Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr.1

protokols Nr. 7, 14. punkts

Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 47.panta 1.punktu un 47¹.pantu,
Profesionālās izglītības likuma 27.panta 9.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu,
Jūrmalas Mākslas skolas nolikuma 16. un 17.punktiem

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka audzēkņu uzņemšanas kārtību Jūrmalas Mākslas skolas (turpmāk – Skola) īstenotajās izglītības programmās, iestājpārbaudījumu norisi un dokumentu iesniegšanas kārtību.

2. Profesionālās ievirzes izglītības programmu uzņemšanas iestājpārbaudījumu mērķis ir noskaidrot audzēkņa iepriekš iegūto zināšanu un prasmju atbilstību izvēlētajai izglītības programmai un mācību klasei.

3. Profesionālās ievirzes izglītības programmās audzēkņus uzņem ar iestājpārbaudījumiem:

3.1. profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla”, programmas kods 20V 21100, no 7 – 8 gadu vecuma;

3.2. profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla”, programmas kods 30V 21100, no 16 gadu vecuma, iestājpārbaudījumus kārto audzēkņi, kuri nav apguvuši profesionālās ievirzes izglītības programmu (kods 20V21100).

4. Uzņemšana Skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās notiek katru gadu maija beigās un jūnija sākumā, informāciju par uzņemšanu publicējot Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajos izdevumos un Skolas mājas lapā vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījuma norises dienas.

5. Ja Skolā pēc iestājpārbaudījumu beigām veidojas vakantas vietas, Skola var izsludināt papildus uzņemšanu uz brīvajām vietām augusta beigās un septembra pirmajā nedēļā.

6. Pirmsskolas izglītības profesionāli orientētā virzienu programmā, programmas kods 01 141111, Pirmsskolas izglītības profesionāli orientētā virzienu mazākumtautību programmā, programmas kods 01014121, audzēkņus uzņem, bez iestājpārbaudījuma uzrakstot iesniegumu Skolas direktoram (noteikta parauga Skolas apstiprināta veidlapa).

7. Interešu izglītības programmās audzēkņus Skolā uzņem vecumā no 3 līdz 25 gadiem, atkarībā no viņu interesēm un vēlmēm, uzrakstot iesniegumu Skolas direktoram (noteikta parauga Skolas apstiprināta veidlapa).

II. Uzņemšanas iestājpārbaudījumu norise

8. Pretendentu darbu vērtē ar Skolas direktora rīkojumu izveidota uzņemšanas komisija (turpmāk – komisija), kas sagatavo iestājpārbaudījumiem nepieciešamos materiālus, vada iestājpārbaudījumu norisi un izvērtē to rezultātus.

9. Komisija darbojas patstāvīgi, nodrošinot uzņemšanas pārbaudījumu norisi uz vakantajām vietām.

10. Komisija nodrošina visiem pretendentiem vienādus un piemērotus apstākļus iestājpārbaudījumu veikšanai.

11. Audzēkņu uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmās tiek noteikts iestājpārbaudījums patstāvīga darba veikšanai.

12. Komisija objektīvi trīs dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu norises izvērtē iestājpārbaudījumu rezultātus.

13. Iestājpārbaudījumi tiek vērtēti pēc 10 (desmit) baļļu sistēmas. Priekšroka uzņemšanai Skolā tiek dota pretendentiem, kuru iestājpārbaudījumu rezultātu vērtējums ir augstāks.

14. Iestājpārbaudījumā tiek vērtēta pretendenta mākslinieciskā uztvere – radoša pieeja tēmas attēlojumam, krāsu, proporciju un kompozīcijas izjūta, formas uztvere.

15. Iestājpārbaudījuma laiks ir līdz divām stundām, darba izmērs A3 formāts.

16. Iestājpārbaudījumam nepieciešamos materiālus (krāsas, otas, zīmulis un dzēšgumija) nodrošina vecāki, papīru un mālu nodrošina Skola.

17. Pretendentus, kuri mācījušies Skolas pirmsskolas izglītības profesionāli orientētās virziena programmās un darbojušies mākslas pulciņos, Skolā var uzņemt bez iestājpārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā, programmas kods 20V21100, komisijai izvērtējot iepriekšējo gadu darba rezultātus.

18. Pretendentus, kuru vecums un sagatavotības līmenis atbilst 2. -3. klašu līmenim, var tikt uzņemti attiecīgajās Skolas klasēs sekmīgi nokārtojot iestājpārbaudījumus.

19. Iestājpārbaudījumu rezultātus komisija ieraksta protokolā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

20. Komisijas lēmumu par uzņemtajiem audzēkņiem ar rīkojumu apstiprina Skolas direktors.

21. Informācija par iestājpārbaudījumu rezultātiem ir pieejama piecu dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu veikšanas, pie Skolas lietvedes un uz Skolas informatīvajiem stendiem, nodrošinot personas datu aizsardzību.

22. Ja pretendents Skolā netiek uzņemts, Skolas direktors sniedz rakstveida atbildi pretendenta vecākiem.

23. Bez iestājpārbaudījumiem, uzrakstot iesniegumu Skolas direktoram (noteikta parauga Skolas apstiprināta veidlapa), Skolā tiek uzņemti citu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi, kuri apguvuši profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” (programmas kods 20V21100, programmas kods 30V21100). Šiem audzēkņiem ir tiesības turpināt programmas apguvi tai pašā klasē.

III. Dokumentu iesniegšanas kārtība

24. Piesakoties uz iestājpārbaudījumiem, pretendenta vecāki Skolas lietvedei iesniedz un aizpilda Skolas direktoram adresātu iesniegumu (noteikta parauga Skolas apstiprināta veidlapa), kā arī uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

25. Pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas, pretendenta vecāki aizpilda un iesniedz izglītošanas līgumu (noteikta parauga Skolas apstiprināta veidlapa).

26. Medicīniskās iestādes izziņu par audzēkņa veselības stāvokli Skolā iesniedz mācību gada sākumā.

IV. Mācību uzsākšana

27. Mācību gada sākumu Skolā nosaka normatīvie akti.

28. Uzņemtos audzēkņus, kuri 1 (viena) mēneša laikā bez attaisnojoša iemesla neuzsāk mācības, ar Skolas direktora rīkojumu atskaita no Skolas.

V. Noslēguma jautājumi

29. Noteikumi ir brīvi pieejami interesentiem Skolā un Skolas mājas lapā.

30. Grozījumus noteikumos izdara Jūrmalas pilsētas dome pēc Skolas priekšlikuma.

31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra lēmumu Nr.57 „Par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas mākslas skolā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF