Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 411.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 3.decembra 505.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 28.septembrīNr. 396

protokols Nr. 18, 1. punkts

Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 11.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likums 12.panta 1.daļas 3.punktu, 45.pantu, V nodaļu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu, Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam 3.daļu, kas apstiprināts ar 2014.gada 19.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.313, Vides un reģionālās aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam”, kas apstiprināts ar 2014.gada 23.septembra Ministru kabineta rīkojumu, protokola Nr.50, Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulas (ES) Nr.1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ regulu (EK) Nr.1080/2006 7.panta 4. un 5.punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulas (ES) Nr.1303/2013 ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 123.panta 6.punktu, un, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2015.-2017.gadam 2.pielikumā “Integrētās teritoriju investīcijas” iekļauto projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu (turpmāk – Līgums) ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju (turpmāk - Vadošā iestāde).

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Gati Truksni parakstīt Līgumu. Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 505.lēmumu

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru parakstīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas sagatavotos integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumus un visus ar iesniegumu izstrādi saistītos dokumentus. Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 505.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 411.lēmumu

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskajai pārvaldei un Personāla nodaļai izveidot administratīvo struktūrvienību, kas nodrošinās Līgumā noteikto uzdevumu izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF