Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 31.03.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 26.martāNr. 14

protokols Nr. 7, 5. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

Papildināt saistošos noteikumus ar 15.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„15.6. biedrībā „Partnerība laukiem un jūrai””.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.14
„Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar grozījumu tiek papildināts saraksts, kurās biedrībās (nodibinājumos) ir pārstāvēta pašvaldība.

Iestāšanās biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai” mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti pašvaldības iedzīvotājiem, sniegt ieguldījumu kultūras un dabas resursu saglabāšanā un saudzīgā izmantošanā, kā arī veicināt uzņēmējdarbību un sabiedrības līdzdalību partnerības darbības teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Jūrmalas pilsētas domei kā biedrības biedram turpmāk būs jāparedz finansējums biedru naudas iemaksu veikšanai. Par biedru naudām biedri lemj biedrības kopsapulcē.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Iestāšanās biedrībā veicinās uzņēmējdarbības attīstību un sabiedrības līdzdalību partnerības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis