Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr.2

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Arnis Ābelītis, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Boriss Doņņikovs, Karina Siņkeviča

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i.

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītājas vietnieka p.i.

Arnita Liepiņa

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Elita Grante

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Indra Dreika

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Aile

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Dzīvokļu nodaļas vecākā referente

Inese Strūberga

Sporta nodaļas vadītāja

Indra Brinkmane

Vides nodaļas vadītāja p.i.

Jānis Artemjevs

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Administratīvās komisijas atbildīgā sekretāre

Staņislava Spila

Tūrisma nodaļas vadītāja p.i.

Gunta Ušpele

Priekšsēdētāja biroja priekšsēdētāja palīgs

Emīls Rokjānis

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Ģirts Brambergs

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Baiba Birka

Izglītības nodaļas vispārizglītojošo skolu speciāliste

Iveta Mantromoviča

Izglītības nodaļas speciāliste bērnu tiesību jautājumos

Irēna Elfrīda Drupa

Izglītības nodaļas vecākais referents

Guntis Bileskalns

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa vadītāja vietnieka p.i.

Andris Magazeins

Pašvaldības īpašumu nodaļas referente

Elita Kalniņa

Sporta nodaļas vecākais sporta organizators

Jānis Rāfelds

Saimniecības nodaļas ārštata darbinieks

Jānis Bradzenieks

Vaivaru pamatskolas direktore

Inese Kārkliņa

Sporta centra direktors

Aleksejs Ļeonovs

Sporta skolas direktore

Raisa Kraukste

Sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā

Irina Medvedeva

PII „Austras koks” vadītāja

Inta Černaja

PA Sociālās aprūpes centrs direktore

Agita Bērzupe

Ķemeru vidusskolas direktore

Svetlana Seņkina

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Izglītības pārvaldes nolikums

4.

Sporta pārvaldes nolikums

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”

7.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

8.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1./14/69/015 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2” īstenošanu

9.

Par Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” projekta „Meldra meža takas” noslēgumu

10.

Par Eiropas Savienības Erasmus + Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu

11.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi

12.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

13.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

14.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

15.

Par dienesta dzīvojamās mājas telpas īres līguma pagarināšanu

16.

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu

17.

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personas dzīvesvietā ieviešanu pašvaldībā

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

19.

Par atļauju būvju nojaukšanai 20.līnijā 3, Jūrmalā

20.

Par atļauju būves nojaukšanai Jāņa Pliekšāna ielā 46, Jūrmalā

21.

Par atļauju būves nojaukšanai Piestātnes ielā 7, Jūrmalā

22.

Par atļauju būvju nojaukšanai Prīmulu ielā 14, Jūrmalā

23.

Par atļauju būvju nojaukšanai Puķu ielā 30a, Jūrmalā

24.

Par atļauju būves nojaukšanai Robežu ielā 19, Jūrmalā

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 38, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

27.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā apstiprināšanu

29.

Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1./226 pagarināšanu

30.

Par Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

31.

Par dzīvojamās mājas Asaru prospektā 50, Jūrmalā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu

32.

Par apbūvēta zemesgabala Baznīcas ielā 26/30, Jūrmalā, 721/1000 domājamo daļu 6929,53 m2 platībā iznomāšanu

33.

Par apbūvēta zemesgabala Drosmes ielā 2, Jūrmalā, 75/100 domājamo daļu 1457,25 m2 platībā iznomāšanu

34.

Par apbūvēta zemesgabala Jurģu ielā 6, Jūrmalā, 72/100 domājamo daļu 1971,36 m2 platībā iznomāšanu

35.

Par apbūvēta zemesgabala Raiņa ielā 97, Jūrmalā, ½ domājamās daļas 2203 m2 platībā iznomāšanu

36.

Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 13, Jūrmalā nodošanu biedrības „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” īpašumā bez atlīdzības

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis iepazīstina deputātus ar darba kārtību un aicina balsot par tās apstiprināšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, I.Blaua, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, ), sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Izglītības pārvaldes nolikums

4.

Sporta pārvaldes nolikums

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”

7.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

8.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1./14/69/015 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2” īstenošanu

9.

Par Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” projekta „Meldra meža takas” noslēgumu

10.

Par Eiropas Savienības Erasmus + Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu

11.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi

12.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

13.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

14.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

15.

Par dienesta dzīvojamās mājas telpas īres līguma pagarināšanu

16.

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu

17.

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personas dzīvesvietā ieviešanu pašvaldībā

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

19.

Par atļauju būvju nojaukšanai 20.līnijā 3, Jūrmalā

20.

Par atļauju būves nojaukšanai Jāņa Pliekšāna ielā 46, Jūrmalā

21.

Par atļauju būves nojaukšanai Piestātnes ielā 7, Jūrmalā

22.

Par atļauju būvju nojaukšanai Prīmulu ielā 14, Jūrmalā

23.

Par atļauju būvju nojaukšanai Puķu ielā 30a, Jūrmalā

24.

Par atļauju būves nojaukšanai Robežu ielā 19, Jūrmalā

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 38, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

27.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā apstiprināšanu

29.

Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1./226 pagarināšanu

30.

Par Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

31.

Par dzīvojamās mājas Asaru prospektā 50, Jūrmalā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu

32.

Par apbūvēta zemesgabala Baznīcas ielā 26/30, Jūrmalā, 721/1000 domājamo daļu 6929,53 m2 platībā iznomāšanu

33.

Par apbūvēta zemesgabala Drosmes ielā 2, Jūrmalā, 75/100 domājamo daļu 1457,25 m2 platībā iznomāšanu

34.

Par apbūvēta zemesgabala Jurģu ielā 6, Jūrmalā, 72/100 domājamo daļu 1971,36 m2 platībā iznomāšanu

35.

Par apbūvēta zemesgabala Raiņa ielā 97, Jūrmalā, ½ domājamās daļas 2203 m2 platībā iznomāšanu

36.

Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 13, Jūrmalā nodošanu biedrības „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” īpašumā bez atlīdzības

2. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.2)

3. Izglītības pārvaldes nolikums (nolikums Nr.1)

4. Sporta pārvaldes nolikums (nolikums Nr.2)

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

G.Liepiņa – uzskata, ka komiteju vadītāju un priekšsēdētāja kompetentā iedziļināšanās jautājumos, liecina, ka dome var uzstādīt augstākus mērķus. Atbalsta šīs strukturālās izmaiņas, taču vērš uzmanību uz to, ka izglītības iestāžu vadītāju un administrācijas atalgojums ļoti krasi atšķiras gan savstarpēji, gan no atalgojuma citās pilsētās. Jautā vai ir iespēja strādāt pie tā, lai izglītības iestāžu vadītājiem un administrācijai paaugstinātu atalgojumu?

G.Truksnis – šis jautājums tiks izskatīts un izanalizēts darba grupā Jūrmalas pilsētas pašvaldības amatu klasificēšanai un amatam atbilstošo mēnešalgu grupu noteikšanai.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu un nolikumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt:

1. Grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

2. Izglītības pārvaldes nolikumu.

3. Sporta pārvaldes nolikumu.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.3)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju” (lēmums Nr.4)

Ziņotājs:

S.Spila

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”.

7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (lēmums Nr.5)

Ziņotājs:

B.Birka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”.

8. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1./14/69/015 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2” īstenošanu (lēmums Nr.6)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1./14/69/015 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2” īstenošanu.

9. Par Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” projekta „Meldra meža takas” noslēgumu (lēmums Nr.7)

Ziņotājs:

S.Seņkina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” projekta „Meldra meža takas” noslēgumu.

10. Par Eiropas Savienības Erasmus + Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu (lēmums Nr.8)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Erasmus + Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu.

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi (lēmums Nr.9)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.

12. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.10)

13. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.11)

14. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.12)

15. Par dienesta dzīvojamās mājas telpas īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.13)

16. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu (lēmums Nr.14)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

2. Lēmumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

3. Lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

4. Lēmumu par dienesta dzīvojamās mājas telpas īres līguma pagarināšanu.

5. Lēmumu par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu.

17. Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personas dzīvesvietā ieviešanu pašvaldībā (lēmums Nr.15)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personas dzīvesvietā ieviešanu pašvaldībā.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju” (lēmums Nr.16)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”.

19. Par atļauju būvju nojaukšanai 20.līnijā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.17)

20. Par atļauju būves nojaukšanai Jāņa Pliekšāna ielā 46, Jūrmalā (lēmums Nr.18)

21. Par atļauju būves nojaukšanai Piestātnes ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.19)

22. Par atļauju būvju nojaukšanai Prīmulu ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.20)

23. Par atļauju būvju nojaukšanai Puķu ielā 30a, Jūrmalā (lēmums Nr.21)

24. Par atļauju būves nojaukšanai Robežu ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.22)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par atļauju būvju nojaukšanai 20.līnijā 3, Jūrmalā.

2. Lēmumu par atļauju būves nojaukšanai Jāņa Pliekšāna ielā 46, Jūrmalā.

3. Lēmumu par atļauju būves nojaukšanai Piestātnes ielā 7, Jūrmalā.

4. Lēmumu par atļauju būvju nojaukšanai Prīmulu ielā 14, Jūrmalā.

5. Lēmumu par atļauju būvju nojaukšanai Puķu ielā 30a, Jūrmalā.

6. Lēmumu par atļauju būves nojaukšanai Robežu ielā 19, Jūrmalā.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 38, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.23)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 38, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.24)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

27. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.25)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

28. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.26)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā apstiprināšanu.

29. Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1./226 pagarināšanu (lēmums Nr.27)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1./226 pagarināšanu.

30. Par Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.28)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

31. Par dzīvojamās mājas Asaru prospektā 50, Jūrmalā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.29)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Asaru prospektā 50, Jūrmalā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

32. Par apbūvēta zemesgabala Baznīcas ielā 26/30, Jūrmalā, 721/1000 domājamo daļu 6929,53 m2 platībā iznomāšanu (lēmums Nr.30)

33. Par apbūvēta zemesgabala Drosmes ielā 2, Jūrmalā, 75/100 domājamo daļu 1457,25 m2 platībā iznomāšanu (lēmums Nr.31)

34. Par apbūvēta zemesgabala Jurģu ielā 6, Jūrmalā, 72/100 domājamo daļu 1971,36 m2 platībā iznomāšanu (lēmums Nr.32)

35. Par apbūvēta zemesgabala Raiņa ielā 97, Jūrmalā, ½ domājamās daļas 2203 m2 platībā iznomāšanu (lēmums Nr.33)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par apbūvēta zemesgabala Baznīcas ielā 26/30, Jūrmalā, 721/1000 domājamo daļu 6929,53 m2 platībā iznomāšanu.

2. Lēmumu par apbūvēta zemesgabala Drosmes ielā 2, Jūrmalā, 75/100 domājamo daļu 1457,25 m2 platībā iznomāšanu.

3. Lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jurģu ielā 6, Jūrmalā, 72/100 domājamo daļu 1971,36 m2 platībā iznomāšanu.

4. Lēmumu par apbūvēta zemesgabala Raiņa ielā 97, Jūrmalā, ½ domājamās daļas 2203 m2 platībā iznomāšanu.

36. Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 13, Jūrmalā nodošanu biedrības „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr.34)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka nav pareizi, ka nav konsekvences pret citiem uzņēmējiem un citiem cilvēkiem. Nesaprot, kāpēc šajā gadījumā jāpieņem šāds lēmums. Lai Saeima pieņem speciālo likumu un dome to pildīs. Šobrīd neatbalsta šo lēmumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” –1 (A.Ābelītis), „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 13, Jūrmalā nodošanu biedrības „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” īpašumā bez atlīdzības.

Sēde slēgta plkst.1200

Nākamā kārtējā domes sēde 2015.gada 19.februārī plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2015.gada 28.janvārī


Lejupielāde: DOC un PDF