Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 505

protokols Nr. 21, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396
„Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto
valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 17.septembra rīkojuma Nr.569 „Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām” 1.punktu un 2.1.punktu, lai nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi Jūrmalas pilsētas pašvaldībā saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasībām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 „Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Gati Truksni:

2.1. parakstīt Līgumu;

2.2. apstiprināt iesniegšanai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas pieņemtos lēmumus.”

2. Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru:

3.1. parakstīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas sagatavotos integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumus un visus ar iesniegumu izstrādi saistītos dokumentus;

3.2. parakstīt līgumu vai vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par integrētu teritoriālo investīciju projektu īstenošanu un visus ar līgumsaistību izpildi saistītos dokumentus.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF