Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 444

protokols Nr. 20, 10. punkts

Par Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālo ziņojumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 12.punktu, kas paredz, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt „Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālo ziņojumu” (turpmāk – Konceptuālais ziņojums).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldei Konceptuālā ziņojuma īstenošanu un ieviešanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija sēdē apstiprinātajam Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plānam 2015.-2020.gadam.

3. Uzdot Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei publicēt Jūrmalas pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā paziņojumu par Konceptuālā ziņojuma apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Jūrmalas videonovērošanas koncepcijas kopsavilkums PDF