Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr.20

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Larisa Loskutova Anita Adijāne, Boriss Doņņikovs, Ligita Maziņa, Iveta Blaua

Nepiedalās deputāti:

Arnis Ābelītis, Juris Visockis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja

Līga Dzirnekle

Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Mārtiņš Rikšis

Sporta pārvaldes vadītāja

Indra Brinkmane

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Aile

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Imants Vasmanis

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i

Jekaterina Milberga

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i

Baiba Birzniece

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Jaundubultu vidusskolas direktors

Ēriks Annuškāns

Sākumskolas „Taurenītis” direktore

Sarmīte Limba

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktore

Agita Bērzupe

Pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” mūzikas skolotāja

Ingrīda Dzelzkalēja

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par amatu savienošanas atļauju domes priekšsēdētājam

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

5.

Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

6.

Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

9.

Par Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālo ziņojumu

10.

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

12.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā”

13.

Par naudas balvas piešķiršanu Eiropas čempionāta Formula 4 laivu klasē 3.vietas ieguvējam Nikitam Lijcam un trenerim Aleksandram Lijcam

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.23 „Kultūras nodaļas nolikums”

15.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.213 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu

17.

Par šaubīgā debitora parāda norakstīšanu no sākumskolas „Taurenītis” bilances

18.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveides par iestādi pabeigšanu

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

20.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

22.

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu

23.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” atklātajā projektu konkursā

24.

Par kustamās mantas atsavināšanu

25.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2014.gada publisko pārskatu

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

27.

Par būves nojaukšanu 4.līnija 13, Jūrmalā

28.

Par būvju nojaukšanu Brīvības prospektā 50, Jūrmalā

29.

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 57, Jūrmalā

30.

Par būvju nojaukšanu Partizānu ielā 26, Jūrmalā

31.

Par būves nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 42, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 85, Jūrmalā

33.

Par būves nojaukšanu Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā

34.

Par būvju nojaukšanu Viestura ielā 16, Jūrmalā

35.

Par vidi degradējošu ēku Dzērvju ielā 1, Jūrmalā

36.

Par zemes vienībai Rīgas ielā 34, Jūrmalā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adrese piešķiršanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Grīvas ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kolkas ielā 3A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

41.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 36, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

42.

Par zemes vienībai Sēravotu ielā 12, Jūrmalā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

43.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.86 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”

44.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā

45.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā

46.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.

Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā apstiprināšanu

48.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu

49.

Par detālplānojuma zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu

50.

Par detālplānojuma zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu

51.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas ielā 2304, Jūrmalā, apstiprināšanu

52.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai, apstiprināšanu

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 6, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 40, Jūrmalā

55.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.marta lēmuma Nr.159 atcelšanu

56.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu

57.

Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, atsavināšanu

58.

Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

59.

Par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2b, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

60.

Par nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

61.

Par zemesgabala Kāpu ielā 1405, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma pagarināšanu

62.

Par 2014.gada 22.oktobra Zemes nomas līguma Nr.12-16.3.1/1392 pagarināšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”

· Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, un valsts dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”

3.

Par amatu savienošanas atļauju domes priekšsēdētājam

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

6.

Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

7.

Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

10.

Par Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālo ziņojumu

11.

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā”

14.

Par naudas balvas piešķiršanu Eiropas čempionāta Formula 4 laivu klasē 3.vietas ieguvējam Nikitam Lijcam un trenerim Aleksandram Lijcam

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.23 „Kultūras nodaļas nolikums”

16.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.213 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu

18.

Par šaubīgā debitora parāda norakstīšanu no sākumskolas „Taurenītis” bilances

19.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveides par iestādi pabeigšanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4,.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

21.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

23.

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu

24.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” atklātajā projektu konkursā

25.

Par kustamās mantas atsavināšanu

26.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2014.gada publisko pārskatu

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

28.

Par būves nojaukšanu 4.līnija 13, Jūrmalā

29.

Par būvju nojaukšanu Brīvības prospektā 50, Jūrmalā

30.

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 57, Jūrmalā

31.

Par būvju nojaukšanu Partizānu ielā 26, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 42, Jūrmalā

33.

Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 85, Jūrmalā

34.

Par būves nojaukšanu Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā

35.

Par būvju nojaukšanu Viestura ielā 16, Jūrmalā

36.

Par vidi degradējošu ēku Dzērvju ielā 1, Jūrmalā

37.

Par zemes vienībai Rīgas ielā 34, Jūrmalā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adrese piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Grīvas ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kolkas ielā 3A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

41.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

42.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 36, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

43.

Par zemes vienībai Sēravotu ielā 12, Jūrmalā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

44.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.86 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”

45.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā

46.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā

47.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

48.

Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā apstiprināšanu

49.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu

50.

Par detālplānojuma zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu

51.

Par detālplānojuma zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu

52.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas ielā 2304, Jūrmalā, apstiprināšanu

53.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai, apstiprināšanu

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 6, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 40, Jūrmalā

56.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.marta lēmuma Nr.159 atcelšanu

57.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu

58.

Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, atsavināšanu

59.

Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

60.

Par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2b, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

61.

Par nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

62.

Par zemesgabala Kāpu ielā 1405, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma pagarināšanu

63.

Par 2014.gada 22.oktobra Zemes nomas līguma Nr.12-16.3.1/1392 pagarināšanu

64.

Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, un valsts dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums” (nolikums Nr.42)

Ziņotājs:

I.Aile

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”.

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietniece R.Sproģe.

3. Par amatu savienošanas atļauju domes priekšsēdētājam (lēmums Nr.440)

Ziņotājs:

J.Kēniņš

G.Truksnis jautājuma izskatīšanā nepiedalās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par amatu savienošanas atļauju domes priekšsēdētājam.

Sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs G.Truksnis.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu (lēmums Nr.441)

Ziņotājs:

I.Dzene ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi lēmumprojektam.

Izsakās:

G.Truksnis - ir nepieciešams veikt tehnisku labojumu lēmumprojekta 1.2.1.apakšpunktā, 23.amata vienības amatalgas aprēķinā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem un tehnisku labojumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.43)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

6. Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.442)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

7. Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu

(lēmums Nr.443)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība” (saistošie noteikumi Nr.39)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.40)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam, ņemot vērā profilējošo komiteju atzinumus, kuru izraksti ir saņemti līdz 11.novembra plkst.12.00, kā arī papildinājumos ir ietverti grozījumi Kultūras centra budžetā saistībā ar 11.novembra un 18.novembra pasākumiem, kas nepārsniedz EUR 700, līdz ar to profilējošajā komitejā nav jāizskata. Papildus nosauktajiem papildinājumiem saistošo noteikumu projektā jāiekļauj vēl 2 pārkārtojumi:

-Pilsētplānošanas nodaļas budžeta kodos no inventāra uz pamatlīdzekļiem, lai nodrošinātu finansējumu svētku apgaismojuma izveidei;

- pārkārtojums, kas saistīts ar to, ka no valsts budžeta par EUR 12 956 vairāk saņemts finansējums tām kategorijām, kuras finansē valsts, konkrēti, bezmaksas pasažieru pārvadājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar I.Bračas nosauktajiem papildinājumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”.

10. Par Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālo ziņojumu (lēmums Nr.444)

Ziņotājs:

M.Rikšis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālo ziņojumu.

11. Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums (nolikums Nr.44)

Ziņotājs:

J.Milberga ziņo, ka atbilstoši Attīstības un vides jautājumu komitejā lemtajam nolikuma projektā ir nepieciešams veikt precizējumus šādos punktos :

- svītrot 24.5.apakšpunktu;

-31.3.apakšpunktā svītrot: „un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Integrācijas lietu komitejas priekšsēdētājs, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Kultūras jautājumu priekšsēdētājs”;

-36.punktu papildināt ar vārdiem: „pirms tam ar pieņemto lēmumu informējot profilējošo komiteju”;

-Nolikuma projektu papildināt ar tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: „ Izdots saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 12.pantu, 15.panta 2.punktu, 5.punktu, 6.punktu ”.

Izsakās:

G.Liepiņa izsaka priekšlikumu papildināt nolikuma projekta 5.punktu, nosakot, ka projekta iesniedzējs var būt arī reliģiskā organizācija.

J.Milberga - šāds priekšlikums tika iepriekš izskatīts, taču, izvērtējot, viedoklis ir ka, reliģiska organizācija var būt kā sadarbības partneris biedrībām vai nodibinājumiem, kas arī ir minēts nolikuma projektā.

G.Liepiņa uzskata, ka tādā veidā baznīcas, kas organizē festivālus, koncertus, tiek izslēgtas no l īdzfinansējuma saņēmēju loka.

B.Birzniece - nolikuma mērķis ir veicināt tieši iedzīvotāju iniciatīvu un iesaisti, līdz ar to ir paredzēts, ka līdzfinansējuma saņēmējs var būt bezpeļņas organizācijas t.i. biedrības vai nodibinājumi, kuri var pieteikt savus projektus sporta, kultūras, veselības un citās jomās. Savukārt reliģiskās organizācijas ir iekļautās kā sadarbības partneri, jo tās ir orientētas uz konkrētu nozari un konkrētu jomu.

A.Grants izsaka priekšlikumu noteikt, ka projekta iesniedzējs var būt reliģiskā organizācija, kura ir ieguvusi sabiedriskā labuma statusu.

G.Truksnis - aicina deputātus vispirms balsot par priekšlikumu papildināt nolikuma projekta 5.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„5. Projekta iesniedzējs (turpmāk – Iesniedzējs) var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums, kā arī reliģisk organizācija, kura ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu papildināt nolikuma projekta 5.punkta redakciju („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar izmaiņām („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikumu.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” (nolikums Nr.45)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”.

13. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā” (nolikums Nr.46)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā”.

14. Par naudas balvas piešķiršanu Eiropas čempionāta Formula 4 laivu klasē 3.vietas ieguvējam Nikitam Lijcam un trenerim Aleksandram Lijcam (lēmums Nr.445)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu Eiropas čempionāta Formula 4 laivu klasē 3.vietas ieguvējam Nikitam Lijcam un trenerim Aleksandram Lijcam.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.23 „Kultūras nodaļas nolikums” (nolikums Nr.47)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.23 „Kultūras nodaļas nolikums”.

16. Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu (lēmums Nr.446)

Ziņotājs:

Ē.Annuškāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.213 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu (lēmums Nr.447)

Ziņotājs:

I.Dzelzkalēja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.213 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu.

18. Par šaubīgā debitora parāda norakstīšanu no sākumskolas „Taurenītis” bilances (lēmums Nr.448)

Ziņotājs:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par šaubīgā debitora parāda norakstīšanu no sākumskolas „Taurenītis” bilances.

19. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveides par iestādi pabeigšanu (lēmums Nr.449)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveides par iestādi pabeigšanu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.41)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt grozījumus par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

21. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums (nolikums Nr.48)

Ziņotājs:

E.Venters ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, nolikuma projektā ir nepieciešams svītrot 12.punktu un 14.punkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „ Direktora prombūtnes laikā iestādes darbu vada norīkots iestādes darbinieks, atbilstoši amata aprakstā noteiktajam”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar izmaiņām („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikumu.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” (saistošie noteikumi Nr.42)

Ziņotājs:

E.Venters ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir nepieciešams saistošo noteikumu projekta 1.6.apakšpunkta otrajā teikumā svītrot vārdus: „vai kapsētu apsaimniekotājs” un tiesiskajā pamatojumā svītrot „15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar izmaiņām („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.

23. Par dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.450)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.

24. Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.451)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” atklātajā projektu konkursā.

25. Par kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.452)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanu.

26. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2014.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.453)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2014.gada publisko pārskatu.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

Ziņotājs:

A.Bērzupe ziņo, ka nolikuma projektā ir nepieciešams svītrot 4.punktu.

Izsakās:

A.Adijāne iebilst, ka nav ņemts vērā Sociālo un veselības jautājumu komitejā lemtais, proti, jautājumu pirms izskatīšanas domes sēdē saskaņot ar Revīzijas un audita nodaļu.

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas.

28. Par būves nojaukšanu 4.līnija 13, Jūrmalā (lēmums Nr.454)

29. Par būvju nojaukšanu Brīvības prospektā 50, Jūrmalā (lēmums Nr.455)

30. Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 57, Jūrmalā (lēmums Nr.456)

31. Par būvju nojaukšanu Partizānu ielā 26, Jūrmalā (lēmums Nr.457)

32. Par būves nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 42, Jūrmalā (lēmums Nr.458)

33. Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 85, Jūrmalā (lēmums Nr.459)

34. Par būves nojaukšanu Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā (lēmums Nr.460)

35. Par būvju nojaukšanu Viestura ielā 16, Jūrmalā (lēmums Nr.461)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu 4.līnija 13, Jūrmalā.

2. Par būvju nojaukšanu Brīvības prospektā 50, Jūrmalā.

3. Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 57, Jūrmalā.

4. Par būvju nojaukšanu Partizānu ielā 26, Jūrmalā.

5. Par būves nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 42, Jūrmalā.

6. Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 85, Jūrmalā.

7. Par būves nojaukšanu Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā.

8. Par būvju nojaukšanu Viestura ielā 16, Jūrmalā.

36. Par vidi degradējošu ēku Dzērvju ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.462)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par vidi degradējošu ēku Dzērvju ielā 1, Jūrmalā.

37. Par zemes vienībai Rīgas ielā 34, Jūrmalā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adrese piešķiršanu (lēmums Nr.463)

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.464)

39. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Grīvas ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.465)

40. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kolkas ielā 3A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.466)

41. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.467)

42. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 36, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.468)

43. Par zemes vienībai Sēravotu ielā 12, Jūrmalā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.469)

44. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.86 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.470)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes vienībai Rīgas ielā 34, Jūrmalā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adrese piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Grīvas ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

4. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kolkas ielā 3A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

5. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

6. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 36, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

7. Par zemes vienībai Sēravotu ielā 12, Jūrmalā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu .

8. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.86 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” (lēmums

45. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.471)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā.

46. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.472)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā.

47. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.473)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

48. Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.474)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā apstiprināšanu.

49. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.475)

50. Par detālplānojuma zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.476)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu.

2. Par detālplānojuma zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu.

51. Par detālplānojuma zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu

(lēmums Nr.477)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu.

52. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas ielā 2304, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.478)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas ielā 2304, Jūrmalā, apstiprināšanu.

53. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai, apstiprināšanu (lēmums Nr.479)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai, apstiprināšanu.

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.480)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 6, Jūrmalā.

55. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 40, Jūrmalā (lēmums Nr.481)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 40, Jūrmalā.

56. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.marta lēmuma Nr.159 atcelšanu

(lēmums Nr.482)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.marta lēmuma Nr.159 atcelšanu.

57. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu (lēmums Nr.483)

Ziņotājs:

I.Dreika ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts precizēts lēmuma projekta 1.pielikums „Pludmales nogabalu saraksts”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu.

58. Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.484)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, atsavināšanu.

59. Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.485)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.

60. Par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2b, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē (lēmums Nr.486)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2b, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē.

61. Par nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē (lēmums Nr.487)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē.

62. Par zemesgabala Kāpu ielā 1405, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.488)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Kāpu ielā 1405, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma pagarināšanu.

63. Par 2014.gada 22.oktobra Zemes nomas līguma Nr.12-16.3.1/1392 pagarināšanu (lēmums Nr.489)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2014.gada 22.oktobra Zemes nomas līguma Nr.12-16.3.1/1392 pagarināšanu.

64. Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, un valsts dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.490)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, un valsts dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

Sēde slēgta plkst.1200

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2015.gada 3.decembrī plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 19.novembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF