Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 02.03.2015. Stājas spēkā 02.02.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 22.janvārīNr. 2

protokols Nr. 2, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu pielikumu;

1.2. svītrot saistošo noteikumu 14.5. un 14.8. apakšpunktus.

2. Šo saistošo noteikumu grozījums stājas spēkā 2015.gada 2.februārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDFPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar grozījumiem tiek pārstrukturizēta pašvaldības izpildvaras struktūra un nolikuma pielikumā esošā struktūrshēma.

Tiek izveidota Izglītības pārvalde ar trīs nodaļām- Profesionālās izglītības, interešu izglītības un tālākizglītības nodaļa, Vispārējās izglītības nodaļa, Izglītības attīstības nodaļa. Līdz ar to patreizējās Izglītības nodaļas uzdevumi tiek iekļauti Izglītības pārvaldes uzdevumos. Tiek izveidota arī Sporta pārvalde ar Sporta attīstības nodaļu un Sporta projektu ieviešanas nodaļu, līdz ar to Sporta nodaļas uzdevumi tiek pilnībā iekļauti Sporta pārvaldes uzdevumos.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešams papildus finansējums

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis