

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu nolikuma projekta 2. un 4.punktā vārdus izpilddirektora noteiktā kārtībā” aizstāt vārdiem „domes noteiktā kārtībā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.359)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

6. Par Jūrmalas Sporta skolas direktora amatu (lēmums Nr.360)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Sporta skolas direktora amatu.

7. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

(lēmums Nr.361 )

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas).

8. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu (likvidētās juridiskās personas) (lēmums Nr.362)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu (likvidētās juridiskās personas).

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

(saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam un pievienoti dokumenti saistībā ar telpu pārbūvi sākumskolā „Atvase”, kam kopējais finansējums ir paredzēts EUR 78 000, kā arī priekšlikums papildus saistošo noteikumu projektā iekļaut līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 900.00 apmērā kora „Balsis” divu koristu braucienam uz Ķīnu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”.

10. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projekta „IN!” īstenošanu (lēmums Nr.363)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projekta „IN!” īstenošanu.

11. Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā (lēmums Nr.364)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā.

12. Par naudas balvas piešķiršanu Eiropas U18 čempionāta pludmales volejbolā 1.vietas ieguvējai Tīnai Laurai Graudiņai (lēmums Nr.365)

Ziņotājs:

I.Brinkmanei

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu Eiropas U18 čempionāta pludmales volejbolā 1.vietas ieguvējai Tīnai Laurai Graudiņai.

13. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.530 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā (lēmums Nr.366)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.530 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā.

14. Par dalību „Life” programmas 2014.-2017.gadam prioritātes „Pielāgošanās klimata pārmaiņām” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.367)

Ziņotājs:

B.Birzniece ziņo, ka ir nepieciešams lēmumprojekta 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

„5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju, atbilstoši 2015.gada 31.augusta vēstulē Nr.1.1-36/8788 „Par LIFE programmas projekta sagatavošanu un atbalsta vēstules sniegšanu” norādītajam, ievērojot „Life” programmas 2014.-2017.gadam nosacījumus, un iesniegt projekta vadošajam partnerim Rīgas plānošanas reģionam”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību „Life” programmas 2014.-2017.gadam prioritātes „Pielāgošanās klimata pārmaiņām” atklātajā projektu konkursā.

15. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā (lēmums Nr.368)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā.

16. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu (lēmums Nr.369)

17. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu (lēmums Nr.370)

18. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu (lēmums Nr.371)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu.

2. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu.

3. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu.

19. Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.372)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu.

20. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.373)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

21. Par atļauju būvju nojaukšanai Jāņa Pliekšāna ielā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.374)

22. Par atļauju būves nojaukšanai Kolkas ielā 25, Jūrmalā (lēmums Nr.375)

23. Par atļauju būves nojaukšanai Ormaņu ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.376)

24. Par atļauju būvju nojaukšanai Pļaviņu ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.377)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju būvju nojaukšanai Jāņa Pliekšāna ielā 21, Jūrmalā.

2. Par atļauju būves nojaukšanai Kolkas ielā 25, Jūrmalā.

3. Par atļauju būves nojaukšanai Ormaņu ielā 7, Jūrmalā.

4. Par atļauju būvju nojaukšanai Pļaviņu ielā 6, Jūrmalā.

25. Par adreses likvidēšanu ēkām Kantora ielā 2, korpuss 2, Jūrmalā (lēmums Nr.378)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses likvidēšanu ēkām Kantora ielā 2, korpuss 2, Jūrmalā.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lāčplēša ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.379)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lāčplēša ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

27. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.380)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

28. Par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.381)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1(A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

29. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.382)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1(A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā apstiprināšanu.

30. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra nolikumā Nr.22 „Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums” (nolikums Nr.36)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra nolikumā Nr.22 „Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums”.

31. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumā Nr.478 „Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu” (lēmums Nr.383)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumā Nr.478 „Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu”.

32. Par dāvinājuma līguma noslēgšanu ar vārds uzvārds (lēmums Nr.384)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dāvinājuma līguma noslēgšanu ar vārds uzvārds

33. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumā Nr.394 „Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju” (lēmums Nr.385)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumā Nr.478 „Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju”.

34. Par grozījumiem 2015.gada 21.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.1.2-16/1125 (lēmums Nr.386)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2015.gada 21.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.1.2-16/1125.

35. Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem (lēmums Nr.387)

Ziņotājs:

I.Dreika ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta papildināta lēmuma projekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem.

36. Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē (lēmums Nr.388)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē.

37. Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē (lēmums Nr.389)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē.

38. Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē (lēmums Nr.390)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē.

39. Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē (lēmums Nr.391)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē.

40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 76, Jūrmalā (lēmums Nr.392)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 76, Jūrmalā.

41. Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā Pumpuri 0111, Jūrmalā (lēmums Nr.393)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā Pumpuri 0111, Jūrmalā.

Sēde slēgta plkst.1140

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2015.gada 8.oktobrī plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 21.septembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF